Biologija

O studiju biologije

U vremenu najuzbudljivijih bioloških otkrića nudimo Vam mogućnost upoznavanja sustava, od molekule do živog bića u prirodnom okolišu. Kroz planirane kolegije upoznat ćete i razumijeti stanicu kao osnovnu jedinicu života, otkriti tajne nasljeđivanja i raznolikosti životnih oblika na Zemlji. S ciljem stjecanja praktičnih vještina i razvitka kreativnih sposobnosti eksperimentalni rad u laboratorijima i terenska nastava su velikim udjelom u nastavi biologije. Studij biologije se može studirati u kombinaciji s kemijom, a od akademske 2014./15. i kao jednopredmetni studij Biologije. Sveučilišni preddiplomski studij Biologija-Kemija traje 3 godine (smjer: nastavnički). Završetkom preddiplomskog studija student ostvaruje ukupno 180 ECTS bodova i stječe akademski stupanj Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica biologije i kemije. Sveučilišni diplomski studij Biologija-Kemija traje 2 godine. Završetkom diplomskog studija student ostvaruje ukupno 120 ECTS bodova i stječe akademski stupanj Magistar/Magistra biologije i kemije. Sveučilišni preddiplomski studij Biologije (smjer: istraživački) traje 3 godine. Završetkom preddiplomskog studija student ostvaruje ukupno 180 ECTS bodova i stječe akademski stupanj Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) biologije. Sveučilišni diplomski studij Biologije, smjer;Ekologija i zaštita prirode (istraživački ) traje 2 godine. Završetkom diplomskog studija student ostvaruje ukupno 120 ECTS bodova i stječe akademski stupanj je:Magistar/Magistra ekologije i zaštite prirode (kratica: mag. oecol. et prot. nat.). KONTAKT E-MAIL: biologija@fpmoz.sum.baPročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}

Nastavnici

dr. sc. Ljerka Ostojić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Kolegiji

Anatomija čovjeka
Anatomija i histologija čovjeka
Funkcionalna anatomija
Funkcionalna anatomija i fiziologija

dr. sc. Mate Šantić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
msantic@pmfst.hr

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Animalna fiziologija
Gospodarenje morem i zaštita
Metodička praksa nastave biologije
Metodika nastave biologije
Praktikum iz animalne fiziologije
Praktikum iz metodike nastave biologije

dr. sc. Nevenko Herceg

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Ekonomika okoliša
Okoliš i održivi razvoj
Politika zaštite okoliša
Upravljanje okolišem

dr. sc. Ljiljanka Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-762
ljiljanka.kvesic@fpmoz.sum.ba

Životopis

Ljiljanka Kvesić rođena u Donjim Mamićima, općina Grude. Osnovnu školu završaila u Ledincu i Grudama. Matematičku gimnaziju završila 1990. godine u Grudama sa prosjekom ocjena 5.0. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja upisuje u Splitu (akademska 1990./91.), smjer: prof. matematike i fizike. Paralelno na Pedagoškom fakultetu u Mostaru na odsjeku matematike i fizike stekla stručnu spremu šestog (VI/1) stupnja i stručni naziv nastavnik matematike i fizike. Nakon završenog studija stječe zvanje profesor matematike i fizike. Poslijediplomski studij upisuje 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Magistrirala na temi „Matematički pristup neživotnom osiguranju". Doktorski studij upisuje 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.Doktorsku disertaciju obranila dana 07. siječnja 2011. godine na temu „Modeli kreditnih rizika za predviđanje statusa neispunjavanja obveza“, pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Nataše Šarlije.  Od 1995. godine uposlena u Srednjoj strukovnoj školi u Širokom Brijegu, kao profesor matematike, gdje radi do 30. rujna 2007. godine. Od 1. listopada 2007. godine uposlena na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Kao vanjski suradnik od 2007. godine radi na Agronomskom i prehrambeno–tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na kolegijima Matematika I, Matematika II, Primijenjena matematika, a od 2011. godine i na Fakultetu zdravstvenih studija na kolegiju Osnove matematike.14. srpnja 2011. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docent na kolegije „ Statistika“ i „Optimizacija“.4. listopada 2016. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesore, područje prirodne znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, kolegiji „ Statistika“ i „Optimizacija“.Dobitnica posebnog priznanja o završnom obrazovanju „Ognjen Prica“ u znak priznanja za postignut odličan uspjeh iz svih predmeta i primjereno vladanje tijekom obrazovanja. Dobitnica prve nagrade 2007. godine za objavljen znanstveni rad „Metode u kvantifikaciji rizika“ na Prvoj internacionalnoj konferenciji u Zadru. 2016. godine dobitnica priznanja za nastavno- stručni rad, nastavni rad i za osobit doprinos promociji Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Recenzent udžbenika i radnih bilježnica iz matematike za devetogodišnje osnovno obrazovanje na hrvatskom jeziku. Autorica udžbenika:  "Matematika" za prirodoslovne i tehnološke fakultete, "Matematika 1" udžbenik s riješenim zadatcima i “Zbirka zadataka iz više matematike s riješenim primjerima I dio”, te suautorica udžbenika "Matematika 7" i "Matematika 9" za devetogodišnje osnovno obrazovanje. Članica je Udruge matematičara " Ruđer Bošković" Mostar. Od 2012. - 2019. godine obavlja dužnost pročelnice Studija razredne nastave. Od 2012. godine obavlja funkciju stručnog savjetnika iz predmeta Matematika za Osnovne i Srednje škole.Objavila je više znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na više međunarodnih konferencija.

Kolegiji

Matematika
Matematika 1
Matematika 2
Metodika nastave matematike 1
Metodika nastave matematike 2
Metodika nastave matematike 3
Optimizacija
Statistika u turizmu

dr. sc. Mladen Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika 1
Kineziološka metodika 2
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj ško
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj n
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
TZK kod djece s posebnim potrebama

dr. sc. Slavica Brkić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-478
slavica.brkic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

utorak 12.00

Ured

206

Životopis

Slavica Brkić rođena Ereš Mjesto, država, datum rođenja: Dobrič, Široki Brijeg, BiH, 10.kolovoz 1960. • Kretanja u službi:  Od 1984. do 1986. godine privremeno se zapošljava u srednjoj školi na Širokom Brijegu i RMK školi u Zenici.  Godine 1986. zapošljava se u Centru za istraživanje i razvoj (CIR) radne organizacije „ZRAK“ u Sarajevu na zadacima razvoja i konstrukcije manje i srednje složenih optičkih uređaja. Godine 1992. zbog ratnih zbivanja rad prestaje.  1996. godine nakon rođenja dvoje djece zapošljava se u Srednjoj elektrotehničkoj školi „Ruđer Bošković“ u Mostaru.  2001. godine zapošljava se kao vanjski suradnik Pedagoškog fakulteta na Sveučilištu u Mostaru u zvanju asistenta.  2006. godine zasniva radni odnos na FPMOZ-u na Sveučilištu u Mostaru.  2006. godine angažirana je od strane Zavoda za školstvo u Mostaru na različitim privremenim zadacima.  2007. godine angažira se kao vanjski suradnik na FZS i APTF Sveučilišta u Mostaru.

Kolegiji

Astronomija i astrifizika
Astronomija i astrofizika
Fizički praktikum 1
Fizički praktikum 2
Fizički praktikum 3
Fizički praktikum 4
Fizika
Fizika 1
Fizika 2
Metodička praksa nastave fizike
Metodika nastave fizike 1
Metodika nastave fizike 2
Opća fizika 3
Opća fizika 4
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
Praktikum iz fizike
Uvod u opću fiziku
 • „Čestično valni dualizam, difrakcija na dvije vremenske pukotine“ “Particle-Wave Duality, Double Slit Diffraction in the Time Domain“ ISSN 1023-7977 , Časopis
 • „Temeljni zakoni očuvanja, primjer iz mikrosvijeta: sudar kvark-antikvark“ “The fundamental Laws of Conservation, an Example from Microworld: Collision a Quark-antiquark“ ISSN 1023-7977 , Časopis
 • „Produkcija stranosti u sudarima iona i čestica“ “Strange Particle Production in Collisions Ions and Particles” ISSN 1023-7977 , Časopis
 • „Dinamika teško-ionskog sudara“ “Dynamics of a Heavy-ion Collisions“, ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Produkcija šarm mezona u sudarima kvarkova“ “Charm Production in a Quark-antiquark Collisions“, ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Kolektivni tok čestica u teško-ionskim sudarima“ “Collective Flow of Particles in Heavy-ion Collisions“ ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Raspodjela invarijantne mase vektorskih mezona“ “Invariant Mass Distribution of Vector mesons“ ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Energijska ovisnost kolektivnog toka“ “Energy Dependence of Collective Flow“ ISSN 1023-7977, Časopis
 • „Verbalne definicije i definicija algoritmom u nastavi fizike“ Verbal Definition and Algorithm Definition in Teaching of Physics " ISSN 1840-1252, Časopis
 • „Povijest najljepših otkrića i eksperimenata u fizici: od Aristotela do Higgsa“ “History oft he Most Beautiful Discoveries and Experiments in Physics.from Aristotle to Higgs“ ISSN 1840-1252, Časopis
 • „Interaktivne metode u nastavi fizike“ “Interactive Methodes in Teaching Physics“ ISSN 1840-1252, Časopis
 • „Implementacija konceptualnog testa kroz interaktivnu nastavu fizike“ "IMPLEMENTATION OF CONCEPTUAL TEXT THROUGH INTERACTIVE TEACHING OF PHYSICS" ISBN 978-86-84143-46-6 , Časopis
 • „Matter in Extreme Conditions“ ISBN: 978-86-80300-01-6 COBISS.SR-ID 215655436 , Časopis
 • „Akustika glazbe“ ISBN 978-99955-634-6-2 COBISS.RS-ID 5124632 , Časopis
 • “Optical Properties of Quantum Dots“ ISSN: 2304-9693 , Časopis
 • „Formiranje znanja u nastavi fizika“ ŠKOLA 3 , Časopis
 • „Pokusi u nastavi fizike“ ŠKOLA 5, Časopis
 • Biocompatibility of Cadmium Selenide Quantum Dot ISSN 2304-9693, Časopis
 • Pristup nastavi matematike primarnog obrazovanja,UDK 378.091.212:51 371.3:51 37.017.7:51, Časopis
 • Collective Phenomena in Heavy Ion Collisions,Universal Journal of Physics and Application 11(5):154-161, 2017 DOI:10.13189/ujpa.2017.110504, Časopis
 • Applicability of Quantum Dots in Biomedical Science, Časopis
 • Biocompatibility of Cadmium Selenide Quantum ,The Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research RAD 2017, Konferencija
 • Voda-vrilo života, Konferencija
 • "The Role of Historical Element in Theaching Physics "Connecting scientists in the western Balkans region,Symposium "Science and Society" DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst GermanAcademic Exchange Service, Konferencija
 • "Fizikalne predkoncepcije učenika primarnog obrazovanja" 11. dani osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije "Od znanosti do učionice"Međunarodna znanstvena konferencijaPreme kvalitetnoj školi, Konferencija
 • : „Akustika glazbe“ ISBN 978-99955-634-5-5 COBISS.RS-ID 4630552, Konferencija
 • „Implementacija konceptualnog testa kroz interaktivnu nastavu fizike“ ISBN 978-86-84143-34-3, Konferencija
 • „Matter in extreme conditions“ ISBN: 978-86-80300-00-9 COBISS.SR-ID 215620620, Konferencija
 • “Contaminated Areas of Southern Bosnia and Herzegovina“ ISBN: 978-86-6125-160-3, Konferencija
 • „Quantum Dots as Biological Markers“ ISBN: 978-86-6125-160-3, Konferencija
 • Najljepša otkrića u povijesti fizike ,ISBN: 978-953-8115-13-4 , Konferencija
 • Osnovna mjerenja u općoj fizici, Knjiga

dr. sc. Stanislava Talić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Biokemija 1
Biokemija 2
Kancerogeni u okolišu
Karcinogeni u okolišu
Metodička praksa iz kemije
Metodika nastave kemije 1
Metodika nastave kemije 2
Organska kemija i biokemija
Osnove biokemije
Praktikum iz biokemije
Praktikum iz biokemije 1
Praktikum iz biokemije 2
Praktikum iz metodike nastave kemije 1
Praktikum iz metodike nastave kemije 2
Viši praktikum iz biokemije

dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

+387 36 445 468
svjetlana.stanic@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

102c kampusa u Rodoču

Kolegiji

Avertebrata
Beskralješnjaci
Ekologija voda na kopnu
Opća biologija
Opća zoologija
Osnove biologije
Praktikum iz beskralješnjaka
Praktikum iz opće zoologije
Protisti i gljive
Terenska nastava iz beskralješnjaka

dr. sc. Zrinka Knezović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
zrinka.knezovic@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Biostatistika
Statistika
Uvod u statistiku
Uvod u znanstveno istraživački rad

dr. sc. Adriana Planinić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036445467
adriana.planinic@fpmoz.sum.ba

Ured

Kampus u Rodoču, 103 a

Kolegiji

Avertebrata
Ekologija mora
Osnove biologije
Praktikum iz beskralješnjaka
Praktikum iz ekologije životinja i zoogeografije
Praktikum iz opće zoologije
Terenska nastava iz beskralješnjaka
Terenska nastava iz ekologije životinja i zoogeogr

dr. sc. Anđelka Lasić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

andjelka.lasic@gmail.com

Konzultacije

Utorak od 11:00-12:00

Ured

102b

Životopis

Studij biologije i kemije upisala sam na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (danas Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti). Diplomirala sam 2004. obranivši rad pod naslovom "Urbana flora u Mostaru" (voditelj prof. dr. sc. Nenad Jasprica) i stekla zvanje profesora biologije i kemije.Poslijediplomski doktorski studij upisujem 2006. (akademska 2005./2006.) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, područje prirodnih znanosti, polje biologija, smjer ekologija. Doktorsku disertaciju pod naslovom: Ekološke značajke biljnih zajednica u krškim rijekama Trebižatu i Lištici (Bosna i Hercegovina) obranila sam 27. rujna 2011. godineOd 2005.-2012. sam zaposlena sam na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru kao mlađi asistent, a 2012. izabrana sam u zvanje docent.  Područje mojeg znanstvenog interesa jesu sistematika i ekologija bilja.

Kolegiji

Biogeografija
Ekologija bilja
Flora i vegetacija kopnenih voda
Geobotanika i ekologija bilja
Osnove biologije
Osnove zaštite prirode i okoliša
Praktikum iz geobotanike i ekologije bilja
Praktikum iz geobotanike i ekologije bilja
Praktikum iz sistematike biljaka
Sistematika biljaka
Sistematska botanika
Terenska nastava
Terenska nastava iz biologije
Terenska nastava iz geobotanike i ekologije bilja
Terenska nastava iz Sistematike biljaka

dr. sc. Anita Dedić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

445 457
dedic.anita@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 12:00 do 13:00

Ured

Rodoč bb, Mostar, ured 102b

Kolegiji

Alge i gljive
Hidrobiologija
Praktikum iz algi i gljiva
Protisti i gljive
Terenska nastava iz algi i gljiva
 • Konzultantske usluge istraživanja okoliša na projektnom području CHE Vrilo KfW – projekt br. 9169 (2
 • Istraživanje ekološkog statusa u svrhu zaštite voda i biološke raznolikosti ekosustava Rijeka Lištic
 • Istraživanja biocenoza i ekološkog statusa dinarskih tekućica (2014)
 • Biološki monitoring površinskih voda slivova Neretve i Cetine na području Federacije Bosne i Hercego
 • Pilot Project for the Improvement of Education on Environment Protection and Raising Awareness on CO
 • Environmental determinants of contrasting caddisfly (Insecta, Trichoptera) biodiversity in the Neretva and Bosna River basins (Bosnia Herzegovina) under temperate and Mediterranean climates, Časopis
 • The first report on periphytic diatoms on artificial and natural substrate in karstic spring Bunica, Bosnia and Herzegovina, Časopis
 • Water Quality of the Radobolja River, Bosnia and Herzegovina, Časopis
 • The composition of litophytic diatoms in creek Badnje, Masna Luka, Blidinje, Časopis
 • Epiphytic diatoms on Chara sp. in Badnje creek (Masna Luka), Blidinje, Časopis
 • Algal composition of two karstic springs in western Herzegovina (Bosnia and Herzegovina), Časopis
 • Marshland vegetation of the order Phragmitetalia on shores of mine pit lakes in north-eastern Bosnia and Herzegovina, Časopis
 • Qualitative and quantitative composition of benthos community in evaluation of water quality of Neretva river at Višići and Žitomislići sites, Časopis
 • Diatoms of Rivers Neretva, Cetina and Trebišnjica, Bosnia and Herzegovina, Konferencija
 • Periphytic diatoms on artificial and natural substrate in karstic spring Bunica, Bosnia and Herzegovina: The first approach. , Konferencija
 • Algae on macrophytes in the oligotrophic wetland Hutovo blato, Bosnia and Herzegovina, Konferencija
 • Diatoms of karst springs of Trebižat river, Bosnia and Herzegovina, Konferencija
 • Cyanobacteria of the karstic springs in Herzegovina (Bosnia and Herzegovina), Konferencija
 • Diatoms from two creeks at the weekend resort Čavljak on Ozren mountain, Bosnia and Herzegovina , Konferencija

dr. sc. Dragan Škobić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+ 387 36 445 468
dragan.skobic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Rodoč bb, 88 000 Mostar

Životopis

Godine 1995. upisao sam Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru, smjer biologija i kemija, gdje sam uspješno obranio diplomski rad s temom „Analiza kristala i čestica virusnog izolata iz vinove loze (Vitis vinifera L.)“ pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Krajačića. Poslijediplomski studij pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Ekologija, upisao sam školske godine 2002 / 2003. Nakon položenih svih ispita (14 ukupno) s prosjekom ocjena 5,0 obranio sam rad pod nazivom „Učinak cinkovog i aluminijevog sulfata na vodenu leću (Lemna minor L.) i mentorstvom prof. dr.sc. Branke Pevalek-Kozlina. Godine 2012. uspješno sam obranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Uloga biljnih sekundarnih metabolita u biotskim odnosima između biljaka i životinja“ pod vodstvom prof. dr. sc. Joze Rogošića na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Kompetencije

Od 2003. obavljao sam funkciju tajnika na smjeru biologije, a od 2006. do prosinca 2012. godine obavljao sam funkciju tajnika i sudjelovao u organiziranju novog smjera, Znanost o okolišu, po „bolonjskim“ standardima. Od 2013. obavljam funkciju pročelnika na studijskoj grupi znanosti o okolišu.

Kolegiji

Fiziologija bilja
Opća botanika
Opća ekologija
Osnove biologije
Osnove ekologije i okoliša
Praktikum iz fiziologije bilja
Praktikum iz opće botanike
 • Role of Species Diversity and Secondary Compound Complementarity on Diet Selection of Mediterranean Shrubs by Goats, Časopis
 • Influence of secondary compound complementarity and species diversity on consumption of Mediterranean shrubs by sheep, Časopis
 • Effect of supplementation with barley and activated charcoal on intake of biochemically diverse Mediterranean shrubs, Časopis
 • Ecotoxicologicaleffectsofaluminumandzincongrowthandantioxidants in Lemna minor L., Časopis
 • Effect of supplementation with barley and calcium hydroxide on intake of Mediterranean shrubs by goats, Časopis
 • Response of Chlorophyll a, SPAD Values and Chlorophyll Fluorescence Parameters in Leaves of Apricot Affected Some Abiotic Factors , Časopis
 • Environmental determinants of contrasting caddisfly (Insecta, Trichoptera) biodiversity in the Neretva and Bosna river basins (Bosnia and Herzegovina) under temperate and mediterranean climates, Časopis
 • Anthelmintic effect of three tannin-rich Mediterranean shrubs in naturally infected sheep, Časopis

dr. sc. Ivan Dragičević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Organska kemija
Uvod u znanstveno istraživački rad

dr. sc. Ivana Martinović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+ 387 36 44 54 53
martinovic.ivanna@gmail.com

Konzultacije

utorak, 14h ili po dogovoru

Ured

kampus Rodoč, 106a

Životopis

Ivana Martinović (rođ. Mišković) rođena je 18.10.1981. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu je završila u Orebiću, a srednju školu Gimnaziju fra Grge Martića u Mostaru. Godine 2000. upisala je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2006. uspješno obranila diplomski rad i stekla zvanje diplomiranog kemijskog inženjera. Godine 2008. upisala je poslijediplomski studij „Industrijska ekologija“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je 2011. magistrirala s temom pod nazivom „Utjecaj emisije plinova u procesu elektrolize aluminija na koroziju konstrukcijskih materijala na bazi željeza“. Doktorirala je na prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2015. u znanstvenom polju kemija s temom ,,Utjecaj kiselih kiša na oksidne filmove metala”. Zaposlena je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru od 2007. Od siječnja 2007. do listopada 2010. godine obnašala dužnost tajnika Studija kemije, a od listopada 2015. pročelnica je Studija kemija. Nositeljica je kolegija Opća kemija 1 i 2 na matičnom fakultetu, te kolegija Kemija I na Fakultetu zdravstvenih studija.

Kolegiji

Okolinske tehnologije
Opća i anorganska kemija
Opća kemija 1
Opća kemija 2
 • Utjecaj sadržaja galija na katodno ponašanje Al-Ga slitina

dr. sc. Ivana Markotić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+38736445481
ivana.markotic@sve-mo.ba

Konzultacije

ponedjeljkom i četvrtkom od 11 do 12

Ured

103b

Životopis

Ivana Markotić je rođena 15. listopada 1979. u Ljubuškom u Bosni i Hercegovini. Osnovnoškolsko obrazovanje je završila u Osnovnoj školi Tina Ujevića u Vitini, a Opću gimnaziju 1998. u Ljubuškom. Diplomirala je 2004. Biologiju i Kemiju na Sveučilištu u Mostaru, na Pedagoškom fakultetu te stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Iste godine joj je uručena Pohvala i Zahvalnica Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za uspješno studiranje. Od akademske 2005./2006. godine je zaposlena na Sveučilištu u Mostaru na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, najprije kao znanstvena novakinja na kolegijima Histologija i embriologija životinja i Animalna fiziologija, a potom kao docentica na području Prirodnih znanosti, polje Biologija, grana Zoologija. Izvodi i sudjeluje u izvođenju preddiplomske i diplomske nastave na Studiju Biologije i Studiju Znanosti o okolišu matičnoga Fakulteta. Doktorirala je 2013. na Sveučilištu u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, obranom doktorskog rada pod naslovom „Biološke i ekološke značajke prikanca, Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya i Zupančič, 2003 (Teleostei: Cyprinidae) na području Mostarskog blata, BiH“ i stekla akademski stupanj doktorica znanosti iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, polje Biologija, grana Ekologija. Njezino je područje istraživanja biologija i ekologija slatkovodnih riba. Govori engleski.

Kolegiji

Fiziologija životinja
Praktikum iz animalne fiziologije
Praktikum iz histologije i embriologije životinja
Praktikum iz svitkovaca
Svitkovci
Terenska nastava iz Svitkovaca
Vertebrata
 • Age Structure of the Endemic Fish Phoxinellus pseudalepidotus (Cyprinidae) from Mostarsko Blato (Neretva River Basin, Bosnia and Herzegovina) , Časopis
 • Threatened fishes of the world: Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya & Zupančič, 2003 (Cyprinidae) , Časopis
 • Sex ratio of Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya and Zupančič 2003, from Mostarsko blato area , Časopis
 • Length-Weight Relationship and Condition Factor of Endemic Fish Phoxinellus pseudalepidotus (Cyprinidae﴿ from Mostarsko Blato ﴾Neretva River Basin, Bosnia and Herzegovina) , Konferencija
 • Age structure of the Endemic Fish Phoxinellus pseudallepidotus (Cyprinidae) from Mostarsko Blato (Neretva River Basin, Bosnia and Herzegovina) , Konferencija
 • The weight structure of Phoxinellus pseudalepidotus (Cyprinidae) from the Mostarsko Blato (Neretva River Basin, Bosnia and Herzegovina) , Konferencija
 • Dužinski sastav populacije prikanca (Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya & Zupančič 2003) na području Mostarskog Blata (Bosna i Hercegovina) , Konferencija
 • Sezonska ishrana prikanca (Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya & Zupančič, 2003) (Bosna i Hercegovina), Konferencija
 • Dužinsko-maseni odnos kokotića (Lepidotrigla dieuzeidei Blanc & Hureau, 1973) u južnom Jadranu, Konferencija
 • Dužinsko – maseni odnos bežmeka (Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758) u južnom Jadranu , Konferencija
 • Sex ratio of Phoxinellus Pseudalepidotus Bogutskaya and Zupančič 2003, from Mostarsko blato area , Konferencija
 • The Effect of Polyethylene Glicol on Forage Intake of the Mediterranean Shrubs by Sheep and Goats , Konferencija

dr. sc. Ivana Martinović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

martinovic.ivanna@gmail.com

Kolegiji

Instrumentne metode analize 2
Kemija
Okolinske tehnologije
Opća i anorganska kemija
Opća kemija
Opća kemija 1
Opća kemija 2
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Praktikum iz opće kemije 1
Praktikum iz opće kemije 2

dr. sc. Lejla Bevanda

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
lejla.bevanda@fpmoz.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

103a

Kolegiji

Biologija stanice
Biološka evolucija
Epigenetika
Evolucija
Genetika
Organska evolucija
Osnove humane genetike
Praktikum iz biologije stanice
Praktikum iz genetike
Praktikum iz organske evolucije
Praktikum iz stanične i molekularne biologije
Stanična i molekularna biologija

dr. sc. Violeta Šoljić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

vsoljic@gmail.com

Kolegiji

Praktikum iz anatomije i histologie čovjeka

dr. sc. Višnja Vasilj

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

visnjavasilj@yahoo.com

Kolegiji

Mikrobiologija
Mikrobiologija
Praktikum iz mikrobiologije
Praktikum iz mikrobiologije

dipl. ing. Antonela Musa

Profil nastavnika

Zvanje

Diplomirani inžinjer
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

+38736/445-481
antonela.musa@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

utorkom i četvrtkom od 11:00h do 12:00h

Ured

103b Rodoč

Kolegiji

Bioraznolikost geografskih regija
Ekologija bilja
Geobotanika
Opća botanika
Opća ekologija
Praktikum iz geobotanike i ekologije bilja
Praktikum iz geobotanike i ekologije bilja
Praktikum iz opće botanike
Terenska nastava iz geobotanike i ekologije bilja
 • Mediterranean shrub Pistacia lentiscus L. as a potential tool in the control of nematodes in sheep, Časopis

dr. sc. Milea Ajduk-Kurtović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-471
milea.ajduk.kurtovic@fpmoz.sum.ba

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Učitavam...
Anketa