International cooperation

Odobren novi projekt: InAMath - An interdisciplinary approach to mathematical education

Prema Odluci Agencije za mobilnost i programe EU Republike Hrvatske odobreno je financiranje projekta InAMath - An interdisciplinary approach to mathematical education (Erasmus+ – Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva (KA201) za područje odgoja i općeg obrazovanja).

Voditelj projekta je Sveučilište u Rijeci, a Sveučilište u Mostaru je partner. Pored Sveučilišta u Mostaru partneri su Centar tehničke kulture Rijeka, Osnovna škola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Lozu, Osnovna škola Nikola Tesla, Univerza na Primorskem i Univerzitet u Novom Sadu. Cilj je ovog projekta osmisliti i učiniti dostupnim paket različitih mjera koje će nakon završetka projekta rezultirati većom zastupljenošću interdisciplinarnosti u nastavi matematike. Mjere uključuju osmišljavanje i provedbu interdisciplinarnih aktivnosti s učenicima koristeći interdisciplinarne metode rada, izradu scenarija koji će biti dostupni edukatorima i edukaciju učitelja kojom će steći potrebne kompetencije za osmišljavanje i provedbu takvih aktivnosti. 

Anketa