Matematika

O studiju matematike

Matematika je temeljna znanost tradicionalno povezana s fizikom i tehničkim znanostima. U novije vrijeme uključena je u razvoj informatičkih tehnologija i sve više u ekonomiju, medicinu i druge znanosti. U studiju matematike se stručni matematički sadržaji realiziraju kroz obvezne i izborne kolegije. Dopunjuju se metodičkim i pedagoško-psihološkim sadržajima. Cilj ovog studija je osposobljavanje studenata za uspješno i društveno odgovorno prenošenje matematičkog znanja na mlade naraštaje. Studij završava izradom diplomskog rada koji je samostalna obrada nekog znastvenog ili stručnog problema. KONTAKT E-MAIL: matematika@fpmoz.sum.baPročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}

Nastavnici

dr. sc. Anita Zovko

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
klapan@ffri.hr

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Andragogija
Andragogija *
Didaktička dokimologija
Didaktička dokimologija
Didaktika

dr. sc. Branko Nikolić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Osnove pedagogijske statistike
Statistika

dr. sc. Dušan Jokanović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
dusanjok@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Algebarske strukture
Linearna algebra
Strategije novih poslova

dr. sc. Mario Vasilj

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

0038763699 286
mario.vasilj@fpmoz.sum.ba

Životopis

Mario Vasilj, rođen 13. listopada 1967. godine u Međugorju, općina Čitluk u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu je završio u Međugorju, a Srednju tehničku u Čitluku. Studij politehnike je upisao 1987. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a diplomirao je 1991. godine s odličnim uspjehom. Poslijediplomski magistarski studij pedagogije upisao je 1993. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a magistarski rad pod naslovom: „Curriculum tehničke kulture za niže razrede osnovne škole“ obranio je 1997. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i stekao stručni naziv magistra znanosti, polja pedagogije.Radni odnos zasnovao je 1991. godine u zvanju mlađeg asistenta na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Odsjeku za politehniku. U zvanje asistenta je izabran 1997. godine. Na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci izvodio je vježbe i seminare iz kolegija: Tehnički odgoj i Metodika politehnike. Od 1996. godine radi na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Na studiju razredne nastave izvodi vježbe i seminare iz kolegija Metodika prirode i društva. Doktorski rad pod nazivom „Razvoj znanstveno-tehničkog kurikuluma za niže razrede osnovne škole“ obranio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2005. godine. U znanstveno-nastavno zvanje  docenta, na predmetu Metodika nastave prirode i društva na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, izabran je 2006. godine. U znanstveno-nastavno zvanje  izvanrednog profesora, na predmetu Metodika nastave prirode i društva i Didaktika na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, izabran je 2009. godine. Angažiran je od strane Ministarstva obrazovanja, kulture znanosti i sporta na polaganju stručnih ispita za učitelje/ice razredne nastave. Stručno je usavršavan kroz programe u SAD i Finskoj. Sudjelovao je i izlagao na brojnim znanstvenim, istraživačkim i stručnim skupovima u domovini i inozemstvu. Član je znanstveno istraživačkog projekta u Hrvatskoj. Autor i koautor je 14 knjiga i udžbenika, objavio je 24 znanstvena i stručna rada u časopisima u zemlji i inozemstvu. Služi se talijanskim i njemačkim jezikom.     Angažiran je  na dodiplomskoj i diplomskoj nastavi na Sveučilištu u Mostaru, PMF i odgojnih znanosti - Studijima razredne nastave, predškolskog odgoja, zemljopisa, povijesti, matematike, fizike, informatike, glazbene kulture, fizičke kulture, kemije i biologije, na predmetima Metodika nastave prirode i društva, Didaktika i Metodika osnovnih pojmova u okolini. Obavljao je funkciju pročelnika odsjeka  Razredne nastave,  v.d. prodekana  za znanstveni rad i međunarodnu suradnju, te je od 2013. dekan Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar. Izbor  u zvanje redovitog profesora dodijeljen mu je 2015.godine    Član je uredništva časopisa za prosvjetu i kulturu ¨Suvremena pitanja¨ i član je Međunarodnog centra za prevenciju zlouporabe droga Višnjan u Republici Hrvatskoj. Predsjednik je organizacijskog odbora Znanstveno stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem  Zaštita voda u kršu.Redovni je član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske i Hrvatskog društva za znanost i umjetnost BiH. Uspješno je obavio usavršavanje po Programu usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.Citiran je u više znanstvenih radova knjiga i udžbenika. S obitelji živi u Međugorju, oženjen je i otac četvero djece. Zahvale i priznanja•Sportski savez Grada Mostar - priznanje za doprinos razvoju sporta i izgradnji sportske infrastrukture•Učiteljski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - zahvalnica za višegodišnju uspješnu suradnju i značajan doprinos djelovanju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru•Hrvatski muški rukometni klub Zrinjski Mostar-zlatna plaketa za nesebičan doprinos razvoju rukometa u gradu Mostaru•Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru- zahvalnica za osobit doprinos u radu i promicanju Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru•Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru - plaketa za osobit doprinos promociji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru•Studij fizičke kulture Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - zahvalnica za osobit doprinos i podršku razvoja Studija fizičke kulture•Studij pedagogije Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - zahvalnica za osobit doprinos i podršku razvoja pedagogije•Studij glazbene umjetnosti Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - zahvalnica za osobit doprinos i podršku razvoja glazbene umjetnostiRadove možete pregledati ovdje.

Kolegiji

Didaktika
Didaktika
Metodička praksa
Metodička praksa 1
Metodička praksa 2
Metodika nastave prirode i  društva 3
Metodika nastave prirode i društva 1
Metodika nastave prirode i društva 2
Metodika predškolskog odgoja 1
Metodika predškolskog odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 3
Metodika upoznavanja okoline
Osnove pedagogije
Praktikum i školska praksa
Stručna pedagoška praksa
Stručno pedagoška izobrazba 2
Stručno pedagoška izobrazba 3

dr. sc. Marko Rosić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

marko.rosic@pmfst.hr

Životopis

Marko Rosić rođen je 1. siječnja 1970 u Augsburgu (SR Njemačka). Hrvat je i hrvatski državljanin. Osnovnu i srednju školu završio je u Splitu. Diplomirao je 1996 matematiku i informatiku na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu (današnji Prirodoslovno-matematički fakultet). Magistrirao je 2000 godine, a doktorirao 2004 u području Tehničkih znanosti, polje Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (mentor: prof. dr. sc. Vlado Glavinić). Naslov je njegove doktorske disertacije Poučavanje na daljinu zasnovano na raspodijeljenim semantičkim mrežama; ova je disertacija nagrađena srebrnom plaketom Josip Lončar za 2004. Na današnjem Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu zapošljava se 1996 godine. Na ovom je fakultetu radio u suradničkim zvanjima mlađeg asistenta i asistenta te u znanstveno-nastavnim zvanjima docenta i izvanrednog profesora, a od 2011 godine u zvanju redovitog profesora. Godine 2016 Senat Sveučilišta u Splitu potvrdio je izbor Prof.dr.sc. Marka Rosića u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Prof. dr. sc. Rosić je autor preko pedeset znanstvenih radova. On je uspješan i u mentorstvu te podizanju znanstvenog podmlatka (45 završnih i diplomskih radova te jedna doktorska disertacija) te je u suradnji sa studentima kojima je bio mentor objavio ukupno 11 znanstvenih radova. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih i tehnologijskih projekata. Član je uredničkih odbora međunarodnih znanstvenih časopisa International Journal of Knowledge and Learning (IJKL) (od osnivanja časopisa 2005 godine) i International Journal of Mobile Learning and Organisation (IJMLO) (od osnivanja časopisa 2007 godine). Suurednik je knjige Intelligent Tutoring Systems in E-Learning Environments: Design, Implementation and Evaluation koju je 2010 godine u Sjedinjenim Američkim Državama objavio izdavač IGI Global. Recenzent je radova u većem broju uglednih međunarodnih časopisa kao i na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu bio je prodekan za nastavu u razdoblju od 2005 do 2008 godine, od 2008 do 2011 godine prodekan za razvoj i financije, a od 2011 do 2014 dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu. Od 2014 godine prorektor je za logistiku, informacijsku infrastrukturu i optimizaciju Sveučilišta u Splitu. Prof.dr.sc. Marko Rosić je vanjski suradnik dvaju fakulteta Sveučilišta u Splitu – Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, gdje predaje na doktorskom studiju, i Filozofskog fakulteta, gdje predaje na diplomskom studiju, kao i Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Godine 2012 dodijeljena mu je plaketa Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru za osobit doprinos razvoju fakulteta. Aktivno se služi engleskim jezikom. Oženjen je i otac dvoje djece

Kompetencije

Znanstveno djelovanje Prof. dr. sc. Marka Rosića vezano je za područje primjene informacijske i komunikacijske tehnologije pri zasnivanju sustava poučavanja na daljinu, u kojem je području i dao značajan doprinos znanosti. On posebno istražuje mogućnosti korištenja agenata i tehnologija semantičkog Weba pri zasnivanju sustava poučavanja na daljinu temeljenih na inteligentnim tutorskim sustavima. Unutar ovih aktivnosti pristupnik istražuje raspodijeljene semantičke mreže kojima modelira područno znanje unutar zajedničkog informacijskog prostora informacijske infrastrukture; ovim se modelom teži prevladati problem informacijskog preopterećenja korisnika sustava poučavanja na daljinu kao i osigurati zajednički rad tih sustava (interoperabilnost). Na osnovi tih istraživanja on je oblikovao koncept poučavanja na daljinu zasnovan na raspodijeljenim semantičkim mrežama i korištenju agenata u procesu poučavanja.

Kolegiji

Inteligenti agenti
Inteligentni agenti
Objektno orijentirano programiranje
Programiranje 1
Programiranje 2
Računalni praktikum 2
Raspodijeljeni sustavi
Raspodjeljeni sustavi
Strukture podataka i algoritmi
 • Lista radova, Časopis

dr. sc. Milenko Pikula

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

pikula@ucfu.kg.ac.rs

Kolegiji

Diferencijalni i integralni račun 2
Diferencijalni i integralni račun II
Uvod u vjerojatnost i statistiku

dr. sc. Slavomir Stankov

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

slavomirstankov@gmail.com

Konzultacije

Na dan dolaska

Ured

110

Životopis

Doktor tehničkih znanosti – Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, travanj 1997. godine. Tema – Izomorfni model sustava kao osnova računalom poduprtog poučavanja načela vođenja (mentor: prof. dr. sc. J. Božičević, FKIT Zagreb) Magistar elektronike – Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, smjer Elektronika, svibanj 1979. godine. Tema – Pristup projektiranju sistema procesorskog upravljanja (mentor: prof. dr. sc. M. Tkalić, FER Zagreb) Diplomirani inženje elektrotehnike – Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, smjer Elektronika, lipanj 1972. godine.

Kolegiji

Programiranje 1
Projektiranje sustava e-učenja
Sustavi e-učenja
Sustavi e-učenja
Vrednovanje sustava e-učenja

dr. sc. Vojo Višekruna

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

00387 63 311 349
vojo.visekruna@sve-mo.ba

Konzultacije

Utorkom od 12-14

Ured

Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru

Životopis

Kratki životopis: Dr.sc. Vojo Višekruna rođen 12.6.1949. godine u Otonu R.Hrvatska. Osnovnu školu završio u Mostaru, kao i srednju tehničku školu strojarske struke. Diplomirao na Strojarskom fakultetu u Mostaru 23.1.1973. godine. Zvanje magistra znanosti stekao 20.12.1978. godine obranivši magistarski rad na fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Doktorat znanosti stekao obranom doktorske disertacije 23.4.1983. godine na Strojarskom fakultetu u Mostaru. Prvo zaposlenje-tvornica termorashladnih i klima uređaja „SOKO“ Mostar u zvanju Samostalni tehnolog konstruktor. Na Strojarskom fakultetu počeo s radom 1.12.1975. godine kao asistent na predmetu Tehnološki procesi. U zvanje redovitog profesora biran 1990. godine na predmete: Projektiranje proizvodnih i tehnoloških sustava i Tehnološki procesi. Na iste kolegije izabran u zvanje redovitog profesora u trajno zvanje 2002. godine. Objavio preko 100 radova, Zbirku zadataka i tri udžbenika iz područja projektiranja proizvodnih tehnoloških sustava. Kao odgovorni istraživač realizirao 4 znanstveno istraživačka projekta rađena u suradnji s „SIZ-om znanosti BiH“. Vodio i sudjelovao u preko 20 istraživačko razvojnih projekata za potrebe proizvodnih sustava. U periodu od 2000 godine aktivno sudjelovao i bio koordinator 7 TEMPUS projekata. U nastavi predavao dosta kolegija iz svog područja, a pokretanjem studija računarstva vodio je kolegije iz područja umjetne inteligencije, odnosno inteligentnih sustava. Mentor jednog doktoranda, 8 magistara znanosti i preko 300 diplomski i 30 završnih radova. Član povjerenstava za izradu i obaranu doktorskih radova-12 kandidata i magistarskih radova – 22 kandidata. Recenzent znanstvenih i stručnih radova, udžbenika, zbirki zadataka i projekata. U periodu od 1983.-1987. godine obavljao funkciju dekana Strojarskog fakulteta u Mostaru, 1993.-1994. funkciju prodekana Strojarskog fakulteta u Mostaru, 1995. -1999. ravnatelj Instituta za strojarstvo Sveučilišta u Mostaru. U periodu od 200. – 2007. obavljao funkciju prorektora za nastavu i studente Sveučilišta u Mostaru, a od 2007. – funkciju pomoćnika rektora za nastavu i studente Sveučilišta u Mostaru. Sudjelovao u procesu akreditacije kao predsjednik povjerenstva za akreditaciju Sveučilišta Istočno Sarajevo 2013. Godine. Uposlen na Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru. Oženjen je i ima troje djece.

Kolegiji

Uvod u umjetnu inteligenciju
Uvod u umjetnu iteligenciju
 • 1. Unutarnja organizacija UNIS-ovih tvornica na lokalitetu Konjica, Republički fond za znanstveni ra
 • 2. Optimiranje količinskog učinka u proizvodnim sistemima za preradu metala, Republički fond za znan
 • 3. Modeliranje sistema vrednovanja rada i raspodjele ličnih dohodaka u metaloprerađivačkoj industrij
 • 4. Nivo tehnologije i organizacije u metaloprerađivačkoj industriji hercegovačke regije, Republički
 • 5. Nivo tehnologije i organizacije SOUR SOKO (RO Transmisije), Republički fond za znanstveni rad BiH
 • 6. Istraživanje modela organiziranja fleksibilnog tehnološkog sistema i njegovog uklapanja u postoje
 • 7. Istraživanja u oblasti CAD/CAM sustava Projekt započet 1989, rađen u sklopu Društvenog cilja DC I
 • 8. Razvoj inteligentnog sustava za projektiranje tehnoloških procesa izrade i montaže, Projekt finan
 • 9. Projektiranje tehnoloških procesa za NC i CNC strojeve, Projekt financiran od strane WUS-a Austri
 • 7. V.Višekruna, Projekat montaže – Plan aktivnosti na rekonstrukciji postojeće opreme, demontaži sta
 • 8. M.Behmen, Z.Lončar, V.Višekruna i dr., Tehnološki projekt odjeljenja pripreme Fabrike duhana u Mo
 • 9. B.Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Analiza realnosti izvršenja normativa vremena, Projekat rađe
 • 10. B.Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Analiza realnosti izvršenja normativa vremena, Projekat rađ
 • 11. B.Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Analiza realnosti izvršenja normativa vremena, Projekat rađ
 • 12. B.Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Primjerenost organizacije za uvođenje informacijskog susta
 • 13. B.Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Z.Lerota, A.Škobić, Program za upravljanje materijalom, Stu
 • 14. B.Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Z.Lerota, A.Škobić, Uvođenje programa upravljanja materijal
 • 14. B.Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Z.Lerota, A.Škobić, Uvođenje programa upravljanja materijal
 • 1. Unutarnja organizacija UNIS-ovih tvornica na lokalitetu Konjica, Republički fond za znanstveni ra
 • 15. V.Višekruna, V.Majstorović, Racionalizacija tokova materijala u cilju povećanja efikasnosti proi
 • 16. V.Višekruna, V.Majstorović, Racionalizacija tokova materijala u cilju povećanja efikasnosti proi
 • 17. V.Višekruna, V.Majstorović, Oblikovanje prostorne strukture DP Ljubinje, Idejno riješenje prosto
 • 18. V.Višekruna, Ž.Stojkić, Projektiranje – programiranje obradnih procesa na NC strojevima, Projeka
 • 19. V.Višekruna, Ž.Stojkić, Projektiranje – programiranje obradnih procesa na NC strojevima, Projeka
 • 20. V.Prusina, V.Višekruna, Prestruktuiranje tvornice obuće «ČERIN», Projekat, Mostar 1998.
 • 21. V.Prusina, V.Višekruna, Programiranje tehnoloških procesa za NC stroj TU 480, Projekat za potreb
 • 22. V.Višekruna, A.Musa, N.Mustapić, Ispitivanje kakvoće materijala koji se kao građevinsko željezo
 • 23. V.Višekruna, A.Musa, N.Mustapić, Ispitivanje kakvoće materijala koji se kao građevinsko željezo
 • 24. V.Višekruna, A.Musa, N.Mustapić, Ispitivanje kakvoće materijala koji se kao građevinsko željezo
 • 25. V.Višekruna, A.Musa, N.Mustapić, Ispitivanje kakvoće materijala koji se kao građevinsko željezo
 • 26. V.Višekruna, V.Majstorović, Ž.Stojkiić, Uvođenje softwara za projektiranje tehnoloških procesa i
 • 28. V.Višekruna, A.Mustapić, N.Mustapić, Ispitivanje kakvoće materijala koji se kao građevinsko želj
 • 29. V.Višekruna, A.Mustapić, N.Mustapić, Ispitivanje kakvoće materijala koji se kao građevinsko želj
 • 2. Optimiranje količinskog učinka u proizvodnim sistemima za preradu metala, Republički fond za znan
 • 3. Modeliranje sistema vrednovanja rada i raspodjele ličnih dohodaka u metaloprerađivačkoj industrij
 • 4. Nivo tehnologije i organizacije u metaloprerađivačkoj industriji hercegovačke regije, Republički
 • 5. Nivo tehnologije i organizacije SOUR SOKO (RO Transmisije), Republički fond za znanstveni rad BiH
 • 6. Istraživanje modela organiziranja fleksibilnog tehnološkog sistema i njegovog uklapanja u postoje
 • 7. Istraživanja u oblasti CAD/CAM sustava Projekt započet 1989, rađen u sklopu Društvenog cilja DC I
 • 8. Razvoj inteligentnog sustava za projektiranje tehnoloških procesa izrade i montaže, Projekt finan
 • 9. Projektiranje tehnoloških procesa za NC i CNC strojeve, Projekt financiran od strane WUS-a Austri
 • 7. V.Višekruna, Projekat montaže – Plan aktivnosti na rekonstrukciji postojeće opreme, demontaži sta
 • 8. M.Behmen, Z.Lončar, V.Višekruna i dr., Tehnološki projekt odjeljenja pripreme Fabrike duhana u Mo
 • 9. B.Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Analiza realnosti izvršenja normativa vremena, Projekat rađe
 • 10. B.Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Analiza realnosti izvršenja normativa vremena, Projekat rađ
 • 11. B.Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Analiza realnosti izvršenja normativa vremena, Projekat rađ
 • 12. B.Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Primjerenost organizacije za uvođenje informacijskog susta
 • 13. B.Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Z.Lerota, A.Škobić, Program za upravljanje materijalom, Stu
 • 3. V.Višekruna i suradnici: Strana ulaganja i sustav poticaja u industriji, Projekt Ministarstva ind
 • 1. V.Otašević, B.Ćorić, V.Višekruna, Dohodak – kriterij optimalnosti režima obrade, «Tehnika» br. 9/78, Beograd 1978., Časopis
 • 2. V.Otašević, B.Ćorić, V.Višekruna, Prilog određivanju optimalnih režima rezanja pri obradi na strugu, «Tehnika», br.4/79, Beograd 1979., Časopis
 • 3. B.Ćorić, V.Višekruna, Kvalitet proizvoda-operacije u funkciji stručnog obrazovanja radnika, «Organizacija samoupravljanja OUR», br. 4/79, Zagreb, 1979. 4. V.Otašević, B.Ćorić, V.Višekruna, Odnos radnika prema mašini u funkciji materijalne proizvod, Časopis
 • 4. V.Otašević, B.Ćorić, V.Višekruna, Odnos radnika prema mašini u funkciji materijalne proizvodnje, «Ekonomika i organizacija Pracy» januar 1981, Waršava 1981., Časopis
 • 5. V.Majstorović, V.Višekruna, Prilog iznalaženju mogućnosti za stalno praćenje iskorištenosti kapaciteta u metaloprerađivačkim proizvodnim sistemima, «Tehnika» 10/86, Beograd 1986. 6. V.Višekruna, Neki aspekti automatizacije i robotizacije proizvodn, Časopis
 • 6. V.Višekruna, Neki aspekti automatizacije i robotizacije proizvodnih procesa, «HIPNEF» 9/90, Beograd 1990., Časopis
 • 7. V.Višekruna, D.Marić, Automatizacija tehnološke pripreme, preduvjet povećane efikasnosti, Znanstveni glasnik Sveučilišta u Mostaru,Broj 1., Mostar 1996. ISSN 1025-7977, str:103-117., Časopis
 • 8. V.Višekruna, Proizvodni sustavi i fleksibilnost, Znanstveni glasnik Sveučilišta u Mostaru, Broj 4., Mostar 1998. ISSN 1025-7977, str:15-29., Časopis
 • 9. V.Majstorović, V.Višekruna, Ž.Stojkić, Unapređenje organizacijskih struktura poduzeća u tranziciji uvođenjem novog informacijskog sustava, Znanstveni glasnik Sveučilišta u Mostaru, Broj 7., Mostar 1999. ISSN 1025-7977, str:71-77., Časopis
 • 10. V.Višekruna, D.Petković, A Coding and Classification as Aspect of System Flexibility in Sheet Metal Manufacturing. "Journal Communication - Research Letters" . On the beginning of 2000 year, the University will publish the special issue "Computer, Časopis
 • 11. V.Višekruna, D.Petković, A Coding and Classification as Aspect of System Flexibility in Sheet Metal Manufacturing. DAAAM International Book 2002,Editor Branko Katalinić. ISBN:3-901509-30-5, pp 637-646,Published by DAAAM International Vienna, Vien, Časopis
 • 12. Petković,D.,Višekruna,V.&Majstorović V. The Measure of Producibility – Reality or Immagination for Manufacturing Conditions?, DAAAM International Scientific Book 2003,Editor: Branko Katalinić, ISBN 3- 901509-30-5, ISSN 1726-9687, pp 487-498, Edit, Časopis
 • 13. Petković,D.,Višekruna,V.&Majstorović V.The New Solution for existing parts through a System of Reverse engineering and measure of Producibility , DAAAM International Scientific Book 2004,Editor: Branko Katalinić, ISBN 3- 901509-38-0, ISSN 1726-96, Časopis
 • 14. S. Rahimić, V. Višekruna, Proposes a methodology and architecture suitable for generating the process plan of machining parts: “Journal and Scientists” 2006, Časopis
 • 1. V.Višekruna, Određivanje optimalnih režima obrade, magistrski rad, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, 20.12.1978. Zagreb, Hrvatska., Časopis
 • 2. V. Višekruna, Optimiranje količinskog učinka u proizvodnim sistemima za preradu metala, doktorski rad, Strojarski fakultet Mostar, 23.4.1983. Mostar, BiH. , Časopis
 • 1. V.Višekruna, Prilaz definiranju najpovoljnijih parametara- režima rada, Zbornik radova prvog međunarodnog znanstveno - stručnog skupa «Promjer 79», Mostar,1979., Konferencija
 • 2. V.Otašević, B.Ćorić, V.Višekruna, Optimalni učinak kao ergonomska veličina, Zbornik radova III međunarodnog simpozija «Sistem čovjek-mašina-okruženje», Dubrovnik, 1979., Konferencija
 • 3. V.Otašević, B.Ćorić, V.Višekruna, Optimizacija količinskog učinka na mašinsko-ručnom radnom mjestu, Zbornik radova VI međunarodne konferencije ICPR 81, Novi Sad, 1981., Konferencija
 • 4. V.Višekruna, V.Otašević, Normativi utroška-troškova opredmećenog rada kao osnove utvrđivanja doprinosa radnika, Zbornik radova drugog međunarodnog znanstveno-stručnog skupa «PROMJER 81», Mostar 1981., Konferencija
 • 5. V.Višekruna, Utvrđivanje optimalnih režima obrade kao osnova za vrednovanje i raspodjelu ličnih dohodaka, Zbornik radova trećeg međunarodnog znanstveno-stručnog skupa «PROMJER 84», Mostar 1984, Konferencija
 • 6. V.Višekruna, I.Ćosić, Prilog proučavanju tehnologičnosti konstrukcije proizvoda i pogodnosti za montažu, Zbornik radova četvrtog međunarodnog znanstveno-stručnog skupa «PROMJER 87», Mostar 1987., Konferencija
 • 7. V.Višekruna, A Contribution to the use of Optimal Operations, Proceedings of the International Scientific Conference SYPRO 87, septembar, 1987, Warshawa., Konferencija
 • 8. V.Višekruna, V.Majstorović, Ž.Stojkić, A Contribution to Establishing the Enganging Capacity from the Efficiency point of View, Proceedings of the International Scientific Conference SYPRO 90, septembar, 1990, Warshawa, Konferencija
 • 9. V.Višekruna, V.Majstorović, Prilog povećanju efikasnosti sistema oblikovanjem tokova materijala, Zbornik radova 11. međunarodnog Znanstveno-stručnog skupa, Beograd, rujan 1990., Konferencija
 • 10. V.Višekruna, V.Prusina, N.Kapetanović, A Contribution to the Development of the Planning of Technological Processes, CIM ’95, 3-će Savjetovanje proizvodnog strojarstva Zagreb 1995. UDK 621(063)(082), ISBN 953-96501-2-7, G-149 11. V.Prusina, V.Vi, Konferencija
 • 11. V.Prusina, V.Višekruna, Preeconditions for precision and quality of gear fabrication of disintegreated milling cutter., , CIM ’95, 3-će Savjetovanje proizvodnog strojarstva Zagreb,1995. UDK 621(063)(082), ISBN 953-96501-2-7, G-149, Konferencija
 • 12. V.Višekruna, N.Kapetanović, Modeliranje informacijskih zahtijeva podsustava za projektiranje tehnoloških procesa – CAP, 13th Conference BIAM’96, Zagreb 1996 KOREMA ,18 – 26 lipanj 1996, ISBN 953-6037-12-2, F-26., Konferencija
 • 13. V.Višekruna, Generative Plaanning of Technological process, 7th International DAAAM Sympossium , Technical University of Vienna, 17 – 19 October 1996., Konferencija
 • 14. V.Višekruna, N.Kapetanović, M.Obad, An Intelligent System for Planning Technological Processes, 1st International Conference Busines System Management UPS’University of Mostar, Faculty of Mechanical Engineering and DAAAM International Vienna, , Konferencija
 • 15. V.Višekruna, R.Bošković, Development of CAPP System in the Vassel Repairs, The 9th International DAAAM Symposium, “Intelligent Manufacturing, Automatization & Networking Technical University of Cluj – Napoca, 22-24. October 1998.,Vienna Cluj-Napo, Konferencija
 • 16. V.Višekruna, R.Bošković, S.Pehar, Classification-the Basis for Modelling of CAPP Repair Activities Proceedings of 10th International DAAAM Symposium, «Intelligent Manufacturing & Automatization:Past – Present – Future» Vienna University of Tec, Konferencija
 • 17. V.Višekruna, D.Petković, A coding and Classification System for Sheet Metal Parts, Proceedings of 10th International DAAAM Symposium, «Intelligent Manufacturing & Automatization:Past – Present – Future» Vienna University of Technology, 21 – 23th , Konferencija
 • 18. V.Majstorović, V.Višekruna, Ž.Stojkić, Inprovement of Organizational structures of Companies in Transitions by introducing new Informacion System, Proceedings of 10th International DAAAM Symposium, «Intelligent Manufacturing & Automatization:Past, Konferencija
 • 19. D.Petković, V.Višekruna, A Methodology for measuring of Producibility, the 11th Internanional Conference “DESIGN TOOLS AND METHODS IN INDUSTRY ENGINEERING” December 8th to 12th , 1999, Palermo Italy, Europe., Konferencija
 • 20. D.Petković, V.Višekruna, Assembly Function as Dependency Factor on the Measure of Producibility, Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Production Engineering, ISBN 953-97181-1-2, Editor R.Cebalo & H.Schulz, pp V-51,V-058, , Konferencija
 • 21. D.Petković, V.Višekruna, A Contribution of Development of GT – Concept in Assembly, Proceedings of 11th International DAAAM Symposium, «Intelligent Manufacturing & Automatization» ISBN 3-901509-13-5, Published by DAAAM International, Vienna, Aus, Konferencija
 • 22. S.Pehar, V.Višekruna, A Contribution of SICAN NT to more Efficient Work of the Technological Preparation, Proceedings of the 2nd International Conference «Business Systems Management –UPS 2001», ISBN 3-901509-26-7, Editors.V.Majstorović, B.Katali, Konferencija
 • 23. D. Krešo-Mišić, V.Višekruna, Inegral Attachment Snap-Fit Insert Design, Proceedings of the 2nd International Conference «Business Systems Management –UPS 2001», ISBN 3-901509-26-7, Editors.V.Majstorović, B.Katalinić, D.Čović and V.Višekruna, pp. , Konferencija
 • 24. D.Petković, V.Višekruna, Technology and Operation Planning for Autonomous Production Cells- one of the new Concepts of Machine Tools, Proceedings of the7th International Scientific Conference on Production Engineering, ISBN 953-97181-1-2, Editor , Konferencija
 • 25. D.Petković, V.Višekruna, V.Majstorović, The Development of the Fixtures Spectrum Data Base for Machine Tools, Proceedings of 12th International DAAAM Symposium, «Intelligent Manufacturing & Automatization: Focus on Precision Engineering», ISBN 3, Konferencija
 • 26. S.Pehar, V.Višekruna, Proceedings of 12th International DAAAM Symposium, «Intelligent Manufacturing & Automatization: Focus on Precision Engineering » ISBN 3-901509-13-5, Published by DAAAM International, Vienna, Austria, 2001, Editor B.Katalini, Konferencija
 • 27. D.Zelenović, V.Višekruna, Programski sustav I-DEAS – NC modul, Zbornik radova međunarodne konferencije Revitalizacija i modernizacija «RIM 2001» Tehnički fakultet Bihać, 26.-29.septembar 2001.Bihać,BiH., Konferencija
 • 28. Katalinic, B.; Visekruna, V. & Kordic, V.: Bionic Assembly System: Design and Sceduling of Next Generation of Self-organizing Complex Flexible Assembly System in CIM Environment, Proceedings of the 35th CIRP International Seminar on Manufacturing, Konferencija
 • 29. Petkovic, D; Visekruna, V.; Majstorovic, V.: The Complex Measurement of Producibility, Proceedings of 13th International DAAAM Symposium, «Intelligent Manufacturing & Automatization: Focus on Precision Engineering » ISBN 3-901509-13-5, Published, Konferencija
 • 30. Ekinović, S., Višekruna, V. & Oruč M. Influence of Machining Conditions on the Magnitude and Characteristics of the White Layer in High-Speed Machining, Proceedings of 14th International DAAAM Symposium, «Intelligent Manufacturing & Automatizati, Konferencija
 • 31. Petkovic D.& Visekruna V. A System of Reverse Engineering and Measure of Producibility, Proceedings of 14th International DAAAM Symposium, «Intelligent Manufacturing & Automatization: Focus on Reconstruction and Development » ISBN 3-901509-34-8, Konferencija
 • 32. Petković, D., Višekruna, V., Jašarević, S & Plančić, I. Tehnology Park-The Generator for development SME’S: one case from Bosnia and Herzegovina, Proceedings of 4th International DAAAM Conference «Industrial Engineering-Inovation as Compettitive , Konferencija
 • 33. V. Majstorović V., Višekruna V.,& Petković D. Technology Park (Tp) Mostar – The Place for Design and Development of Small and Medium Enterprises, Proceedings of 3rd DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries , Konferencija
 • 34. Petković D., Višekruna V. & Rahimić S., A Contribution to the Generative Gt-System in the Fieled of Forging Industry, IMS 2004: Proceedings of 4th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, www.ie.sakarya.edu.tr, pp 264-271, S, Konferencija
 • 35. S. Rahimić, D. Petković, V. Višekruna, The Modularity Approach to Design CAPP System , Zbornik radova 1.međunarodnog savjetovanja «INFORMATIKA U PROIZVODNOM I POSLOVNOM MENADŽMENTU», pp 78-84,Viša tehnička škola Doboj, 17 i 18. 9. 2004., Doboj , Konferencija
 • 36. Petković, D.; &Visekruna, V.; Majstorovic, V.; & Covic, D., The Sustainable Development and Growth of SME'S through their connection with Technology Parks - Keynote paper, Proceedings of 3rd International Conference «UPS 2004» , (Business systems, Konferencija
 • 37. S.Pehar, V. Višekruna; Disassembly Knowledge Representation, Proceedings of 3rd International Conference «UPS 2004» , (Business systems Management), ISBN 3-901509-24-0, pp 167-171, Editors: V.Majstorović, B. Katalinić, D.Čović&V.Višekruna, 23rd-2, Konferencija
 • 38. Majstorović,V.&Visekruna, V.; Changes of the Organisationl Structure of the Companies and Realisation of an Adequate Information System, Proceedings of 15th International DAAAM Symposium, «Intelligent Manufacturing & Automatization: «Globalisati, Konferencija
 • 39. Visekruna,V.&Majstorovic,V.; Strategic Management in small and medium enterprises, Proceedings of 15th International DAAAM Symposium, «Intelligent Manufacturing & Automatization: «Globalisation - Technology – Man - Nature» ISBN 3-901509-42-9, Pu, Konferencija
 • 40. Petkovic, D., Visekruna, V., Saravanja, D.˛&Tica,D.; Permanent monitoring of the state or pre-planned technical diagnostics on large energy systems?, Proceedings of 15th International DAAAM Symposium, «Intelligent Manufacturing & Automatization:, Konferencija
 • 41. Rahimic, S.&Visekruna,V.;Arhitektura i metodologija generativnog CAPP sistema za rotacione elemente, Proceedings of 10th International Scientific Conference on Production Engineering CIM 2005 June, 15 - 17, 2005 Lumbarda, Korcula, Croatia, Konferencija
 • 42. S. Rahimić, V. Višekruna, Manufacturing Cost Estimation Of Process Planning Using The Abc Method, 10th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2006, Barcelona-Lloret de Mar, , Konferencija
 • 43. Rahimić, S., Višekruna, V., Integracija CAD, CAM kroz bazu podataka, 9th International Scientific Conference MMA 2006 Flexible Technologies, University of Novi Sad,15-16 june, 2006.g., Konferencija
 • 44. S. Rahimić, V. Višekruna, Jože Balič, Model minimalnog jedinčnog troška varijante tehnološkog procesa, CIMOSovi IZZIVI dan raziskav 2006 – CRD '06, Koper, 17. november 2006., Konferencija
 • 45. S. Rahimić, V. Višekruna, Jože Balič,Optimization Of Variant Process Palnning For Genarative CAPP System, 11th International Scientific Conference On Production Engineering–CIM2007, Croatian Association of Production Engineering, Zagreb 2007., Konferencija
 • 46. Senad Rahimić, Vojo Višekruna, Optimization of genarative capp system wtih minimum cost per pice, Advances in Production Engineering & Managment, journal APEM, Number 4, ISSN- 6250, novembar 2007, Konferencija
 • 47. Senad Rahimić, Vojo Višekruna, Jože Balič, PDES/STEP Inormational Model For Process Planning With Suport Computers, 6th International Scientific Conference on Production Engineering Development And Modernization Of Production, Plitvice Croatia, 2, Konferencija
 • 48. V. Višekruna, S. Rahimic, E. Šunje: ˝Intergration CAD – CAM System Using Of Object Oriented Method˝, XIV Međunarodna naučna konferencija ˝Industrijski sistemi˝ Novi Sad, oktobar 2008., Konferencija
 • 49. Rahimic Senad; Visekruna Vojo; Edin Sunje, Integration CAD-CAE- CAM Trough Databasefor Complex Assemble. Full Annals of DAAAM & Proceedings, Jan2009, p1389-1390., Konferencija
 • 50. Šogorović, D., Mišković, A., Višekruna, V., Design of Device for High-productive Cutting of Threads, Proceeding of the11th International Scientific Conference "MMA 2012 - ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGIES", (Ćosić, I. ed.), p.p. 49-52, Novi Sad, S, Konferencija
 • N.Hadžiomerović, V.Višekruna, Neki aspekti primjene elektromehaničkog očvršćavanja površinskog sloja dijelova u tehnologiji održavanja, Zbornik radova XIV Savjetovanja proizvodnog strojarstva, 24.-26. septembra, 1980, Čačak 1980., Konferencija
 • 2. V.Višekruna, Prilog opravdanosti korištenja optimalnih režima obrade, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa «Projektiranje proizvodnih sistema PPS 80» listopad 1980, Novi Sad 1980., Konferencija
 • 3. V.Višekruna, Optimizacija režima obrade kao faktor maksimizacije dohotka, Zbornik radova Savjetovanja UNIS-a « Efikasnost proizvodnih sistema» svibanj, 1981, Mostar, 1981., Konferencija
 • 4. V.Otašević, V.Višekruna, Čovjek i – ili mašina kao determinanta učinka sistema, Savjetovanje «Mjesto i uloga ergonomije u društveno-ekonomskom razvoju», travanj, 1982, Stolac 1982., Konferencija
 • 5. V.Višekruna, V.Majstorović, Optimiranje količinskog učinka u proizvodnim sistemima za preradu metala, Zbornik radova znanstveno – stručnog skupa Industrijski sistemi – IS 84, rujan, 1984, Novi Sad 1984,, Konferencija
 • 6. B.Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Istraživanje nivoa korištenja proizvodnih struktura i izvršenja radnih normi u funkciji efikasnijeg upravljanja proizvodnjom, Zbornik radova znanstveno – stručnog skupa Industrijski sistemi IS 87, listopad, 198, Konferencija
 • 7. B.Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Istraživanje uslova za izgradnju informacionih sistema u proizvodnim sistemima, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa «Ekonomika i izgradnja informacionih sistema», Neum 1988., Konferencija
 • 8. B.Ćorić, V.Višekruna. Z.Lerota, A.Škobić, Upravljanje zalihama materijala u uslovima metaloprerađivačke industrije, Simpozij «Informaciono-upravljački sistemi 89», 17.-22. 4. 1989. , Dubrovnik 1989, Konferencija
 • .Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Ž.Stojkić, Istraživanje različitih uticaja na stepen uravnoteženja kapaciteta uz podršku računara, Zbornik radova znanstveno-stručne konferencije «Industrijski sistemi 90», lipanj, 1990. Novi Sad 1990., Konferencija
 • 10. B.Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Organizaciono prestruktuiranje klasičnih proizvodnih sistema, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa «Organizacija poslovno-proizvodnih sistema», 27 i 28. lipnja, 1991. Sarajevo, 1991., Konferencija
 • 11. V.Višekruna, B.Ćorić, V.Majstorović, Oblikovanje prostornih struktura preduslov efikasne automatizacije i robotizacije proizvodnih procesa, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa «Organizacija poslovno-proizvodnih sistema», 27 i 28. lipnja, 199, Konferencija
 • 2. V.Višekruna, Održavanje – preduvjet povećane produktivnosti, Zbornik radova mašinskog fakulteta u Mostaru, Mostar 1979., Konferencija
 • 1. V.Višekruna, V Mečanin, Projektovanje tehnoloških procesa izrade dijelova na šestovretenom automatu, Rađeno za potrebe RO Pneumatik Kardeljevo, Mostar 1984., Konferencija
 • 1. Stojkić Ž., Majstorović V. & Višekruna V.: Application of Lean tools and xRM software solutions in order to increase the efficiency of business processes, Proceedings of the 24th DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing & Automation, Konferencija
 • 1. V.Višekruna, Upute za upotrebu točkastog zavarivanja, SOKO Mostar, Mostar 1973. (Publikacija je internog karaktera za potrebe tvornice Termorashladnih i klima uređaja)., Skripta
 • 2. B.Ćorić, V.Višekruna, V.Majstorović, Utvrđivanje normativa vremena na računaru u uslovima maloserijske proizvodnje RO IGMAN OOUR Alatnica – Konjic, Mostar 1987., Skripta
 • 3. V.Višekruna, B.Ćorić, V.Majstorović, Analiza realnosti izvršenja normativa vremena –Projekt rađen za potrebe RO TADIV Konjic, Mostar 1987., Skripta
 • 4. V.Mečanin, V.Višekruna, V.Prusina, Programiranje obradnih procesa na mašinama sa kompjutorskim upravljanjem, Projekt za potrebe RO Pneumatik – Kardeljevo, Mostar 1988., Skripta
 • 5. V.Višekruna, H.Đukić, Utvrđivanje stanja ispravnosti tehnološke opreme OOUR-a Finalna obrada Ro Granit Jablanica, Projekt za potrebe OOUR-a Finalna obrada Ro Granit Jablanica, mostar 1988., Skripta
 • 6. V.Višekruna. Z.Kordić, Mogućnosti povećanja efikasnosti proizvodnog sistema ALKON Baraći, Studija, Mostar 1988., Skripta
 • 5. V.Višekruna, Ž.Stojkić, Programiranje korištenjem FANUC upravljačke jedinice, Priručnik, Institut za strojarstvo Mostar, Mostar 1998., Skripta
 • 1. V.Mečanin, M.Jurković, V.Višekruna, Tehnološki procesi automatske proizvodnje, Sveučilišni udžbenik, I izdanje, Strojarski fakultet Mostar, Mostar 1985. ( Udžbenik je rađen za potrebe predmeta «Tehnološki procesi» koji se izučavao na fakultetima u, Knjiga
 • 2. V.Mečanin, M.Jurković, V.Višekruna, Tehnološki procesi automatske proizvodnje, Sveučilišni udžbenik, II dopunjeno izdanje, Svjetlost Sarajevo, Sarajevo 1988., Knjiga
 • 3. D.Čović, V.Majstorović, V.Višekruna, POSLOVNI SUSTAVI (razvoj-organizacija, upravljanje, programiranje), Editor B.Katalinić, ISBN 3-901509-22-4, DAAAM International Vienna, Sveučilište u Mostaru, Mostar, Vienna 2001., Knjiga
 • 4. V.Višekruna, V.Majstorović i dr., Zbirka zadataka iz organizacije i ekonomike proizvodnje, Editor: V.Višekruna, Strojarski fakultet Mostar, Mostar 1982.( Zbirka je rađena za potrebe predmeta «Ekonomika i organizacija proizvodnje» koji se izučavao , Knjiga
 • 4. Stojkić Ž., Majstorović V. & Višekruna V.: Poglavlje u knjizi: Engineering „Management-Challenges for the Future“ Tema poglavlja: Application of Organizational Tools and Software Solutions in order to increase the Efficiency of Business Processes,, Knjiga

dr. sc. Zoran Primorac

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

xyzprimorac@yahoo.com

Životopis

Dr. sc. Zoran Primorac (Bezdan, Sombor 1956.) osnovnu školu završio u Bezdanu, a Gimnaziju u Širokom Brijegu. Na Pedagoškoj akademiji u Mostaru, Odsjek za matematiku i fiziku diplomirao je 1978. godine, a zatim na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Odsjek za fiziku, Sveučilište u Sarajevu, diplomirao je 1982. Nakon diplomiranja radi u mnogim školama i u međuvremenu pohađa poslijediplomski studij ''Povijest i filozofija znanosti'' pri Prirodoslovno-matematičkom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je obranio magistarski rad 1988. Prijavljuje 1989. godine doktorsku radnju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u suradnji s Institutom za fiziku. Događaji na prostorima bivše Jugoslavije doveli su do toga da napušta obranu doktorske radnje u Beogradu i prijavljuje ga na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Doktorat je obranio 1999.Na Pedagoškom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru uposlen je u stalni radni odnos kao asistent od 1996. godine gdje obavlja nastavne aktivnosti na Odjelu matematike i fizike. Izabran je u zvanje docenta 2000. godine na kolegijima „Povijest fizike“, „Filozofija fizike“ i „Filozofija nanosti“. Iste godine imenovan je Pročelnikom Odjela za matematiku i fiziku. Reizabran je 2002. godine u zvanje docenta na prije navedene kolegije. Od 2004. godine obnaša dužnost Prodekana za nastavu na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.2005. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za predmete Povijest fizike, Filozofija fizike i Filozofija znanosti. Od 2006.-2013. godine, poslije podjele Pedagoškog fakulteta, obnaša dužnost dekana Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru. 2009. godine izabran u zvanje redovitog profesora na prethodno navedenim kolegijima. Od 2013. Godine obnaša dužnost ravnatelja Instituta za turizam i okoliš, Sveučilišta u Mostaru. Objavio je niz knjiga, udžbenika i recentnih znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu, te sudjelovao u velikom broj međunarodnih stručnih i znanstvenih projekata.

Kolegiji

Filozofija fizike
Filozofija znanosti
Fizika i filozofija
Forme ljudskog mišljenja
Logika
Povijest fizike
Povijest fizike

dr. sc. Anita Matković

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

amatkovi@fesb.hr

Životopis

Anita Matković rođena je 26. srpnja 1966. godine u Velikoj Gorici (Republika Hrvatska). Osnovnu i srednju školu je završila u Splitu. Diplomirala je 1990. godine na Fakultetu prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu, stekavši time zvanje profesorice matematike i informatike. Magistrirala je 1996. godine na Matematičkom odjelu Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i time stekla akademski stupanj magistrice znanosti iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti polja Matematike. Doktorsku disertaciju obranila je 2. listopada 2006. godine na Matematičkom odjelu Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i time stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti polja Matematike. 2007. godine je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docentice, a 2011. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice iz znanstvenog područja Prirodne znanosti polja Matematika grane Matematička analiza. Od 1990. do 2005. godine je bila zaposlena na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a od 2006. godine je zaposlena na Fakultetu elektrotehnike, strojarsva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Članica je Hrvatskog matematičkog društva i Seminara za nejednakosti i primjene, te suradnica na projektu HRZZ „Inequalities and Applications (5435)“ od 2014. godine.

Kolegiji

Matematička logika
Matematika 1
Matematika 2

dr. sc. Ivica Musić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

ivica.music@ff.sum.ba

Životopis

Rođen 1. rujna 1974. u Tomislavgradu. Osnovnu školu završio u Brišniku pokraj Tomislavgrada. Klasičnu gimnaziju pohađao u Visokom i Sinju gdje je u lipnju 1993. položio ispit zrelosti. Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu diplomirao stekavši zvanje diplomiranoga profesora filozofije i religijske kulture. Na istom fakultetu završio poslijediplomski studij iz filozofije te magistrirao 2004. godine obranivši rad naslovljen Teizam Karla Jaspersa: Pronalazak transcendencije i dokidanje Boga u transcendenciji. Godine 2008. stekao akademski stupanj doktora znanosti obranivši na istoimenom fakultetu disertaciju naslovljenu Može li transcendentni Bog biti osoba: Stjepan Zimmermann u odnosu na Karla Jaspersa. Kao mlađi asistent na Studiju filozofije Pedagoškoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru počeo raditi početkom 2002. godine. U suradničko zvanje asistenta na novoosnovanom Filozofskom fakultetu u Mostaru izabran u svibnju 2005. Godine 2008. izabran u nastavno zvanje docenta, a 2014. u zvanje izvanrednoga profesora. Osim na Filozofskom, predaje i na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru te na Teološkom institutu u Mostaru.Od listopada 2017. dekan Filozofskog fakulteta. Glavni je urednik Mostariensie, časopisa za društvene i humanističke znanosti u izdanju Sveučilišta u Mostaru i suizdanju Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ iz Zagreba. Član je uredništva časopisa Hum, Kultura komuniciranja. Član je uredništva Suvremenih pitanja, časopisa za prosvjetu i kulturu čiji su izdavači Matica hrvatska Mostar i Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Sudjelovao u organizaciji više znanstvenih skupova održanih na Sveučilištu u Mostaru. Izvršni je urednik dvaju zbornika. Autor je i koautor dviju knjiga te više od dvadeset znanstvenih članaka. Recenzent je šest knjiga i više članaka za ugledne časopise i zbornike radova. Svojim prilozima sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Bio je član ekspertnoga tima Agencije za razvoj visokoga obrazovanja i osiguranja kvalitete u Bosni i Hercegovini. Prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta od akad. 2013./14. do 2016./17.

Kolegiji

Akademsko pisanje
Akademsko pismo
Etika
Etika okoliša
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija religije *
Logika
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Metodologija znanstveno istraživačkoga rada
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
Uvod u znanstveno - istraživački rad
Uvod u znanstveno-istraživački rad

dr. sc. Ljiljanka Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-762
ljiljanka.kvesic@fpmoz.sum.ba

Životopis

Ljiljanka Kvesić rođena u Donjim Mamićima, općina Grude. Osnovnu školu završaila u Ledincu i Grudama. Matematičku gimnaziju završila 1990. godine u Grudama sa prosjekom ocjena 5.0. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja upisuje u Splitu (akademska 1990./91.), smjer: prof. matematike i fizike. Paralelno na Pedagoškom fakultetu u Mostaru na odsjeku matematike i fizike stekla stručnu spremu šestog (VI/1) stupnja i stručni naziv nastavnik matematike i fizike. Nakon završenog studija stječe zvanje profesor matematike i fizike. Poslijediplomski studij upisuje 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Magistrirala na temi „Matematički pristup neživotnom osiguranju". Doktorski studij upisuje 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.Doktorsku disertaciju obranila dana 07. siječnja 2011. godine na temu „Modeli kreditnih rizika za predviđanje statusa neispunjavanja obveza“, pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Nataše Šarlije.  Od 1995. godine uposlena u Srednjoj strukovnoj školi u Širokom Brijegu, kao profesor matematike, gdje radi do 30. rujna 2007. godine. Od 1. listopada 2007. godine uposlena na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Kao vanjski suradnik od 2007. godine radi na Agronomskom i prehrambeno–tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na kolegijima Matematika I, Matematika II, Primijenjena matematika, a od 2011. godine i na Fakultetu zdravstvenih studija na kolegiju Osnove matematike.14. srpnja 2011. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docent na kolegije „ Statistika“ i „Optimizacija“.4. listopada 2016. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesore, područje prirodne znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, kolegiji „ Statistika“ i „Optimizacija“.Dobitnica posebnog priznanja o završnom obrazovanju „Ognjen Prica“ u znak priznanja za postignut odličan uspjeh iz svih predmeta i primjereno vladanje tijekom obrazovanja. Dobitnica prve nagrade 2007. godine za objavljen znanstveni rad „Metode u kvantifikaciji rizika“ na Prvoj internacionalnoj konferenciji u Zadru. 2016. godine dobitnica priznanja za nastavno- stručni rad, nastavni rad i za osobit doprinos promociji Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Recenzent udžbenika i radnih bilježnica iz matematike za devetogodišnje osnovno obrazovanje na hrvatskom jeziku. Autorica udžbenika:  "Matematika" za prirodoslovne i tehnološke fakultete, "Matematika 1" udžbenik s riješenim zadatcima i “Zbirka zadataka iz više matematike s riješenim primjerima I dio”, te suautorica udžbenika "Matematika 7" i "Matematika 9" za devetogodišnje osnovno obrazovanje. Članica je Udruge matematičara " Ruđer Bošković" Mostar. Od 2012. - 2019. godine obavlja dužnost pročelnice Studija razredne nastave. Od 2012. godine obavlja funkciju stručnog savjetnika iz predmeta Matematika za Osnovne i Srednje škole.Objavila je više znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na više međunarodnih konferencija.

Kolegiji

Matematika
Matematika 1
Matematika 2
Metodika nastave matematike 1
Metodika nastave matematike 2
Metodika nastave matematike 3
Optimizacija
Statistika u turizmu

dr. sc. Maja Andrić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

maja.andric@gradst.hr

Životopis

Maja Andrić rođena je u Splitu gdje je završila osnovnu školu, maturirala u Matematičko-informatičkom obrazovnom centru te diplomirala na Fakultetu prirodoslovno-matematičkihznanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu(1999.) na programu studija Matematika i informatika. Kao profesor informatike radila je u III. gimnaziji u Splitu (1997.-2001.), zatim kao vanjski suradnik na informatičkim kolegijima Zavoda za informatiku na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu (1997.-2000.), te kao profesor informatike u Privatnoj jezičnoj gimnaziji „Pitagora“ u Splitu(2000.-2003.).Od 2002. godine zaposlena je na Katedri za geometriju Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, gdje izvodi nastavu iz geometrijskih predmeta na svim preddiplomskim studijima Fakulteta. Iste godine upisala je Poslijediplomski znanstveni studij matematike na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te je 2009. godine stekla akademski stupanj magistar znanosti, a 2011. godine akademski stupanj doktor znanosti iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, znanstvena grana Matematička analiza. Temeljem odluke Matičnog odbora za područje Prirodnih znanosti, polje Matematika, donesene na sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine, izabrana je u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik. U znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor izabrana je Odlukom Fakultetskog vijeća FGAG-a od 12. rujna 2018. godine.Dužnost šefice Katedre za geometriju FGAG-a obnaša od ak. god. 2014./15. i od tada je nositeljica geometrijskih predmeta. Od ak. god. 2013./2014. angažirana je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkihi odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, a od  2019./2020. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Koautorica je jedne (1) znanstvene knjige (monografije) i četrnaest (14) znanstvenih radova u međunarodno priznatim matematičkim časopisima. Recenziralaje dva (2) sveučilišna nastavna priručnika te trideset i šest (36) znanstvena rada za međunarodne znanstvene časopise. Od 2014. članica je Editorial Boarda međunarodnog časopisa Fractional Differential Calculus, u svojstvu Associate Editor. Urednica je dva (2) znanstvena zbornika. Bila je voditeljica deset (10) završnih radova preddiplomskih studija, dva (2) diplomska rada diplomskih studija te u suradnji sa studentima koautorica dva (2) stručna rada. Aktivno je izlaganjima sudjelovala na deset (10) međunarodnih znanstvenihskupova, održala jedno (1) izlaganje na Kolokviju Znanstvenog razreda Splitskog matematičkog društva, te osam (8) izlaganja u sklopu Seminara za nejednakosti i primjene Matematičkog odjela PMF-a. Tri (3) stručna izlaganja održala je na Znanstveno-stručnim kolokvijima i Tematskom skupu Hrvatskog društva za geometriju i grafiku.Surađivala je na dva (2) znanstvena projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te jednom (1) istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost. Trenutno surađuje na Erasmus+ projektu „Teaching mathematics in STEM context for STEM students“ (2019.-2021.). Članica je Seminara za nejednakosti i primjene, Hrvatskog matematičkog društva (HMD), Splitskog matematičkog društva (SMD), Alumni PMF-a Split, Znanstvenog razreda SMD-a te Hrvatskog društva za geometriju i grafiku (HDGG) koji je dio krovne udruge International Society for Geometry and Graphics. Bila je članica Organizacijskog odbora šest (6) međunarodnih konferencija, osam (8) međunarodnih znanstveno-stručnih kolokvija HDGG-a i dva (2) domaća znanstveno-stručna kolokvija HDGG-a. Članica je Upravnog odbora HDGG-a(2004.–2015., 2017.-) i Vijeća SMD-a (2013.-2019.). Služi se engleskim jezikom (aktivno) i francuskim jezikom (položen DELF B1). Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265462 

Kolegiji

Uvod u algebru s analitičkom geometrijom
 • Inequalities and Applications

dr. sc. Slavica Brkić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-478
slavica.brkic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

utorak 12.00

Ured

206

Životopis

Slavica Brkić rođena Ereš Mjesto, država, datum rođenja: Dobrič, Široki Brijeg, BiH, 10.kolovoz 1960. • Kretanja u službi:  Od 1984. do 1986. godine privremeno se zapošljava u srednjoj školi na Širokom Brijegu i RMK školi u Zenici.  Godine 1986. zapošljava se u Centru za istraživanje i razvoj (CIR) radne organizacije „ZRAK“ u Sarajevu na zadacima razvoja i konstrukcije manje i srednje složenih optičkih uređaja. Godine 1992. zbog ratnih zbivanja rad prestaje.  1996. godine nakon rođenja dvoje djece zapošljava se u Srednjoj elektrotehničkoj školi „Ruđer Bošković“ u Mostaru.  2001. godine zapošljava se kao vanjski suradnik Pedagoškog fakulteta na Sveučilištu u Mostaru u zvanju asistenta.  2006. godine zasniva radni odnos na FPMOZ-u na Sveučilištu u Mostaru.  2006. godine angažirana je od strane Zavoda za školstvo u Mostaru na različitim privremenim zadacima.  2007. godine angažira se kao vanjski suradnik na FZS i APTF Sveučilišta u Mostaru.

Kolegiji

Astronomija i astrifizika
Astronomija i astrofizika
Fizički praktikum 1
Fizički praktikum 2
Fizički praktikum 3
Fizički praktikum 4
Fizika
Fizika 1
Fizika 2
Metodička praksa nastave fizike
Metodika nastave fizike 1
Metodika nastave fizike 2
Opća fizika 3
Opća fizika 4
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
Praktikum iz fizike
Uvod u opću fiziku
 • „Čestično valni dualizam, difrakcija na dvije vremenske pukotine“ “Particle-Wave Duality, Double Slit Diffraction in the Time Domain“ ISSN 1023-7977 , Časopis
 • „Temeljni zakoni očuvanja, primjer iz mikrosvijeta: sudar kvark-antikvark“ “The fundamental Laws of Conservation, an Example from Microworld: Collision a Quark-antiquark“ ISSN 1023-7977 , Časopis
 • „Produkcija stranosti u sudarima iona i čestica“ “Strange Particle Production in Collisions Ions and Particles” ISSN 1023-7977 , Časopis
 • „Dinamika teško-ionskog sudara“ “Dynamics of a Heavy-ion Collisions“, ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Produkcija šarm mezona u sudarima kvarkova“ “Charm Production in a Quark-antiquark Collisions“, ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Kolektivni tok čestica u teško-ionskim sudarima“ “Collective Flow of Particles in Heavy-ion Collisions“ ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Raspodjela invarijantne mase vektorskih mezona“ “Invariant Mass Distribution of Vector mesons“ ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Energijska ovisnost kolektivnog toka“ “Energy Dependence of Collective Flow“ ISSN 1023-7977, Časopis
 • „Verbalne definicije i definicija algoritmom u nastavi fizike“ Verbal Definition and Algorithm Definition in Teaching of Physics " ISSN 1840-1252, Časopis
 • „Povijest najljepših otkrića i eksperimenata u fizici: od Aristotela do Higgsa“ “History oft he Most Beautiful Discoveries and Experiments in Physics.from Aristotle to Higgs“ ISSN 1840-1252, Časopis
 • „Interaktivne metode u nastavi fizike“ “Interactive Methodes in Teaching Physics“ ISSN 1840-1252, Časopis
 • „Implementacija konceptualnog testa kroz interaktivnu nastavu fizike“ "IMPLEMENTATION OF CONCEPTUAL TEXT THROUGH INTERACTIVE TEACHING OF PHYSICS" ISBN 978-86-84143-46-6 , Časopis
 • „Matter in Extreme Conditions“ ISBN: 978-86-80300-01-6 COBISS.SR-ID 215655436 , Časopis
 • „Akustika glazbe“ ISBN 978-99955-634-6-2 COBISS.RS-ID 5124632 , Časopis
 • “Optical Properties of Quantum Dots“ ISSN: 2304-9693 , Časopis
 • „Formiranje znanja u nastavi fizika“ ŠKOLA 3 , Časopis
 • „Pokusi u nastavi fizike“ ŠKOLA 5, Časopis
 • Biocompatibility of Cadmium Selenide Quantum Dot ISSN 2304-9693, Časopis
 • Pristup nastavi matematike primarnog obrazovanja,UDK 378.091.212:51 371.3:51 37.017.7:51, Časopis
 • Collective Phenomena in Heavy Ion Collisions,Universal Journal of Physics and Application 11(5):154-161, 2017 DOI:10.13189/ujpa.2017.110504, Časopis
 • Applicability of Quantum Dots in Biomedical Science, Časopis
 • Biocompatibility of Cadmium Selenide Quantum ,The Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research RAD 2017, Konferencija
 • Voda-vrilo života, Konferencija
 • "The Role of Historical Element in Theaching Physics "Connecting scientists in the western Balkans region,Symposium "Science and Society" DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst GermanAcademic Exchange Service, Konferencija
 • "Fizikalne predkoncepcije učenika primarnog obrazovanja" 11. dani osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije "Od znanosti do učionice"Međunarodna znanstvena konferencijaPreme kvalitetnoj školi, Konferencija
 • : „Akustika glazbe“ ISBN 978-99955-634-5-5 COBISS.RS-ID 4630552, Konferencija
 • „Implementacija konceptualnog testa kroz interaktivnu nastavu fizike“ ISBN 978-86-84143-34-3, Konferencija
 • „Matter in extreme conditions“ ISBN: 978-86-80300-00-9 COBISS.SR-ID 215620620, Konferencija
 • “Contaminated Areas of Southern Bosnia and Herzegovina“ ISBN: 978-86-6125-160-3, Konferencija
 • „Quantum Dots as Biological Markers“ ISBN: 978-86-6125-160-3, Konferencija
 • Najljepša otkrića u povijesti fizike ,ISBN: 978-953-8115-13-4 , Konferencija
 • Osnovna mjerenja u općoj fizici, Knjiga

dr. sc. Sonja Kovačević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

sonja@ffst.hr

Kolegiji

Didaktička teorija
Didaktičke teorije
Opća pedagogija
Opća pedagogija
Osnove pedagogije
Pedagogija
Pedagoška komunikacija

dr. sc. Tonćo Marušić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036 355476
tonco.marusic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Ponedjeljak u 13.00

Ured

Zgrada FPMOZ-a ured106

Životopis

Rođen 5. travnja 1963. god. u Š. Brijegu. 1969-1977. – Osnovna škola Ivo Lola Ribar Široki Brijeg. 1977.- 1981. Gimnazija Ivan Goran Kovačić Široki Brijeg. 1981.-1987. Mašinski Fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar. 2002.-2006. Poslijediplomski studij Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru. 2006.- Obranjen magistarski rad pod nazivom „Sistematizacija kriterija za vrednovanje dizajna korisničkog sučelja za interaktivno učenje“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav (Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu). 2007.-2009. Izrada disertacije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2009.- Obranjena disertacija pod naslovom „Unaprjeđenje nastave informatike strategijom interaktivnog učenja u mrežnom okružju“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav.

Kolegiji

Informacijski sustavi
Informatika
Informatika
Informatika u pedagogiji
Korisnička sučelja
Metodički informatički seminar s praksom
Metodičko informatički seminar sa praksom
Metodologija istraživanja u obrazovanju
Osnove informatike
Poznavanje računala
Poznavanje računala
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Računalo u učenju i poučavanju
Računarstvo
Uvod u računarstvo
Uvod u računarstvo u struci
 • „Izrada informacijske baze podataka o razmještaju, površini i osnovnim značajkama neplanskih odlagališta otpada na području JZ BiH“
 • „Obrada fotografija snimljenih iz zraka i implementacija algoritama računalnog vida u svrhu automatske detekcije ljudi u misijama potrage i spašavanja“
 • “Informatizacija sustava osiguranja kvalitete Sveučilišta u Mostaru” financiranom od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, 2010-2011.
 • „Modernizing Teacher Education in a European Perspective – MOTED“, 2010-2013
 • • „Analiza performansi algoritama nadziranog učenja u klasifikaciji dokumenata na temelju rukopisa“, Zbornik radova Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, ISSN: 1986-5236, Mostar 2014., Časopis
 • METHOD OF EVAULATING THE QUALITY OF ROOM ACOUSTIS BASED ON ENERGY TELATIONS OF SOUND, Časopis
 • „Designing Information Systems in Education as Prerequisite for Successful Management Results”, , Časopis
 • Visual Search on Aerial Imagery as Support for Finding Lost Persons, Časopis
 • Region proposal approach for human detection on aerial imagery, Časopis
 • ICT in Higher Education: Teachers' Experiences, Implementation and Adaptations, Časopis
 • Identification of authors of documents based on offline signature recognition, Časopis
 • • „Learning through computer network“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 19, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2007., str. 175 – 189., Časopis
 • „Verification Of  Knowledge Within Interactive Learning With Authoring Systems“, Mostariensia, Sveučilište u Mostaru, br. 26, ISSN 1023-8638, Mostar, 2007., str. 139 – 152., Časopis
 • „A strategy of interactive learning of informatics within a network environment“, Znanstveni časopis „Pedagogijska istraživanja”, ISSN 1334-7888, godina VII, broj 1, Zagreb, 2010., str. 129 – 140., Časopis
 • • „User interface of interactive systems“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 20, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2008., str. 121 – 130., Časopis
 • • „ICT COMPETENCIES OF STUDENTS, Proceeding of International Conference on Information Technology and Development of Education“, ITRO - a Journal for Information Technology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Science, Časopis
 • „Customer Satisfaction as a Significant Measure of Successful ERP Implementation“,  Journal of Information Technology and Applications - JITA – APEIRON, sv. 7, br. 1, Banja Luka, 2014., str. 31 – 40., Časopis
 • „THE MODELS OF USING COMPUTERS IN EDUCATION“ , XXIII Naučno-stručni skup INFOTEH, Vrnjačkabanja, 2008., , Konferencija
 • • „Aplication of ICT in education“, International scientific conference Digital tehnologies and new form of learning, ISBN 978-953-7395-35-3, Split, 2011., str. 249 – 254. , Konferencija
 • „IMPROVING THE TEACHING OF INFORMATICS IN B&H THROUGH LEARNING IN THE NETWORK ENVIRONMENT“, ITRO 2011 - International Conference Information technology and development of education, Proceedings ISBN 978-86-7672-134-4, Technical Faculty, Zrenjanin, 20, Konferencija
 • • „The Evalution Of User Interface To Interactive Learning“, Conference Technics/Technology Education in Serbia, zbornik radova, Čačak, 2006., str. 356 – 364. , Konferencija
 • „IDENTITY IN THE CYBERSPACE WITH SPECIAL EMPHASIS ON UNIVERSITY EDUCATION“, 34th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2011, Proceedings Vol. IV, ISBN 978-953-233-063-2, ISSN 184, Konferencija
 • „RECOMMENDER SYSTEM IN E-STUDENT WEB-BASED ADAPTIVE EDUCATIONAL HYPERMEDIA SYSTEM“, Proceedings of the 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO 2012, ISBN 978-1-4673-2577-6,, Konferencija
 • • „Interactive Educational Software for Preschool Children in Distance Learning“, TIO Conference / Technics and Informatics at Education / Proceedings, Čačak, 2008., str. 90 – 96., Konferencija
 • • „Informaciono-komunikacione tehnologije u osnovnoj školi u BiH“, 5. međunarodni simpozijum Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja, Zbornik radova I dio, ISBN 978-86-7447-083-1, Novi Sad, lipanj, 2009., str. 219 – 229., Konferencija
 • „The  Models Of Design User Interface For Interactive Learning“, Međunarodni skup: Tehnologija, Informatika, Obrazovanje 4, Institut za pedagoška istraživanja u BG, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike u NS, PMF u NS, 2007., st, Konferencija
 • „Utjecaj Interneta na realizaciju učenja na daljinu u redovnoj osnovnoj školi“, MIPRO 2009., 32. International Convention of information and communication technology, electronics and microelectronic, IEEE Proceedings, ISBN 978-953-233-042-7, Vol. IV,, Konferencija
 • Osnove digitalne tehnike, sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Mostaru., Knjiga

dr. sc. Zoran Čuljak

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

+387 36 445 459
zoran.culjak@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Utorak i srijeda: 12 sati

Ured

112b Rodoč

Kolegiji

Akrobatika - TM
Gimnastika u predškolskom odgoju
Motoričko učenje
Sportska gimnastika 1 - TM
Sportska gimnastika 2 - TM
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4

dr. sc. Bojan Crnković

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Metodika nastave primjenjene matematike
Numerička matematika

dr. sc. Gordan Radobolja

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

gordan@pmfst.hr

Životopis

Rođen sam 12. listopada 1982. godine u Splitu gdje sam završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Godine 2006. sam diplomirao na Fakultetu Prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu i stekao zvanje profesora matematike i informatike. Diplomski rad pod nazivom Prsteni i moduli izradio sam pod vodstvom prof. dr. sc. Vlaste Matijević. Poslijediplomski doktorski studij matematike upisao sam u Zagrebu 2006. godine, a doktorirao 2012. disertacijom Primjena verteks-algebri u strukturnoj teoriji nekih reprezentacija beskonačno-dimenzionalnih Liejevih algebri Virasorovog tipa pod vodstvom prof. dr. sc. Dražena Adamovića. Od 2007. godine sam zaposlen na Fakultetu Prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije (koji je pravni prednik Prirodoslovno-matematičkog fakulteta) Sveučilišta u Splitu kao asistent, od 2012. kao viši asistent, a od 2015. kao docent. Držao sam nastavu iz desetak matematičkih kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju, bio (ko)mentor na više završnih i diplomskih radova. Od 2013. predajem i na Fakultetu Prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Bavim se teorijom algebri verteks-operatora i teorijom reprezentacija beskonačno-dimenzionalnih Liejevih algebri. Član sam istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost Algebarske i kombinatorne metode u teoriji verteks algebri te Znanstvenog centra izvrsnosti QuantiXLie. Popis objavljenih radova: https://scholar.google.hr/citations?user=77T8RdsAAAAJ&hl=en&oi=ao Član sam Splitskog matematičkog družtva te Seminara za algebru na Poslijediplomskom doktorskom studiju u Zagrebu. Od 2014. sam recenzent za Mathematical Reviews.

Kolegiji

Povijest matematike
Seminar 1 - odabrane teme iz povijesti matematike
Seminar 1-odabrane teme iz povijesti matematike
Seminar 2-Životopisi poznatih matematičara
Vektorski prostori
Vektorski prostori 1
 • Algebarske i kombinatorne metode u teoriji verteks algebri, HRZZ 2634
 • QuantiXLie

dr. sc. Ivana Zubac

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

ivana.fsr@gmail.com

Životopis

Ivana Zubac (r. Milinković Rosić) rođena je u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Završila je Pedagošku akademiju a zatim i Pedagoški fakultet, smjer matematika - fizika, te je neko vrijeme radila u osnovnoj i srednjoj školi. 2011. godine obranila je magistarski rad na temu Prilozi teoriji malotalasnih transformacija, pod mentorstvom akademika prof. dr. sc. Stevana Pilipovića i prof. dr. sc. Mirjane Vuković, a 2015. godine doktorski rad na temu Strukturni i enumerativni aspekti maksimalnih sparivanja u grafovima, pod mentorstvom prof. dr. sc. Tomislava Došlića.

Kolegiji

Diferencijalne jednadžbe
Grafovi
Matematika 4
Metodička matematička praksa
Metodička matematička praksa 1
Metodička matematička praksa 2
Metodički matematički seminar
Metodički seminar: Natjecanja iz matematike
Metodika nastave matematike 1
Metodika nastave matematike 2
Seminar 1 : Natjecanja iz matematike
 • Primjena teorije grafova
 • Counting maximal matchings in linear polymers, Časopis
 • Izrada ZJNPP za matematicko podrucje definirane na ishodima ucenja, Časopis
 • Abel Type Theorems for the Wavelet Transform through the Quasiasymptotic Boundedness, Časopis
 • Saturation Number of Benzenoid Graphs, Časopis
 • Secondary analysis of TIMSS mathematics and science assessments, 2007, Časopis
 • Statistical Background for Development Pert Project Management Technique Software Tool, Časopis
 • Analiza rezultata testiranja ucenika/ca iz matematike, Časopis
 • Application of Graph Theory in Automation, Konferencija

dr. sc. Jurica Perić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Elementarna geometrija
Kompleksna analiza

dr. sc. Kristina Sesar

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

kristina.sesar@tel.net.ba

Kolegiji

Kineziološka psihologija
Opća psihologija
Opća psihologija
Osnove psihologije
Psihologija

dr. sc. Marko Tokić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i kultura izražavanja
Medijska kultura
Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskog jezika 1
Metodika nastave hrvatskog jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 1
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3
Scenska kultura
Usmena bajka i tradicijsko stvaralaštvo za djecu
Usmena književnost
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u znanost o književnosti

dr. sc. Nikola Koceić-Bilan

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

koceic@pmfst.hr

Kolegiji

Elementarna teorija brojeva
Osnove matematičke analize
Teorija skupova
Uvod u topologiju

dr. sc. Sanja Tipurić-Spužević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-463
sanja.spuzevic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

ponedjeljkom od 9 do 11

Ured

219

Kolegiji

Diferencijalni i integralni račun 1
Diferencijalni i integralni račun 2
Diferencijalni i integralni račun II
Diofantske jednadžbe
Matematičke osnove opće fizike
Matematički programski alati
Matematika 1
Matematika 2
Matematika 3
Normiranji prostori
Primjena računala u matematici
Uvod u matematiku

dr. sc. Snježana Braić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

sbraic@pmfst.hr

Kolegiji

Diskretna matematika
Kombinatorika
Kombinatorna i diskretna matematika
Metodika nastave elementare geometrije

dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
vmikulic@math.uniri.hr

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Kombinatorna i diskretna matematika
Modeli geometrije

mag. Emil Brajković

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

063 18 10 14; 355-456
emil.brajkovic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

utorkom od 10:00 do 12:00

Ured

110

Životopis

Empirical evaluation of intelligent tutoring systems with ontological domain knowledge representation: A case study with online courses in higher education7. The impact of mobile devices in teaching8. Principles of Natural Language Processing and Adaptive Courseware in E-Assessments: Empirical Evaluations10.25046/aj03050113. Experimental evaluation of teaching recursion with HTML5 game14. Possible uses of cell phones in the teaching process16.  Selection of the Multimedia Applications for Learning using FAHP and TOPSIS Methods17. Edukacijska tehnologija u suvremenoj nastavi informatikeF.Nagrade i priznanja  G. HobyŠah, planinarenje, sviranje orgulja, harmonike  H. JeziciEngleski i njemački jezik, pasivno znanje u govoru i pismu

Kolegiji

Metodologija istraživanja u obrazovanju
Programiranje 1
Programiranje za internet
Strukture podataka i algoritmi
Uvod u obradu prirodnog jezika
 • Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor), Office of Naval Research grant N00014-15-1-2789
 • Principles of Natural Language Processing and Adaptive Courseware in E-Assessments: Empirical Evaluations, Časopis
 • Evaluation of Methods for Sentence Similarity for Use in Intelligent Tutoring System, Časopis
 • Pregled tehnika automatskog sažimanja teksta, Časopis
 • Application of data mining in e-Learning systems, Časopis
 • Adaptive Tool for Teaching Programming Using Conceptual Maps, Časopis
 • Integration of FAHP and TOPSIS Methods for the Selection of Appropriate Multimedia Application for Learning and Teaching, Časopis
 • Utjecaj mobilnih uređaja u nastavi, Časopis
 • Selection of the Multimedia Applications for Learning using FAHP and TOPSIS Methods, Časopis
 • Development and Evaluation of Word Embeddings for Morphologically Rich Languages, Konferencija
 • Tree and word embedding based sentence similarity for evaluation of good answers in intelligent tutoring system, Konferencija
 • Knowledge Tracking Variables in Intelligent Tutoring Systems, Konferencija
 • Edukacijska tehnologija u suvremenoj nastavi informatike, Konferencija
 • Teaching the Teachers: Design and delivery of educational content in e-learning Abstract, Konferencija
 • Empirical evaluation of intelligent tutoring systems with ontological domain knowledge representation: A case study with online coursesin higher education , Konferencija
 • Optimal Wireless Network Selection Following Students’ Online Habits Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods, Konferencija
 • Experimental evaluation of teaching recursion with HTML5 game, Konferencija
 • Mogućnosti primjene mobilnog telefona u nastavnom procesu, Konferencija

dr. sc. Ivana Jovanović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

ivana.jovanovic@fpmoz.sum.ba

Ured

Zgrada FPMOZ-a u Mostaru, ured broj 218

Životopis

IvanaJovanović  rođena je 15. siječnja 1986. uLjubuškom, pohađala je Osnovnu školu „Bijakovići“ u Bijakovićima, usrednjoškolskom centru „Dr. fra Slavko Barbarić“ u Čitluku pohađala je općugimnaziju. Na Sveučilištu u Zagrebu 2004. godine upisuje Ekonomski fakultet uzfinanciranje uz potporu Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa.  U srednjoškolskom centu dr. sc. Fra SlavkaBarbarića u Čitluku radi kao profesorica od 2010. do 2014. Pristupnica jepoložila pedagoško-psihološko-didaktičku skupinu predmeta na Filozofskomfakultetu Sveučilišta u Mostaru 2010. godine, što ju je kvalificiralo za rad usrednjoj školi, gdje je nakon odrađenog vježbeničkog staža položila stručniispit za samostalan stručni rad. Poslijediplomski doktorski studij izdruštvenih znanosti, polje Pedagogija upisuje akademske 2012./2013. godine naSveučilištu u Mostaru na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti,gdje najprije počinje raditi kao vanjska suradnica, a kasnije kao djelatnicafakulteta i viša asistentica na kolegijima Školski menadžment, Menadžmentustanova ranog i predškolskog odgoja, Pedagoška komunikacija i Nastavni modeli.Bila je dio organizacijskog tima, prezentator i moderator Treće međunarodneznanstvene konferencije Pedagogija,obrazovanje i nastava održane od 21.- 23. listopada 2016. Bila je jedna odvoditeljica međunarodnog projekta SEECEL (SouthEast European Center for  EntrepreneurialLearning), čije je cilj bio razvoj poduzetničkih kompetencija studenata uvisokoškolskoj ustanovi. Član je tima Tecaher+projekta u sklopu Erasmus+, čiji jecilj modernizacija i inovacija Nastavnih planova i programa studijaPredškolskog odgoja.  Aktivno govoriengleski i talijanski jezik. 

Kolegiji

Didaktička dokimologija
Didaktičke teorije
Pedagoška komunikacija
Školski menadžment
Školski menedžment
 • SEECEL
 • Teacher+ (Erasmus+)
 • ESTA
 • Stilovi vođenja razreda, Časopis
 • The Ten Minute-Principal: free up ypur time to focus on leadership, Časopis
 • , Časopis
 • Projektna nastava i projekt metoda u radu s djecom predškolske dobi, Konferencija
 • Komunikacija djece i roditelja, Konferencija

mag. Mila Zovko

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-761
mila.zovko@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Termine konzultacija dogovoriti mailom

Ured

310

Kolegiji

Matematički programski alati
Matematika 1
Matematika 2
Numerička matematika
Primjena računala u matematici

dr. sc. Milea Ajduk-Kurtović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-471
milea.ajduk.kurtovic@fpmoz.sum.ba

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2

dipl. ing. Slaven Pehar

Profil nastavnika

Zvanje

Diplomirani inžinjer
Viši asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

00 387 (0)63 312-817
slaven.pehar@fsre.sum.ba; slaven.pehar@tel.ne

Konzultacije

po dogovoru putem e-mail-a

Ured

FSRE Mostar

Životopis

Kolegiji

Informatika
Osnove informatike
Računalo u učenju i poučavanju
Uvod u umjetnu inteligenciju
Uvod u umjetnu iteligenciju

mag. Željko Marušić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

+38736 355 474
zeljkomarusic01@gmail.com

Konzultacije

Konzultacije prema dogovoru, javiti se na mail

Ured

Stara zgrada 1. kat ured broj 111

Kolegiji

Arhitektura računala
Informacijski sustavi
Informatika
Korisnička sučelja
Operacijski sustavi
Osnove informatike
Paralelno programiranje
Raspodijeljeni sustavi
 • Classification of Test Documents Based on Handwritten Student ID's Characteristics, Časopis
 • Analiza performansi algoritama nadziranog učenja u klasifikaciji dokumenata na temelju rukopisa, Časopis
 • Selecting the best Robotic Kits in Term of Increasing Creativity, Časopis
 • Analysis of saliency object detection algorithms for search and rescue operations, Konferencija
 • Bimodal system for recognition of authors of handwritten documents, Konferencija
 • Identification of Authors of Documents Based on Offline Signature Recognition, Konferencija
 • Multi-criteria decision making for selecting the most suitable strategy for the development of non-formal ways of learning, Konferencija
 • Primjena swot i fahp-a u razvoju strategije neformalnih vidova učenja, Konferencija

mag. Antonija Alpeza

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Kompleksna analiza
Osnove matematičke analize

mag. Jana Marić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

jana.maric.mat@gmail.com

Kolegiji

Algebarske strukture
Diferencijalni i integralni račun 1
Linearna algebra
Matematičke osnove opće fizike
Uvod u algebru s analitičkom geometrijom

mag. Krešimir Rakić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

+387 36 337 014
kresimir.rakic@fsr.ba

Konzultacije

prema dogovoru putem e-maila

Ured

FSR 236

Kolegiji

Objektno orijentirano programiranje
Programiranje 2
 • Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor)

mag. Marko Galić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Diskretna matematika
Modeli geometrije
Statistika
Teorija skupova

mag. Martina Ćorluka

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

martinaa.corluka@gmail.com

Kolegiji

Akademsko pisanje
Akademsko pismo
Filozofija odgoja i obrazovanja
Logika
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Uvod u znanstveno-istraživački rad

mag. Vanja Topić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Opća psihologija
Opća psihologija
Osnove psihologije

Renata Šimunović

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Kolegiji

Didaktika
Didaktika
Osnove pedagogije
Učitavam...
Anketa