Turizam i zaštita okoliša

O studiju turizma i zaštite okoliša

U doba globalizacije, informacije postaju jedan od ključnih resursa razvoja. Iskustva država Europske unije pokazuju da je problematika prostornog i regionalnog razvoja interdisciplinarno područje u kojem geografija, posebno primjenjena, ima stožernu ulogu.Posebno se to odnosi na djelatnosti javnog i privatnog sketora povezanih s prostornim aspektima društva: prostorno planiranje i uređenje, regionalni razvoj, zaštita okočiša, kartografija, turizam, geopolitika, sigurnost i obrana, vodoprivreda i sl. Osim toga, kompleksna geografska znanja i vještine potrebne su u izdavalaštvu, novinarstvu te informatici. Posebno stavljamo naglasak na poznavanju geografskih informacijskih sustava (GIS). Sve veće onečišćenje okoliša dovodi u pitanje opstanak i postojanje života na Zemlji, a u osvješćivanju ljudi presudnu ulogu uz biologiju ima upravo geografija. Ona kroz znanost o okolišu naglašava primijenjenu stranu ekologije i interdisciplinarnost između bioloških, geoloških i geografskih aspekata zaštite krajobrazne raznolikosti. S ciljem stjecanja praktičnih vještina i razvitka kreativnih sposobnosti praktični radovi i terenska nastava zastupljeni su u nastavi geografije. KONTAKT E-MAIL: geografija@fpmoz.sum.baPročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}

Nastavnici

dr. sc. Dora Smolčić - Jurdana

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Kolegiji

Ekonomika turizma
Održivi razvoj i turizam
Planiranje u turizmu
Politika održivog razvoja turizma

dr. sc. Dražen Perica

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

dperica@unizd.hr

Kolegiji

Dinamika atmosfere i mora
Geografija mora
Geomorfologija
Geomorfologija sa osnovama geologije
Hidrogeografija
Primijenjena hidrogeografija
Prirodni rizici i katastrofe

dr. sc. Jaroslav Vego

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Kolegiji

Geoekološki i turistički aspekti  u regionalnom i prostornom planiranju
Turizam u prostornom  planiranju i uređenju prostora

dr. sc. Jozo Rogošić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

jrogosic@unizd.hr

Kolegiji

Agroturizam
Bioraznolikost geografskih regija
Geobotanika
Načela i metodologija znanstvenog rada u znanostim
Opća ekologija

dr. sc. Marica Mamut

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

mmamut@unizd.hr

Kolegiji

Geoekološki problemi u turizmu
Geografija Azije
Klimatologija
Primijenjena geoekologija
Primijenjena klimatologija
Primjenjena klimatologija
Regionalna turistička geografija mediterana
Sredozemlje

dr. sc. Nevenko Herceg

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Ekonomika okoliša
Okoliš i održivi razvoj
Politika zaštite okoliša
Upravljanje okolišem

dr. sc. Sanja Bijakšić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Kolegiji

Marketing održivog razvoja
Marketing u sportu
Menadžment i marketing u turizmu
Osnove marketinga u turizmu
Valorizacija turističkog potencijala

dr. sc. Snježana Musa

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

snjezamusa@hotmail.com

Kolegiji

Baština u turizmu
Geografija
Geografija BiH
Geografija Bosne i Hercegovine
Geografija JI Europe
Geografija religija
Geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja
Geografske osnove regionalnog i prostornog planira
Geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja
Opća kartografija
Politička geografija
Politička geografija
Primjenjena kartografija
Regionalna geografija JI Europe
Tematsko kartiranje
Završni rad

dr. sc. Vlado Majstorović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Kolegiji

Strategije i projektni menadžment
Upravljanje projektima u obrazovanju*

dr. sc. Željka Šiljković

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

zs.zagreb@gmail.com

Kolegiji

Agrarna i ruralna geografija
Ekonomska geografija
Geografija Novog svijeta
Geografija Sjeverne i Južne Amerike
Geografske destinacije svijeta
Geografske osnove ruralnog turizma
Industrijska geografija
Opća ekonomska geografija
Sjeverna i Južna Amerika

dr. sc. Zoran Primorac

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

xyzprimorac@yahoo.com

Životopis

Dr. sc. Zoran Primorac (Bezdan, Sombor 1956.) osnovnu školu završio u Bezdanu, a Gimnaziju u Širokom Brijegu. Na Pedagoškoj akademiji u Mostaru, Odsjek za matematiku i fiziku diplomirao je 1978. godine, a zatim na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Odsjek za fiziku, Sveučilište u Sarajevu, diplomirao je 1982. Nakon diplomiranja radi u mnogim školama i u međuvremenu pohađa poslijediplomski studij ''Povijest i filozofija znanosti'' pri Prirodoslovno-matematičkom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je obranio magistarski rad 1988. Prijavljuje 1989. godine doktorsku radnju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u suradnji s Institutom za fiziku. Događaji na prostorima bivše Jugoslavije doveli su do toga da napušta obranu doktorske radnje u Beogradu i prijavljuje ga na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Doktorat je obranio 1999.Na Pedagoškom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru uposlen je u stalni radni odnos kao asistent od 1996. godine gdje obavlja nastavne aktivnosti na Odjelu matematike i fizike. Izabran je u zvanje docenta 2000. godine na kolegijima „Povijest fizike“, „Filozofija fizike“ i „Filozofija nanosti“. Iste godine imenovan je Pročelnikom Odjela za matematiku i fiziku. Reizabran je 2002. godine u zvanje docenta na prije navedene kolegije. Od 2004. godine obnaša dužnost Prodekana za nastavu na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.2005. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za predmete Povijest fizike, Filozofija fizike i Filozofija znanosti. Od 2006.-2013. godine, poslije podjele Pedagoškog fakulteta, obnaša dužnost dekana Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru. 2009. godine izabran u zvanje redovitog profesora na prethodno navedenim kolegijima. Od 2013. Godine obnaša dužnost ravnatelja Instituta za turizam i okoliš, Sveučilišta u Mostaru. Objavio je niz knjiga, udžbenika i recentnih znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu, te sudjelovao u velikom broj međunarodnih stručnih i znanstvenih projekata.

Kolegiji

Filozofija fizike
Filozofija znanosti
Fizika i filozofija
Forme ljudskog mišljenja
Logika
Povijest fizike
Povijest fizike

dr. sc. Anita Martinović Bevanda

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-456
anita.martinovic.bevanda@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Analitička kemija 1
Analitička kemija 2
Instrumentalne metode analize kakvoće okoliša
Instrumentne metode analize
Instrumentne metode analize
Instrumentne metode analize 1
Osnovni kemijski procesi u okolišu
Praktikum iz analitičke kemije
Praktikum iz analitičke kemije 1
Praktikum iz analitičke kemije 2
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Viši praktikum iz analitičke kemije

dr. sc. Arnela Bevanda

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Kolegiji

Marketing prirodnih i kulturnih resursa
Upravljanje turističkom destinacijom

dr. sc. Christian Stipanović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Nova strateška usmjerenja turističkog poduzeća
Poslovna inteligencija u turizmu
Razvojna politika

dr. sc. Daniel Gračan

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

danielag@fthm.hr

dr. sc. Dina Lončarić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

dinal@fthm.hr

dr. sc. Ivan Madžar

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036/445-482
ivan.madzar@fpmoz.sum.ba

Kolegiji

Geografija Australije i Oceanije
Geografija Hrvatske
Globalni turizam
Promet i turizam
Prometna geografija
Prometna geografija
Selektivni oblici turizma
Turistička geografija
Turistička geografija BiH i susjednih zemalja
Uvod u turizam

dr. sc. Ivica Musić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

ivica.music@ff.sum.ba

Životopis

Rođen 1. rujna 1974. u Tomislavgradu. Osnovnu školu završio u Brišniku pokraj Tomislavgrada. Klasičnu gimnaziju pohađao u Visokom i Sinju gdje je u lipnju 1993. položio ispit zrelosti. Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu diplomirao stekavši zvanje diplomiranoga profesora filozofije i religijske kulture. Na istom fakultetu završio poslijediplomski studij iz filozofije te magistrirao 2004. godine obranivši rad naslovljen Teizam Karla Jaspersa: Pronalazak transcendencije i dokidanje Boga u transcendenciji. Godine 2008. stekao akademski stupanj doktora znanosti obranivši na istoimenom fakultetu disertaciju naslovljenu Može li transcendentni Bog biti osoba: Stjepan Zimmermann u odnosu na Karla Jaspersa. Kao mlađi asistent na Studiju filozofije Pedagoškoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru počeo raditi početkom 2002. godine. U suradničko zvanje asistenta na novoosnovanom Filozofskom fakultetu u Mostaru izabran u svibnju 2005. Godine 2008. izabran u nastavno zvanje docenta, a 2014. u zvanje izvanrednoga profesora. Osim na Filozofskom, predaje i na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru te na Teološkom institutu u Mostaru.Od listopada 2017. dekan Filozofskog fakulteta. Glavni je urednik Mostariensie, časopisa za društvene i humanističke znanosti u izdanju Sveučilišta u Mostaru i suizdanju Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ iz Zagreba. Član je uredništva časopisa Hum, Kultura komuniciranja. Član je uredništva Suvremenih pitanja, časopisa za prosvjetu i kulturu čiji su izdavači Matica hrvatska Mostar i Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Sudjelovao u organizaciji više znanstvenih skupova održanih na Sveučilištu u Mostaru. Izvršni je urednik dvaju zbornika. Autor je i koautor dviju knjiga te više od dvadeset znanstvenih članaka. Recenzent je šest knjiga i više članaka za ugledne časopise i zbornike radova. Svojim prilozima sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Bio je član ekspertnoga tima Agencije za razvoj visokoga obrazovanja i osiguranja kvalitete u Bosni i Hercegovini. Prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta od akad. 2013./14. do 2016./17.

Kolegiji

Akademsko pisanje
Akademsko pismo
Etika
Etika okoliša
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija religije *
Logika
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Metodologija znanstveno istraživačkoga rada
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
Uvod u znanstveno - istraživački rad
Uvod u znanstveno-istraživački rad

dr. sc. Katerina Malić Bandur

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

katerina.malic.bandur@ef.sum.ba

dr. sc. Marinela Krstinić Nižić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

marikn@fthm.hr

dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

+387 36 445 468
svjetlana.stanic@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

102c kampusa u Rodoču

Kolegiji

Avertebrata
Beskralješnjaci
Ekologija voda na kopnu
Opća biologija
Opća zoologija
Osnove biologije
Praktikum iz beskralješnjaka
Praktikum iz opće zoologije
Protisti i gljive
Terenska nastava iz beskralješnjaka

dr. sc. Tonćo Marušić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036 355476
tonco.marusic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Ponedjeljak u 13.00

Ured

Zgrada FPMOZ-a ured106

Životopis

Rođen 5. travnja 1963. god. u Š. Brijegu. 1969-1977. – Osnovna škola Ivo Lola Ribar Široki Brijeg. 1977.- 1981. Gimnazija Ivan Goran Kovačić Široki Brijeg. 1981.-1987. Mašinski Fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar. 2002.-2006. Poslijediplomski studij Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru. 2006.- Obranjen magistarski rad pod nazivom „Sistematizacija kriterija za vrednovanje dizajna korisničkog sučelja za interaktivno učenje“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav (Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu). 2007.-2009. Izrada disertacije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2009.- Obranjena disertacija pod naslovom „Unaprjeđenje nastave informatike strategijom interaktivnog učenja u mrežnom okružju“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav.

Kolegiji

Informacijski sustavi
Informatika
Informatika
Informatika u pedagogiji
Korisnička sučelja
Metodički informatički seminar s praksom
Metodičko informatički seminar sa praksom
Metodologija istraživanja u obrazovanju
Osnove informatike
Poznavanje računala
Poznavanje računala
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Računalo u učenju i poučavanju
Računarstvo
Uvod u računarstvo
Uvod u računarstvo u struci
 • „Izrada informacijske baze podataka o razmještaju, površini i osnovnim značajkama neplanskih odlagališta otpada na području JZ BiH“
 • „Obrada fotografija snimljenih iz zraka i implementacija algoritama računalnog vida u svrhu automatske detekcije ljudi u misijama potrage i spašavanja“
 • “Informatizacija sustava osiguranja kvalitete Sveučilišta u Mostaru” financiranom od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, 2010-2011.
 • „Modernizing Teacher Education in a European Perspective – MOTED“, 2010-2013
 • • „Analiza performansi algoritama nadziranog učenja u klasifikaciji dokumenata na temelju rukopisa“, Zbornik radova Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, ISSN: 1986-5236, Mostar 2014., Časopis
 • METHOD OF EVAULATING THE QUALITY OF ROOM ACOUSTIS BASED ON ENERGY TELATIONS OF SOUND, Časopis
 • „Designing Information Systems in Education as Prerequisite for Successful Management Results”, , Časopis
 • Visual Search on Aerial Imagery as Support for Finding Lost Persons, Časopis
 • Region proposal approach for human detection on aerial imagery, Časopis
 • ICT in Higher Education: Teachers' Experiences, Implementation and Adaptations, Časopis
 • Identification of authors of documents based on offline signature recognition, Časopis
 • • „Learning through computer network“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 19, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2007., str. 175 – 189., Časopis
 • „Verification Of  Knowledge Within Interactive Learning With Authoring Systems“, Mostariensia, Sveučilište u Mostaru, br. 26, ISSN 1023-8638, Mostar, 2007., str. 139 – 152., Časopis
 • „A strategy of interactive learning of informatics within a network environment“, Znanstveni časopis „Pedagogijska istraživanja”, ISSN 1334-7888, godina VII, broj 1, Zagreb, 2010., str. 129 – 140., Časopis
 • • „User interface of interactive systems“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 20, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2008., str. 121 – 130., Časopis
 • • „ICT COMPETENCIES OF STUDENTS, Proceeding of International Conference on Information Technology and Development of Education“, ITRO - a Journal for Information Technology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Science, Časopis
 • „Customer Satisfaction as a Significant Measure of Successful ERP Implementation“,  Journal of Information Technology and Applications - JITA – APEIRON, sv. 7, br. 1, Banja Luka, 2014., str. 31 – 40., Časopis
 • „THE MODELS OF USING COMPUTERS IN EDUCATION“ , XXIII Naučno-stručni skup INFOTEH, Vrnjačkabanja, 2008., , Konferencija
 • • „Aplication of ICT in education“, International scientific conference Digital tehnologies and new form of learning, ISBN 978-953-7395-35-3, Split, 2011., str. 249 – 254. , Konferencija
 • „IMPROVING THE TEACHING OF INFORMATICS IN B&H THROUGH LEARNING IN THE NETWORK ENVIRONMENT“, ITRO 2011 - International Conference Information technology and development of education, Proceedings ISBN 978-86-7672-134-4, Technical Faculty, Zrenjanin, 20, Konferencija
 • • „The Evalution Of User Interface To Interactive Learning“, Conference Technics/Technology Education in Serbia, zbornik radova, Čačak, 2006., str. 356 – 364. , Konferencija
 • „IDENTITY IN THE CYBERSPACE WITH SPECIAL EMPHASIS ON UNIVERSITY EDUCATION“, 34th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2011, Proceedings Vol. IV, ISBN 978-953-233-063-2, ISSN 184, Konferencija
 • „RECOMMENDER SYSTEM IN E-STUDENT WEB-BASED ADAPTIVE EDUCATIONAL HYPERMEDIA SYSTEM“, Proceedings of the 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO 2012, ISBN 978-1-4673-2577-6,, Konferencija
 • • „Interactive Educational Software for Preschool Children in Distance Learning“, TIO Conference / Technics and Informatics at Education / Proceedings, Čačak, 2008., str. 90 – 96., Konferencija
 • • „Informaciono-komunikacione tehnologije u osnovnoj školi u BiH“, 5. međunarodni simpozijum Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja, Zbornik radova I dio, ISBN 978-86-7447-083-1, Novi Sad, lipanj, 2009., str. 219 – 229., Konferencija
 • „The  Models Of Design User Interface For Interactive Learning“, Međunarodni skup: Tehnologija, Informatika, Obrazovanje 4, Institut za pedagoška istraživanja u BG, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike u NS, PMF u NS, 2007., st, Konferencija
 • „Utjecaj Interneta na realizaciju učenja na daljinu u redovnoj osnovnoj školi“, MIPRO 2009., 32. International Convention of information and communication technology, electronics and microelectronic, IEEE Proceedings, ISBN 978-953-233-042-7, Vol. IV,, Konferencija
 • Osnove digitalne tehnike, sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Mostaru., Knjiga

dr. sc. Zdenko Klepić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

zdenko.klepic@ef.sum.ba

dr. sc. Andrijana Ostojić Mihić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036 445 482
ostojicandrijana@gmail.com

Konzultacije

Srijeda 13:30-14:00; Četvrtak 09:00-10:00

Ured

104 a (Kampus 2 u Rodoču)

Životopis

Životopis______________________________________ Osobni podaci Ime: Andrijana Prezime: Ostojić Mihić Datum rođenja: 14. kolovoza 1984. godine Mjesto rođenja: Mostar Država; Bosna i Hercegovina Kratki životopis______________________________________ Andrijana Ostojić Mihić rođena je 14.08.1984. godine u Mostaru. Osnovnu školu završila je u Međugorju 1999. godine. Po završetku Opće gimnazije u Čitluku, 2003. godine upisala je Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Dubrovniku te time stekla zvanje diplomirani ekonomist 2007. godine. Tijekom studija boravila je jedan semestar na Sveučilištu Tor Vergata u Rimu. 2009. godine upisuje zajednički poslijediplomski doktorski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Za vrijeme doktorskog studija imenovana je demonstratorom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Temeljem Odluke Vijeća zajedničkih poslijediplomskih studija 20.07.2012. godine održan je Javni razgovor o podnošenju prijave doktorske disertacije, pod nazivom "Utjecaj inovacija organizacije na performanse rasta proizvodnih poduzeća". 2014. uspješno je obranila doktorsku disertaciju i stekla zvanje doktora ekonomskih znanosti, grana menadžment. Po završetku diplomskog studija, 2008. godine zapošljava se u poduzeće„JP HT Mostar d.d.“ Prvotno radi u Sektoru za kontroling, planiranje i izvješćivanje Direkcije za pokretnu mrežu. Od 2010. do rujna 2015. godine, u istoimenom poduzeću, radila je kao stručni suradnik u Odjelu prodaje poslovnim korisnicima u Sektoru za marketing i prodaju. U akademskoj 2013/2014 godini sudjeluje u nastavi u zvanju višeg asistenta, na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. U zvanje docenta izabrana je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Aktivno je sudjelovala na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom te poznaje osnove njemačkog jezika. Objavljeni radovi - Mihić. D., Ostojić Mihić, A.: Sources of Financing for Small and Medium Enterprises in the FBiH, Proceedings of the International Conference Economic Theory and Practice: Meeting the New Challenges“, University of Mostar, 11-12 November 2011, Mostar, Bosnia and Herzegovina, (ISSN: 2233-0267), pp. 291-304. - Ostojić Mihić, A.: Organizacijske promjene i inovacije, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Mostaru - broj XVIII, Mostar, 2012, (ISSN: 1840-3255), pp. 273-283, indeksirano u bazama: Journal of Economic Literature Pittsburg, Pennsylvania, USA – JEL on CD, e-JEL, EconLit, EBSCO - Mihić. D., Ostojić Mihić, A.: Quality costs analysis in cable industry, 16th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, Dubai, AUE, September 10-12, 2012, (ISSN 2303-4009), pp. 255-258 - Ostojić Mihić, A.: Problems in financing of small and medium enterprises, Third Scientific Conference with International Participation ECONOMY OF INTEGRATION (ICEI), Using Knowledge to Move from Recessionm to Prosperity, ICEI 2013, Tuzla, BiH, December 6-7, (ISSN 2233-0445), pp. 759-772 - Ostojić Mihić, A., Madžar, D., Madžar, I.: Innovativeness of service companies in FBiH, 22th Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry, Trends in Tourism and Hospitality Management, THI 2014, Opatija, Croatia, May 8-9, (ISSN 1848-4581), pp. 351-363 - Ostojić Mihić, A., Umihanić, B., Fazlović, S.: The role of organizational innovation in achieving and maintaining company’s business excellence, Management: Journal of Contemporary Management Issues, Vol.20. No. 1. (2015), pp. 79-101. - Ostojić Mihić, A., Klepić, Z., Dulčić, Ž.: Utjecaj inovacija u organizaciji radnih mijesta na rast broja zaposlenih, 4th South-East European (SEE) meeting & scientific conference of management departments, Management, Leadership, Organisation and Entrepeneurship in 21st Century: How to develop managerial skills and competences in the SEE region, Tuzla, 26-27. September 2014, (ISSN 2233-0445), pp. 23-35. - Glamuzina, M., Bejić, J., Ostojić Mihić, A.: Traženje prednosti i inspiriranje podređenih kao temeljne karakteristike suvremenog vodstva i društvena odgovornost poduzeća, 4th South-East European (SEE) meeting & scientific conference of management departments, Management, Leadership, Organisation and Entrepeneurship in 21st Century: How to develop managerial skills and competences in the SEE region, Tuzla, 26-27. September 2014, (ISSN 2233-0445), pp. 189-203. - Letica, M., Ostojić Mihić, A.: Utjecaj vanjskih i unutarnjih determinanti donošenja odluke o outsourcingu na konkurentsku sposobnost poduzeća, 5. interkatedarski skup katedri za menadžment zemalja jugoistočne Europe i znanstvene konferencije pod nazivom Entrepreneurial Society: Current Trends and Future Prospects in Entrepreneurship, Organization and Management, 25-26. rujna 2015. Varaždin, pp. 39-50. - Madžar, D., Ostojić Mihić, A., Dulčić, Ž.: Application of Knowledge Management – SMI in FBiH, Challenges of Europe: Growth, Competitiveness and Inequality, The 11th International Conference Croatia, Split - Hvar, 27th – 29th May, 2015. - Ostojić Mihić, A., Umihanić, U., Umihanić, B.: The implementation of models for measuring the innovation potential in companies in Bosnia and Herzegovina, 4th Scientific Conference with International Participation Economy of Integration (ICEI), Economic Challenges in Crisis Environments, Tuzla, BiH, December 3-5.2015. - Kružić, D. (ur.) et al.: Obiteljsko poduzetništvo, Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2016, (ISBN 978-9958-16-051-6, Mostar), (ISBN 978-953-281-069-1, Split) - Ostojić Mihić, A., Stipanović, C., Alfirević, A.: Stimulating innovations and performances of companies in Bosnia and Herzegovina, Ekonomski vjesnik/Econviews - Review of Contemporary Business, Entrepreneurship and Economic Issues, 2/2016, pp. 381-393 - Ivanković, M., Jurilj, I., Lasić, M., Ostojić Mihić, A.. Izvorni proizvodi BiH kao glasnik kulturnog bogatsva, raznolikosti i europskih vrijednosti, "Hrvati BiH - nositelji europskih vrijednosti?", Međunarodni znanstveno-stručni skup, Neum, BiH, 16-17. ožujka 2017. Znanstvena djelatnost Doc.dr.sc. Andrijana Ostojić Mihić sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Objavila je znanstvene radove u publikacijama koje su indeksirane u međunarodnim bazama podataka s međunarodnim recenzijama i uređivačkim odborima. Svi navedeni radovi bave se temama iz znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane menadžment. Sudjelovala je na internacionalnom istraživačkom projektu pod nazivom: „Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi“. Sudjeluje na skupovima organiziranim od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, koji za cilj imaju stvaranje pogodnog poslovnog okruženja za razvoj poduzetništva. Analizom cjelokupne znanstvene djelatnosti doc.dr. sc. Andrijane Ostojić Mihić pokazuje da je ona aktivan znanstveni djelatnik. Nastavna djelatnost Dr.sc. Andrijana Ostojić Mihić u akademskoj 3013/2014. godini na fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u zvanju višeg asistenta radila je na kolegijima: „Organizacija turizma i turistička politika“, „Menadžment malih i srednjih poduzeća“, „Menadžment i marketing u turizmu“, „Menadžment kulturnog turizma“, „Javno i privatno partnerstvo“, „Razvojna politika“. Od akademske 2015/2016. godine nositelj je kolegija „Organizacija turizma i turistička politika“, „Menadžment malih i srednjih poduzeća“, „Menadžment i marketing u turizmu“, „Menadžment kulturnog turizma“, „Posredovanje u turizmu“. Kao gost predavač sudjelovala je u izvođenju nastave druge godine diplomskog sveučilišnog studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Stručna djelatnost Radila na Europskom projektu "Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi - FINNO"., kao predavač i moderator. Projekt je odobren unutar programa Jugoistočna Europa (SEE) i mjere Podrška inovacijama i poduzetništvu s ciljem unapređenja javnih politika za potporu inovacijama. Cilj projekta FINNO je doprinijeti većoj učinkovitosti mjera javnih politika koje se odnose na tehnološki razvoj te podršku malom i srednjem gospodarstvu, kroz pružanje mogućnosti usporedbe inovacijskog kapaciteta zemalja Jugoistočne Europe. Aktivnosti projekta uključuju kreiranje specifičnog alata za mapiranje postojećih mjera za potporu inovacijama, identifikaciju nedostataka, te međusobnu usporedbu nacionalnih mjera zemalja u regiji. Sudjelovala je na projektu „Inicijativa za realizaciju Programa Business startup fonda za mlade koji je pokrenut na 2. Forumu o zapošljavanju mladih u sklopu Projekta zapošljavanja mladih YEP, koji podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC), a implementira Njemačka kompanija GOPA mbH. Aktivno je sudjelovala u Forumu jugoistočne Europe o upravljanju i vođenju u obrazovanju 2015: Izazovi suradnje s dionicima, kao i u projektu Europske unije i Vijeća Europe pod nazivom: Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacije. Također je aktivno sudjelovala na više skupova pod nazivom „Okrugli stol o poduzetništvu“ u organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Cilj okruglog stola je aktualizirati važnost izgradnje i razvoja poduzetničke infrastrukture, odnosno stvaranja pogodnog ambijenta za poduzetništvo, a koja će doprinijeti razvoju oblasti malog i srednjeg poduzetništva i privući domaće i inozemne ulagače. Bila je voditelj je projekta Customer Relationship Management (CRM) ispred odjela za prodaju poslovnim korisnicima u javnom poduzeću Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar . CRM implementacija je dizajnirana kao jedan ciklus koji se kontinuirano poboljšava kako bi se kreirala dugoročna konkurentska prednost. U posljednjih nekoliko godina, organizacije prihvaćaju novi trend za implementaciju koncepta CRM kao faktora koji će im omogućiti da opstanu u novim tržišnim uvjetima favorizirajući odnos sa svojim kupcima. Koautor je priručnika pod nazivom „CRM procesi u poslovnoj prodaji“. Angažirana je kao predavač od strane Gospodarske Komore FBiH na AIC Forumu: “Supporting SME development in the Adriatic and Ionian Region: priorities, challenges and the role of the Chambers of Commerce", Na projektu „Tipični proizvodi kao pokretač razvoja ruralnih područja – TERRA – Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu“, od početka lipnja do sredine srpnja angažirana kao ekspert. Opći cilj projekta je unaprijediti životni standard kroz podršku i promociju ruralnog razvoja i turizma putem proizvodnje i promocije tipičnih proizvoda koji generiraju prihode i zapošljavanje.

Kolegiji

Menadžment događaja u turizmu i sportu
Menadžment kulturnog turizma
Menadžment malih i srednjih poduzeća
Menadžment u sportu
Organizacija turizma i turistička politika
Osnove menadžmenta u turizmu
Posrednici u turizmu
Sportski menadžment
Stručna praksa

dr. sc. Anela Čolak

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

anela.colak@ef.sum.ba

Kolegiji

Optimizacija
Statistika u turizmu

dr. sc. Danijela Madžar

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036 445 482
danijela.madzar@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Srijeda 11:00 - 12:00; Četvrtak 12:00 - 13:00

Ured

104 a (Kampus 2 Rodoč)

Kolegiji

Animacija u turizmu
Ekonomika turizma
Gospodarenje energijom u turizmu
Istraživanje u turizmu
Marketing održivog razvoja
Održivi razvoj i turizam
Planiranje u turizmu
Politika održivog razvoja turizma
Ponašanje potrošača
Poslovni turizam

dr. sc. Dragan Škobić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+ 387 36 445 468
dragan.skobic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Rodoč bb, 88 000 Mostar

Životopis

Godine 1995. upisao sam Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru, smjer biologija i kemija, gdje sam uspješno obranio diplomski rad s temom „Analiza kristala i čestica virusnog izolata iz vinove loze (Vitis vinifera L.)“ pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Krajačića. Poslijediplomski studij pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Ekologija, upisao sam školske godine 2002 / 2003. Nakon položenih svih ispita (14 ukupno) s prosjekom ocjena 5,0 obranio sam rad pod nazivom „Učinak cinkovog i aluminijevog sulfata na vodenu leću (Lemna minor L.) i mentorstvom prof. dr.sc. Branke Pevalek-Kozlina. Godine 2012. uspješno sam obranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Uloga biljnih sekundarnih metabolita u biotskim odnosima između biljaka i životinja“ pod vodstvom prof. dr. sc. Joze Rogošića na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Kompetencije

Od 2003. obavljao sam funkciju tajnika na smjeru biologije, a od 2006. do prosinca 2012. godine obavljao sam funkciju tajnika i sudjelovao u organiziranju novog smjera, Znanost o okolišu, po „bolonjskim“ standardima. Od 2013. obavljam funkciju pročelnika na studijskoj grupi znanosti o okolišu.

Kolegiji

Fiziologija bilja
Opća botanika
Opća ekologija
Osnove biologije
Osnove ekologije i okoliša
Praktikum iz fiziologije bilja
Praktikum iz opće botanike
 • Role of Species Diversity and Secondary Compound Complementarity on Diet Selection of Mediterranean Shrubs by Goats, Časopis
 • Influence of secondary compound complementarity and species diversity on consumption of Mediterranean shrubs by sheep, Časopis
 • Effect of supplementation with barley and activated charcoal on intake of biochemically diverse Mediterranean shrubs, Časopis
 • Ecotoxicologicaleffectsofaluminumandzincongrowthandantioxidants in Lemna minor L., Časopis
 • Effect of supplementation with barley and calcium hydroxide on intake of Mediterranean shrubs by goats, Časopis
 • Response of Chlorophyll a, SPAD Values and Chlorophyll Fluorescence Parameters in Leaves of Apricot Affected Some Abiotic Factors , Časopis
 • Environmental determinants of contrasting caddisfly (Insecta, Trichoptera) biodiversity in the Neretva and Bosna river basins (Bosnia and Herzegovina) under temperate and mediterranean climates, Časopis
 • Anthelmintic effect of three tannin-rich Mediterranean shrubs in naturally infected sheep, Časopis

dr. sc. Edita Vučić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036/315-769
edita.vucic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Ponedjeljak, 12:00-13:00 sati

Ured

318

Kolegiji

Likovna umjetnost na tlu bih i hrvatske od prapovi
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća*
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapoviprapovijesti do kraja xx. stoljeća
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20. stoljeću
Povijest umjetnosti
 • „Kontesktualizacija nekropola stećaka u teorijskoj arheologiji“, u: Hercegovina, časopis za kulturno i povijesno naslijeđe“ Izvorni znanstveni rad, Časopis
 • Srednjovjekovni kulturni krajolik-interpretacija prostornoga rasporeda nekropola stećaka, u: Osvit, Časopis za književnost, kulturu i društvene teme, Godište XXV./97-98, ISSN 1024-6150, Izvorni znanstveni rad , Časopis
 • Ante Uglešić, Edita Vučić: „Ikonografija stećaka zapadne Hercegovine“, u: Suvremena pitanja-časopis za prosvjetu i kulturu, No 18, ISSN 1840-1252, Izvorni znanstveni rad, Časopis
 • Edita Vučić: "Stećci u Hercegovini", u: Suvremena pitanja-časopis za prosvjetu i kulturu, No 15., ISSN 1840-1252, Pregledni rad, Časopis
 • „Stećci – Medieval tombstones as a great potential for development of tourism in western Herzegovina region“, in: Book of proceedings of ITHMC 2017; (https://www.ithmc.com/sites/default/files/ithmc_2017_book_of_proceedings_v1.pdf), Izvorni znanstven, Konferencija

dr. sc. Ines Milohinić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Menadžment događaja i slobodnog vremena u turizmu
Osnove poduzetništva u turizmu

dr. sc. Ivan Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+387 (0)36 445-450
kvesic.ivan@sum.fpmoz.ba

Konzultacije

srijedom od 11:00 sati

Ured

111c, Kampus Rodoč

Životopis

Rođen: 20.06.1986. Mostarivan.kvesic@fpmoz.sum.baRADNO ISKUSTVO2018-, Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, docent2015-2018, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, viši asistent/poslijedoktorant2016-, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, vanjski suradnik2013-, Sveučilište u Mostaru, Farmaceutski fakultet, vanjski suradnik2017-, Sveučilište u Mostaru, Medicinski fakultet, vanjski suradnik2014-, Nogometni klub Široki Brijeg, trener2016-2018, Ženska nogometna U16 te „A“ reprezentacija Hrvatske2018-, Ženska nogometna „A“ reprezentacija Bosne i HercegovineOBRAZOVANJE:2018, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, DR. SC.2011, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, profesor/magistar kineziologije2004, Opća Gimnazija fra Dominika Mandića, Široki Brijeg2016-, nositelj UEFA „A“ licence sa diplomom Hrvatske nogometne akademije u Zagreb, (HNS)

Kolegiji

Atletika
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
 • Tjelesna i zdravstvena kultura i inkluzivno obrazovanje-stavovi nastavnika, 2. Međunarodna znanstvena konferencija: „Pedagogija, obrazovanje i nastava“, Mostar, br. 2 (3/2013.), god., str. 24.-30., Časopis
 • Tjelesni aktivitet, stres i zdravstveni status, Život i škola, Osijek, br. 24 (2/2010.), god. 56. str. 200. – 209., Časopis
 • Organizational forms of work in kinesiological education and curriculum differences in some European countries, 9 FIEP European congress, 7th international scientific congress “sport, stress and adaptation”, Sofia, Bulgaria, (10/2014.), god., str. 42, Časopis
 • Razlike u antropološkom statusu učenika petih i šestih razreda osnovnih škola u odnosu na urbanu-ruralnu pripadnost, 7. Međunarodni simpozij: “Sport i zdravlje”, Tuzla, (10/2014.), god., str. 240. – 244., Časopis
 • ransformacijska učinkovitost plesnih struktura u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, Međunarodna znanstvena konferencija Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - “Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja”, Opatija, Hrvatska,, Časopis
 • Provođenje slobodnog vremena učenika osnovne škole, Međunarodna znanstvena konferencija Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - “Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja”, Opatija, Hrvatska, (4/2015.), god., str. 153.-161., Časopis
 • The influence of various preventive training programs on motorical and functional abilities of lower quality football players, Acta Kinesiologica. 9 (2015) , 1; 50-52., Časopis
 • Importance of red cards in football considering final outcome of the match and league system of competition, Acta kinesiologica (1840-2976) 10 (2016), 2; 79-81., Časopis
 • Differences in some anthropological characteristic of children athletes and non athletes in elementary school, Sport Science, International scientific journal of kinesiology, Travnik, Vol. 9, Issue 2. (12/2016.), god., 44.-47., Časopis
 • Analysis of ball clearance in the first Croatian football league, 8. International Scientific conference on Kinesiology, 20th Anniversary, Opatija-Croatia, (10.-14.05./2017.), god., 359.-362., Časopis
 • Is there a difference between young Judoka and Taekwondo athlets in some dimensions of social support, 4. European science and Judo research symposium & 3. Scientific and professional conference on Judo: „Applicable research in Judo“, Poreč-Croatia, , Časopis
 • Povezanost između različitih oblika reaktivne agilnosti; preliminarna analiza, Kondicijska priprema sportaša 2018., Zagreb-Hrvatska, (23.-24.02./2018.), god., 171.-173., Časopis
 • Primjer obnavljajućeg mikrociklusa u nogometu tijekom prvenstvene stanke, Kondicijska priprema sportaša 2019., Zagreb-Hrvatska, (22.-23.02./2019.), god., 190.-194., Časopis
 • Mogućnost primjene beep testa za procjenu aerobnog kapaciteta kod školske djece u dobi od 11. do 12. godine, Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, br. 20 (6/2011.), god., str. 129. – 132., Konferencija
 • Razlike u nekim antropološkim karakteristikama kod učenika sportaša i nesportaša, 6. Međunarodna konferencija “Sportske nauke i zdravlje”, Banja Luka, BiH, (3/2016.), god., str. 28, Konferencija
 • Povezanost testova za procjenu brzinsko snažnih sposobnosti mladih košarkaša, 25. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč-Croatia, br. 25 (6./7./2016.), god., 365.-370., Konferencija
 • Razlike u postignutim pogodcima na U-17 i U-20 svjetskom nogometnom prvenstvu, 25. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč-Croatia, br. 25 (6./7./2016.), god., 399.-406., Konferencija
 • Relacije eksplozivne snage i fleksibilnosti s rezultatom trčanja na 20 i 30 metara kod mladih nogometaša, 28. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Zadar-Hrvatska, (26.-29.06.2019.), god., 632.-637., Konferencija

dr. sc. Ivica Petrović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

ivica.petrovic@ff.sum.ba

dr. sc. Ivica Skoko

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

ivica.skoko@ff.sum.ba

dr. sc. Marko Tokić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i kultura izražavanja
Medijska kultura
Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskog jezika 1
Metodika nastave hrvatskog jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 1
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3
Scenska kultura
Usmena bajka i tradicijsko stvaralaštvo za djecu
Usmena književnost
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u znanost o književnosti

dr. sc. Marko Perić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Menadžment projekata EU

dr. sc. Mirjana Milićević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-452
mirjana.milicevic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

ponedjeljak i srijeda od 10 do 12

Ured

305

Kolegiji

Analize u gis-u
Analize u GIS-u 1
Analize u GIS-u 2
Biogeografija
Diplomski seminar
Geoekologija i zaštita okoliša
Geoekološke neravnoteže i njihove posljedice
Geografija BiH i Europe
Geografija Europe
Geografija krša
Kartografske osnove GIS-a
Medicinska geografija
Primijenjena geoekologija
Primjena računala u nastavi geografije
Prirodni resursi u turizmu

dr. sc. Nino Ćorić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

nino.coric@ff.sum.ba

dr. sc. Tomislav Volarić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
tomislav.volaric@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

321

Životopis

Sveučilišno obrazovanjetravanj 2017 | Doktor znanosti, područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, grana umjetna inteligencija5.4.2017. godine obranjen doktorski rad na temu Model oblikovanja i isporuke znanja u inteligentnom sustavu za upravljanje učenjem na Poslijediplomskom doktorskom studiju elektrotehnike i informacijske tehnologije, FESB, Split pod mentorstvom prof.dr.sc. Slavomira Stankovasvibanj 2010 | Magistar inženjer računarstva (mag. ing. comp.)17.5.2010. obranjen magistarski rad na temu Kvaliteta usluge u VOIP sustavima na odjelu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku pod mentorstvom prof.dr.sc. Vlatka Lipovcasvibanj 2007. završen dodiplomski studij na odjelu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku i stečen akademski naziv inženjer računarstva (univ. bacc. ing. comp.)Izbor u zvanje i rad u nastavisrpanj 2017. – izbor u znanstveno nastavno zvanje docent na fakultetu Računarstva, Strojarstva i Elektrotehnike na područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, grana umjetna inteligencijaoFPMOZ – nositelj kolegija: Programiranje 1, Programiranje za Internet, Programsko inženjerstvo, Metodičko informatički seminar sa praksom, Računalni praktikum 1 i 2, Informacijske i komunikacijske tehnologije u turizmu (upotreba ICT-a, GIS-a), FSRE – Fakultet Strojarstva, Računarstva i Elektrotehnike: nositelj kolegija: Razvoj web aplikacija, Programiranje u Javi, Skriptni jezici, Internet i web tehnologije Listopad 2010 – Srpanj 2017 – asistent i viši asistent na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u MostaruOstalood 2019. prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na Sveučilištu u Mostaruod 2017. voditelj Centra i Ureda za Informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (IT Centar SUM)od 2016. do 2019. pomoćnik dekana Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na Sveučilištu u Mostaruod 2014. do 2016. obavlja funkciju tajnika odjela Informatika i tehnika na Fakultetu prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaruod 2013. do 2017. koordinator za upravljanje i unapređenje kvalitete Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaruod 2014. do 2017. član odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete na Sveučilištu u Mostaruod 2014. obavlja funkciju stručnog savjetnika i mentora u Hercegbosanskoj županiji za predmet Tehnička kultura.od 2015. do 2019. sudjeluje na projektu Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor), financiran od ureda Američke mornarice (Office of Naval Research) od 1. srpnja 2015. do 1. srpnja 2018.od 2016. sudjeluje na projektu Enhancing and Advancing Basic Learning and Education in Bosnia-Herzegovina (Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini) pod oraganizacijom USAID i Save the Children US2014. Učestvovao na Projektu - Quality in Research-517097 – Tempus – 1-2011-1-BA-TEMPUS-JPGR (QiR), Boravak u Finskoj, istraživanje u okviru doktorske disertacijeRujan – 2010 – siječanj 2013 | profesor informatikeSrednja škola dr.fra Slavka Barbarića u ČitlukuRujan 2007 – rujan 2008| tehnička računalna podrškaLibertina Dubrovnik | Iva Vojnovića 14a 20000 Dubrovnik2008 | Cisco Certified Network Associate (CCNA)Završena Cisco akademijaObajvljeni znanstveni radovi u časopisima i Izlaganje na međunarodnim konferencijamahttps://scholar.google.hr/

Kolegiji

Informacijske i komunikacijske  tehnologije u turizmu
Informatika
Metodičko informatički seminar sa praksom
Programiranje 1
Programiranje za internet
Programsko inženjerstvo
Projektiranje sustava e-učenja
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Sustavi e-učenja
Vrednovanje sustava e-učenja
 • Tempus projekt QinR
 • Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor)
 • Enhancing and Advancing Basic Learning and Education in Bosnia and Herzegovina (ENABLE-BiH), support
 • Building Capacity for Structural Reform in Higher Education of Western Balkan Countries (STREW)
 • Utjecaj mobilnih uređaja u nastavi, Časopis
 • Experimental evaluation of teaching recursion with HTML5 game, Konferencija
 • Selection of the Multimedia Applications for Learning using FAHP and TOPSIS Methods, Konferencija
 • Adaptive Tool for Teaching Programming Using Conceptual Maps, Knjiga

dr. sc. Žarko Dugandžić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

355456
dugandzicz@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Demogeografija
Demogeografska analiza malih područja
Geografija Afrike
Geografski seminar
Stanovništvo i turizam
Valorizacija zaštićenih područja

mag. Jelena Putica Džajić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036/445-463
jelena.putica@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Ponedjeljak 10-12h

Ured

104b

Kolegiji

Agrarna i ruralna geografija
Ekonomska geografija
Geografija Hrvatske
Geografija Novog svijeta
Geografija Sjeverne i Južne Amerike
Geografske destinacije svijeta
Geografske osnove ruralnog turizma
Globalni turizam
Industrijska geografija
Opća ekonomska geografija
Promet i turizam
Selektivni oblici turizma
Sjeverna i Južna Amerika

dr. sc. Milea Ajduk-Kurtović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-471
milea.ajduk.kurtovic@fpmoz.sum.ba

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2

mr.sc. Valentina Bevanda

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036 445 485
valentina.bevanda@fpmoz.sum.ba

Ured

207 (Kampus 2 u Rodoču)

Kolegiji

Ekonomika okoliša
Javno i privatno partnerstvo
Marketing prirodnih i kulturnih resursa
Menadžment događaja i slobodnog vremena u turizmu
Nova strateška usmjerenja turističkog poduzeća
Osnove marketinga u turizmu
Osnove poduzetništva u turizmu
Razvojna politika
Strategije novih poslova
Turizam u prostornom  planiranju i uređenju prostora
Upravljanje turističkom destinacijom

mag. Željko Marušić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

+38736 355 474
zeljkomarusic01@gmail.com

Konzultacije

Konzultacije prema dogovoru, javiti se na mail

Ured

Stara zgrada 1. kat ured broj 111

Kolegiji

Arhitektura računala
Informacijski sustavi
Informatika
Korisnička sučelja
Operacijski sustavi
Osnove informatike
Paralelno programiranje
Raspodijeljeni sustavi
 • Classification of Test Documents Based on Handwritten Student ID's Characteristics, Časopis
 • Analiza performansi algoritama nadziranog učenja u klasifikaciji dokumenata na temelju rukopisa, Časopis
 • Selecting the best Robotic Kits in Term of Increasing Creativity, Časopis
 • Analysis of saliency object detection algorithms for search and rescue operations, Konferencija
 • Bimodal system for recognition of authors of handwritten documents, Konferencija
 • Identification of Authors of Documents Based on Offline Signature Recognition, Konferencija
 • Multi-criteria decision making for selecting the most suitable strategy for the development of non-formal ways of learning, Konferencija
 • Primjena swot i fahp-a u razvoju strategije neformalnih vidova učenja, Konferencija

Ana Šljivić

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Okoliš i održivi razvoj
Politika zaštite okoliša
Upravljanje okolišem

Ivan Perutina

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Dinamika atmosfere i mora
Geografija Azije
Geografija mora
Hidrogeografija
Klimatologija
Primijenjena geoekologija
Primijenjena hidrogeografija
Primijenjena klimatologija
Primjenjena klimatologija
Regionalna turistička geografija mediterana
Sredozemlje

mag. Jelena Šimunović

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

jelenaasimunovic@gmail.com

Kolegiji

Analize u gis-u
Analize u GIS-u 1
Analize u GIS-u 2
Biogeografija
Geomorfologija
Geomorfologija sa osnovama geologije
Prirodni rizici i katastrofe
Statističke i grafičke metode u geografiji
Statistika
Statistika u turizmu
Učitavam...
Anketa