Predškolski odgoj

Predškolski odgoj

PREDDIPLOMSKI STUDIJ Sveučilišni prvostupnik predškolskog odgoja na temelju stečenih kompetencija je profesionalno educiran za samostalno, stručno i odgovorno obavljanje poslova i zadataka njege, brige za zdravlje te odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi u različitim programima. Nakon završenog preddiplomskog Studija predškolskog odgoja studenti stječu pravo zapošljavanja u odgojno-obrazovnim ustanovama predškolskog odgoja za odgojni rad s djecom od rođenja do polaska u školu. DIPLOMSKI STUDIJ Nakon završenog diplomskog Studija predškolskog odgoja studenti su osposobljeni za rad u predškolskim programima u predškolskim institucijama na kvalitativno višoj razini, istraživačkim projektima, u programima pripreme za školu u različitim kraćim odgojno-obrazovnim predškolskim programima te programima izobrazbe roditelja. Potpunija opća i specifična kompetencija magistra/magistre predškolskog odgoja osposobljava i za obavljanje mentorstva u dječjim vrtićima, vježbaonicama za studente i sudjelovanje u realizaciji programa i projekata stručno-pedagoških službi predškolske institucije (praćenje ostvarenja programa, programi cjeloživotnoga usavršavanja odgojitelja, komunikacija predškolske institucije s javnošću, obrazovanje roditelja, sudjelovanje u istraživačkim projektima i sl.). Stečena kvalifikacija omogućava nositelju organizirati, voditi i realizirati projekte u suradnji sa stručnjacima iz predškolske ustanove, ali i znanstvenicima u visokom obrazovanju, javnom sektoru, državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave čiji djelokrug rada obuhvaća skrb o djeci predškolske dobi. KONTAKT E-MAIL: predskolski.odgoj@fpmoz.sum.baPročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}

Nastavnici

ddr.sc. Lidija Pehar

Profil nastavnika

Zvanje

Dupli doktorat
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

lidija.pehar@ff.unsa.ba

Kolegiji

Književnost za mladež
Koncepcije i pristupi u predškolskom odgoju
Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Osnove predškolske pedagogije
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Pedagogija ranog djetinjstva
Pedagoška psihologija
Predškolska pedagogija 1
Predškolska pedagogija 2
Psihologija dječjeg crteža *
Psihologija djetinjstva
Specijalna pedagogija
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije
Uvod u razvojnu psihologiju

dr. sc. Mario Vasilj

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

0038763699 286
mario.vasilj@fpmoz.sum.ba

Životopis

Mario Vasilj, rođen 13. listopada 1967. godine u Međugorju, općina Čitluk u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu je završio u Međugorju, a Srednju tehničku u Čitluku. Studij politehnike je upisao 1987. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a diplomirao je 1991. godine s odličnim uspjehom. Poslijediplomski magistarski studij pedagogije upisao je 1993. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a magistarski rad pod naslovom: „Curriculum tehničke kulture za niže razrede osnovne škole“ obranio je 1997. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i stekao stručni naziv magistra znanosti, polja pedagogije.Radni odnos zasnovao je 1991. godine u zvanju mlađeg asistenta na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Odsjeku za politehniku. U zvanje asistenta je izabran 1997. godine. Na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci izvodio je vježbe i seminare iz kolegija: Tehnički odgoj i Metodika politehnike. Od 1996. godine radi na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Na studiju razredne nastave izvodi vježbe i seminare iz kolegija Metodika prirode i društva. Doktorski rad pod nazivom „Razvoj znanstveno-tehničkog kurikuluma za niže razrede osnovne škole“ obranio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2005. godine. U znanstveno-nastavno zvanje  docenta, na predmetu Metodika nastave prirode i društva na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, izabran je 2006. godine. U znanstveno-nastavno zvanje  izvanrednog profesora, na predmetu Metodika nastave prirode i društva i Didaktika na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, izabran je 2009. godine. Angažiran je od strane Ministarstva obrazovanja, kulture znanosti i sporta na polaganju stručnih ispita za učitelje/ice razredne nastave. Stručno je usavršavan kroz programe u SAD i Finskoj. Sudjelovao je i izlagao na brojnim znanstvenim, istraživačkim i stručnim skupovima u domovini i inozemstvu. Član je znanstveno istraživačkog projekta u Hrvatskoj. Autor i koautor je 14 knjiga i udžbenika, objavio je 24 znanstvena i stručna rada u časopisima u zemlji i inozemstvu. Služi se talijanskim i njemačkim jezikom.     Angažiran je  na dodiplomskoj i diplomskoj nastavi na Sveučilištu u Mostaru, PMF i odgojnih znanosti - Studijima razredne nastave, predškolskog odgoja, zemljopisa, povijesti, matematike, fizike, informatike, glazbene kulture, fizičke kulture, kemije i biologije, na predmetima Metodika nastave prirode i društva, Didaktika i Metodika osnovnih pojmova u okolini. Obavljao je funkciju pročelnika odsjeka  Razredne nastave,  v.d. prodekana  za znanstveni rad i međunarodnu suradnju, te je od 2013. dekan Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar. Izbor  u zvanje redovitog profesora dodijeljen mu je 2015.godine    Član je uredništva časopisa za prosvjetu i kulturu ¨Suvremena pitanja¨ i član je Međunarodnog centra za prevenciju zlouporabe droga Višnjan u Republici Hrvatskoj. Predsjednik je organizacijskog odbora Znanstveno stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem  Zaštita voda u kršu.Redovni je član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske i Hrvatskog društva za znanost i umjetnost BiH. Uspješno je obavio usavršavanje po Programu usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.Citiran je u više znanstvenih radova knjiga i udžbenika. S obitelji živi u Međugorju, oženjen je i otac četvero djece. Zahvale i priznanja•Sportski savez Grada Mostar - priznanje za doprinos razvoju sporta i izgradnji sportske infrastrukture•Učiteljski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - zahvalnica za višegodišnju uspješnu suradnju i značajan doprinos djelovanju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru•Hrvatski muški rukometni klub Zrinjski Mostar-zlatna plaketa za nesebičan doprinos razvoju rukometa u gradu Mostaru•Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru- zahvalnica za osobit doprinos u radu i promicanju Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru•Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru - plaketa za osobit doprinos promociji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru•Studij fizičke kulture Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - zahvalnica za osobit doprinos i podršku razvoja Studija fizičke kulture•Studij pedagogije Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - zahvalnica za osobit doprinos i podršku razvoja pedagogije•Studij glazbene umjetnosti Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - zahvalnica za osobit doprinos i podršku razvoja glazbene umjetnostiRadove možete pregledati ovdje.

Kolegiji

Didaktika
Didaktika
Metodička praksa
Metodička praksa 1
Metodička praksa 2
Metodika nastave prirode i  društva 3
Metodika nastave prirode i društva 1
Metodika nastave prirode i društva 2
Metodika predškolskog odgoja 1
Metodika predškolskog odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 3
Metodika upoznavanja okoline
Osnove pedagogije
Praktikum i školska praksa
Stručna pedagoška praksa
Stručno pedagoška izobrazba 2
Stručno pedagoška izobrazba 3

dr. sc. Neven Hrvatić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

++385 1 4092 168
nhrvatic@ffzg.hr

Životopis

Neven Hrvatić rođen je 8. svibnja 1960. u Pitomači. Diplomirao je pedagogiju 1983. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao 1997. godine s temom Odgoj i izobrazba Roma u Hrvatskoj. Od 1992. godine djelatnik je Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjek za pedagogiju: asistent, viši asistent (1999.), docent (2001.), izvanredni profesor (2006.), redoviti profesor (2010.) i redoviti profesor u trajnom zvanju (2016.), gdje u akademskoj godini 2016.-2017. izvodi nastavu iz kolegija: Osnove pedagogije, Domski odgoj, Osnove specijalne pedagogije, Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama, Pedagoška resocijalizacija i Interkulturalni kurikulum, a nositelj je kolegija Seksualna pedagogija. Voditelj je znanstvenih projekata: Romi u Hrvatskoj, Društveni i razvojni položaj Roma u Hrvatskoj, te 2007. - 2014. Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima (MZOS) 2011. - 2012. Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija (MZOS) 2013. - 2014. Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2013. - 2014. Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora (MZOS) 2014. Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2015. Obrazovanje na manjinskim jezicima i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2016. Obrazovanje na manjinskim jezicima, interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) Voditelj je projekta prve „Ljetne škole djece Roma u Hrvatskoj“ 1994. godine i „Romske odgojne zajednice“ 1995.-1997./2009.-2016. godina. Gostujući je profesor na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru od 2008. godine, na kolegijima: Domska pedagogija, Metodika rada školskog pedagoga, Socijalna pedagogija, Pedagoška resocijalizacija i doktorskom studiju: Pedagoška resocijalizacija, Interkulturalna pedagogija. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (odjel geografije i biologije) predaje kolegij: Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama. Na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, specijalistički/diplomski studij menadžmenta - predaje kolegij: Interkulturalna komunikacija. Na doktorskom studiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu nositelj je kolegija: Interkulturalni kurikulum. Mentor je više od 200 diplomskih, 11 magistarskih i 7 doktorskih radova, sudjelovao je na više od 50 znanstvenih skupova i objavio više od 80 znanstvenih i stručnih radova. Autor je scenskog prikaza: Cvijeće snova - slike iz života i djela hrvatskog pjesnika Petra Preradovića (premijera: Pitomača 1978. godina, drugo izdanje 2006. godina). Predsjednik je Hrvatskog pedagogijskog društva u periodu 2009.-2012. Član je Odbora za pastoral Roma - Hrvatske biskupske konferencije od 1994. godine do danas. Dobitnik je: Godišnje nagrade Fonda Boža Tvrtković iz Bjelovara - 1991. godina Državne nagrade Ivan Filipović za visoko školstvo - 2007. godina Državne nagrade za znanost (u području društvenih znanosti) - 2010. godina Zahvalnice za uspješnu suradnju, zalaganje i osobit doprinos svestranom razvoju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - 2012. godina Srebrne plakete - Grb općine Pitomača za trajni doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka znanosti i obrazovanja te promidžbu Općine Pitomača - 2012. godina Zahvalnice za osobiti doprinos i podršku razvoju Studija pedagogije, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - 2015. godina

Kolegiji

Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Metodika rada školskog pedagoga
Novi mediji u odgoju i obrazovanju
Pedagogija slobodnog vremena
Pedagoška resocijalizacija
Pedagoška resocijalizacija
Socijalna pedagogija

dr. sc. Ilija Musa

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

+38763410464
ilija.musa@ff.sum.ba

Konzultacije

Srijedom od 9.30

Ured

Filozofski fakultet SUM-a, ured br. 54.

Životopis

Ilija Musa rođen je u Mostaru 16. lipnja 1984. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Čitluku. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru diplomirao je 2006. godine, a 13. listopada 2011., doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru obranivši disertaciju s naslovom “Sloboda izražavanja u medijima (Ustavna i zakonska regulativa i sudska praksa u BiH i Hrvatskoj)” stekavši titulu doktora društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana masovni mediji. Pravosudni ispit na razini Bosne i Hercegovine položio je 2016. godine.  Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru radi od 2007. godine, najprije kao asistent, potom u znanstveno-nastavnom zvanju docenta od 13. ožujka 2012. godine, a u zvanju izvanrednog profesora od 7. srpnja 2017. Od listopada 2013. u četiri mandata pročelnik je studija Novinarstva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i jedan je od osnivača Medijskoga centra Sveučilišta u Mostaru. Voditelj je toga Medijskog centra SUM-a u okviru kojega djeluju news portal treci.ba, Radio Treći, sveučilišne novine Universitas Mostariensis i SUM TV. Kao vanjski suradnik predaje i na Fakultetu prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru,  Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku te Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednik je Skupštine Društva hrvatskih novinara u Bosni i Hercegovini te član Odjela za kulturu, sport, medije i informiranje i voditelj Pododjela za medije i informiranje Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Član je Upravnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Mostar od 2018. godine.Profesionalna usavršavanja prolazio je kroz programe Erasmus+ na Universidad de Granada Španjolska, FH Burgenland Austrija, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Poljska, program Erasmus Mundus JOINEUSEE na Karl-Franzens-Universität Graz Austrija, DAAD na Johannes Gutenberg Universitaet Mainz Njemačka, te na University of Toronto Kanada.Profesionalni put:▪ Voditelj je Medijskog centra Sveučilišta u Mostaru i urednik sveučilišnih novina Universitas Mostariensis od 2017., a od 2014. godine voditelj je Medijskog centra Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. ▪ Član Organizacijskog odbora PR Days Mostariensis, međunarodne  znanstveno – stručne konferencije s područja odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija 2016., 2017. i 2018. godine.▪ Koordinator u projektu: Istraživanje stanja struke odnosa s javnošću, koji provodi Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru uz financiranje Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, 2016. godine.▪ Voditelj projekta: Prva faza opremanja Medijskog centra Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, koji provodi Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru uz financiranje Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, 2015. godine.▪ Od 2015. godine voditelj je Poslijediplomskog specijalističkog studija odnosa s javnošću na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.▪ Od listopada 2013. pročelnik je Odjela novinarstva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.▪ 2013. Koordinator projekta Pravne klinike medijskog prava koja se održavala kroz pet radionica u Mostaru u organizaciji Internewsa Sarajevo i USAID-a.▪ Od 2013. član uredništva, a od 2016. zamjenik glavnog urednika časopisa Kultura komuniciranja čiji je nakladnik Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru.▪ Od 2013. objavljuje  članke  s područja medija, kulture i znanosti u Vijencu – književnom  listu za umjetnost, kulturu i znanost čiji je izdavač Matica hrvatska Zagreb.▪ 2012. dobitnik stipendije ERASMUS MUNDUS programa JOINEUSEE u sklopu koje je kao gostujući znanstvenik od 10. siječnja do 10. veljače 2013. godine boravio Centru za studije jugoistočne Europe (Zentrum für Südosteuropastudien) Karl-Franzens-Universität Graz održao i predavanja na temu Zakonski okvir za rad elektroničkih medija u Bosni i Hercegovini (Legal framework for the electronic media in Bosnia and Herzegovina).▪ U svibnju i lipnju 2011. sudjelovao u projektu Medijsko izvještavanje o interkulturalizmu u BiH koji su organizirali MDG-F program Kultura za razvoj UN-a  i Mediacentar Sarajevo. ▪ Godine 2011. i 2012. na Odjelu za komunikologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, kao gost predavač, održao predavanja „Europsko medijsko pravo“ .▪ Od 21.ožujka do 22. travnja 2005. na  University of Toronto,  Toronto, Canada, pohađa predavanja s područja ljudskih prava i engleskog jezika.▪ Dobitnik je stipendije DAAD-a (Deutsche Akademischer Austausch Dienst)  za znanstvenu izobrazbu u Njemačkoj, gdje u kolovozu i rujnu 2005. godine pohađa seminara “Uvod u Njemački pravni sustav” na Johannes Gutenberg Universitaet Mainz, Mainz, Deutschland.Objavljena knjiga:▪ Medijsko pravo – sloboda izražavanja u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, Školska naklada, Mostar, 2017. Objavljeno poglavlje u knjizi:▪ „The World Guide to Sustainable Enterprise (Volume 3: Europe)”, poglavlje o Bosni i Hercegovini, suautorica prof. dr. sc. Majda Tafra-Vlahović,  ur. Wayne Visser,  Greenleaf Publishing Limited,  Sheffield, Velika Britanija, 2016., str.  44. – 51. Objavljeni znanstveni radovi u časopisima i zbornicima radova: ▪   Ustavno uređenje medijskih prava i sloboda, Mostariensia god. 23., br. 1., Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2019., str. 311. –  322.▪   Studentski mediji u digitalnom društvu, suautor s Majom Ereš i Petrom Jakić, Hum, br.19., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar,  2018.,  str. 116. – 132.▪  Nedostatci u primjeni međunarodnih obveza javnog RTV sustava BiH, suautor s doc. dr. Ninom Ćorićem i mr. Robertom Vidovićem, Mostariensia god. 22., br. 1., Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2018., str. 365. –  378.▪  Mediji na hrvatskom jeziku u BiH kao afirmacija europskih vrijednosti, suautor s prof. dr. sc. Zoranom Tomićem i dr. sc. Miroslavom Vasiljem, Zbornik radova sa Znanstveno – stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem „Hrvati Bosne i Hercegovine – nositelji europskih vrijednosti?“, Neum, 2017., str. 49. – 64.▪ Odnosi s javnošću političkih organizacija –istraživanje stanja profesije u Bosni i Hercegovini,  Kultura komuniciranja br. 6., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2017., str. 64. – 93.▪ Istraživanje zadovoljstva internom komunikacijom, suautor s doc. dr. sc. Ninom Ćorićem,  Hum, br.14., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar,  2015.,  str. 148. – 160.▪  Podijeljeni medijski sustavi (Analiza mainstream medija u Bosni i Hercegovini); suautor s prof. dr. sc. Zoranom Tomićem i Marijanom Primorcem; Zbornik radova Identiteti – kulture – jezici, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2015.,  str. 279. – 294.▪ Utjecaj roditelja na izbor medijskih sadržaja za djecu; suautor s Majom Ereš i Marijanom Primorcem; Medijski dijalozi, Vol. VIII, No. 22, Istraživački medijski centar, Podgorica, 2015., str. 249. - 266.▪ Slika Mostara u njemačkim medijima; suautor s Magdalenom Ramljak, Kultura komuniciranja br. 3., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2014., str. 264. – 279.▪ Elementi komunikacijske strategije za pristup Bosne i Hercegovine Europskoj uniji; suautor s prof.dr.sc. Zoranom Tomićem i Marijanom Primorcem, Zbornik radova II. međunarodne konferencije Bosna i Hercegovina i euroatlanske integracije, god. 2., br. 2., TOM II, Pravni fakultet Bihać - International Burch University, Bihać, 2014., str. 955. - 975.▪ Odnosi s javnošću na sveučilištu; suautor s prof.dr.sc. Zoranom Tomićem i Robertom Kolobarom, Kultura komuniciranja br. 2., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2013., str. 409. – 423.▪ Terorističke organizacije kao akteri političke komunikacije; suautor s prof.dr.sc. Zoranom Tomićem i Marijanom Primorcem, Medianali god. 6., br. 11., Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2012., str. 31. – 50.▪ Autorsko pravo na djelo Ive Andrića, Hum, br.8., Mostar, 2012., str. 333. – 342.▪ Hrvatske političke novine u Mostaru na smjeni XIX. i XX. stoljeća; suautor s prof.dr.sc. Šimunom Musom, Zbornik radova Hum i Hercegovina kroz povijest, knjiga 2., Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2011., str. 133. – 148.▪ Samoregulacija tiska u Bosni i Hercegovini, Medijska kultura, br. 2., Nikšić, 2011., str. 205. – 219.▪ Medijsko zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj; suautor s prof.dr.sc. Vesnom Kazazić; Kultura komuniciranja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2011., str. 114. – 135.▪ Pravni aspekt odnosa s javnošću (zakonsko uređenje u Bosni i Hercegovini), Medijski dijalozi, vol.6., Herceg Novi, 2010., str. 361.-371.▪ Zakonska regulativa tiska u BiH od 1907.-1940., Hum, br.2., Mostar, 2007., str.243. – 255. Sudjelovao je na sljedećim znanstvenim skupovima: ▪ Znanstveno – stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Europski ustav za Bosnu i Hercegovinu“, izlaganje s temom: Ustavno uređenje medijskih prava i sloboda; Neum, 2019.▪  PR Days Mostariensis 2018., međunarodna  znanstveno – stručna konferencija s područja odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija, izlaganje s temom: Neprimjeren govor i govor mržnje u istupima političkih aktera: analiza izborne kampanje u BiH 2018. godine, Mostar, 2018.▪ Znanstveno – stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Rješenje hrvatskog pitanja za europsku Bosnu i Hercegovinu“, suizlagač, s doc. dr. sc. Ninom Ćorićem i Robertom Vidovićem; izlaganje s temom: Nedostatci u primjeni međunarodnih obveza Javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine; Neum, 2018.▪  PR Days Mostariensis 2017., međunarodna  znanstveno – stručna konferencija s područja odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija, suizlagač s Majom Ereš; izlaganje s temom: Studentski mediji u digitalnom društvu , Mostar, 2017.▪  Znanstveno – stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Hrvati Bosne i Hercegovine – nositelji europskih vrijednosti?“, suizlagač, s prof. dr. sc. Zoranom Tomićem i dr. sc. Miroslavom Vasiljem; izlaganje s temom: Mediji na hrvatskom jeziku u BiH kao afirmacija europskih vrijednosti; Neum, 2017.▪ Kappa  Phi’s First  International  Conference  „Communication between Domination and  Emancipation“  suizlagač doc. dr. sc. Nino Ćorić; izlaganje na temu: Regulation of hate speech in electronic media;  Banja Luka, 2016.  ▪ Međunarodni znanstveno – stručni skup  “Demografska kriza hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini”, Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini, izlaganje s temom: “Javni mediji u poslijedejtonskoj Bosni i Hercegovini”,  Mostar,  2016.▪ 8th Central and Eastern European Media and Communication Conference – The Digital Media Challenge; suizlagač s Majom Ereš; izlaganje na temu: Media influence on children; Zagreb, 2015.▪17th International Conference on Law, Regulations and Public Policy; WASET; izlaganje s temom: Protection of minor s privacy in Bosnian Herzegovinian media, Berlin, Njemačka,  2015. ▪Utjecaj roditelja na izbor medijskih sadržaja za djecu; suizlagači Maja Ereš i Marijan Primorac; 8. crnogorski medijski dijalozi, Pljevlja, Crna Gora, 2015.▪ Medijska pismenost u digitalno doba, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, izlaganje na temu: Privatnost djeteta u bosanskohercegovačkim medijima (pravna regulacija i trenutačno medijsko izvještavanje), Zagreb, Hrvatska, 2014.▪ Znanstvena konferencija Identiteti - kulture - jezici, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, suizlagači prof.dr.sc. Zoran Tomić i Marijan Primorac; tema: Ukroćeni mediji (Podijeljeni medijski sustavii mainstream mediji u Bosni i Hercegovini), Mostar, Bosna i Hercegovina, 2014. ▪ II. međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina i euroatlanske integracije - Trenutni izazovi i perspektive, Pravni fakultet Bihać - International Burch University, suizlagači prof.dr.sc. Zoran Tomić i Marijan Primorac; tema: Elementi komunikacijske strategije za pristup Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, Bihać, Bosna i Hercegovina, 2014.▪ Međunarodna znanstvena konferencija, 7th Dubrovnik Media Days - Civic activism, terrorism and mediation of security; suizlagači prof.dr.sc. Zoran Tomić i Marijan Primorac; tema: Terrorist organisations as actors of political communication, Dubrovnik, Hrvatska, 2011.▪ Međunarodni znanstveni simpozij Ivo Andrić (u povodu 50. obljetnice dodjele Nobelove nagrade); izlaganje na temu: Autorsko pravo na djelo Ive Andrića; Mostar, Bosna i Hercegovina, 2011.▪ Međunarodna znanstvena konferencija “Hum i Hercegovina kroz povijest”, izlaganje na temu: “ Hrvatske političke novine u Mostaru na smjeni XIX. i XX. stoljeća ”, Mostar, Bosna i Hercegovina, 2010.▪ Neretvanski književni, znanstveni i kulturni susreti, Nikola Buconjić; izlaganje na temu: Suradnja Nikole Buconjića s mostarskim novinama „Osvit“, Metković, Hrvatska, 2010.▪ III. Crnogorski medijski dijalozi, Mediji i globalizacija, izlaganje na temu Pravni aspekt odnosa s javnošću u Bosni i Hercegovini, Herceg Novi, Crna Gora, 2010.▪ Međunarodna znanstvena konferencija Kultura komuniciranja, Mediji u Bosni i Hercegovini, suizlagač prof.dr.sc. Vesna Kazazić, tema: Medijsko zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, Mostar, Bosna i Hercegovina, 2010.▪ Hrvatska novinarska i literarno-publicistička tradicija u Bosni i Hercegovini, izlaganje na temu: „Zakonska regulativa tiska u BiH od 1907.-1940.“, Filozofski fakultet u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina, 2007.▪ Utjecaj medija na obitelj, suizlagači dr. sc. Zoran Tomić i Zdeslav Milas, izlaganje na temu „Slučaj Karlovačka pivovara- medijska agenda“, Hrvatski studiji, Zagreb, Hrvatska, 2007.▪ Trenutak hrvatske komunikacije - Mediji i odnosi s javnošću, izlaganje na temu „Pravni aspekt odnosa s javnošću“, Hrvatsko komunikacijsko društvo, Zagreb, Hrvatska, 2007.

Kolegiji

Mediji i zaštita maloljetnika
Mediji i zaštita maloljetnika *
 • Smart Heritage Interreg Adrion Project
 • Prva faza opremanja Medijskog centra Filozofskog fakulteta SUM-a
 • Istraživanje stanja struke odnosa s javnošću

dr. sc. Ivica Musić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

ivica.music@ff.sum.ba

Životopis

Rođen 1. rujna 1974. u Tomislavgradu. Osnovnu školu završio u Brišniku pokraj Tomislavgrada. Klasičnu gimnaziju pohađao u Visokom i Sinju gdje je u lipnju 1993. položio ispit zrelosti. Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu diplomirao stekavši zvanje diplomiranoga profesora filozofije i religijske kulture. Na istom fakultetu završio poslijediplomski studij iz filozofije te magistrirao 2004. godine obranivši rad naslovljen Teizam Karla Jaspersa: Pronalazak transcendencije i dokidanje Boga u transcendenciji. Godine 2008. stekao akademski stupanj doktora znanosti obranivši na istoimenom fakultetu disertaciju naslovljenu Može li transcendentni Bog biti osoba: Stjepan Zimmermann u odnosu na Karla Jaspersa. Kao mlađi asistent na Studiju filozofije Pedagoškoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru počeo raditi početkom 2002. godine. U suradničko zvanje asistenta na novoosnovanom Filozofskom fakultetu u Mostaru izabran u svibnju 2005. Godine 2008. izabran u nastavno zvanje docenta, a 2014. u zvanje izvanrednoga profesora. Osim na Filozofskom, predaje i na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru te na Teološkom institutu u Mostaru.Od listopada 2017. dekan Filozofskog fakulteta. Glavni je urednik Mostariensie, časopisa za društvene i humanističke znanosti u izdanju Sveučilišta u Mostaru i suizdanju Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ iz Zagreba. Član je uredništva časopisa Hum, Kultura komuniciranja. Član je uredništva Suvremenih pitanja, časopisa za prosvjetu i kulturu čiji su izdavači Matica hrvatska Mostar i Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Sudjelovao u organizaciji više znanstvenih skupova održanih na Sveučilištu u Mostaru. Izvršni je urednik dvaju zbornika. Autor je i koautor dviju knjiga te više od dvadeset znanstvenih članaka. Recenzent je šest knjiga i više članaka za ugledne časopise i zbornike radova. Svojim prilozima sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Bio je član ekspertnoga tima Agencije za razvoj visokoga obrazovanja i osiguranja kvalitete u Bosni i Hercegovini. Prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta od akad. 2013./14. do 2016./17.

Kolegiji

Akademsko pisanje
Akademsko pismo
Etika
Etika okoliša
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija religije *
Logika
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Metodologija znanstveno istraživačkoga rada
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
Uvod u znanstveno - istraživački rad
Uvod u znanstveno-istraživački rad

dr. sc. Ljiljanka Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-762
ljiljanka.kvesic@fpmoz.sum.ba

Životopis

Ljiljanka Kvesić rođena u Donjim Mamićima, općina Grude. Osnovnu školu završaila u Ledincu i Grudama. Matematičku gimnaziju završila 1990. godine u Grudama sa prosjekom ocjena 5.0. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja upisuje u Splitu (akademska 1990./91.), smjer: prof. matematike i fizike. Paralelno na Pedagoškom fakultetu u Mostaru na odsjeku matematike i fizike stekla stručnu spremu šestog (VI/1) stupnja i stručni naziv nastavnik matematike i fizike. Nakon završenog studija stječe zvanje profesor matematike i fizike. Poslijediplomski studij upisuje 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Magistrirala na temi „Matematički pristup neživotnom osiguranju". Doktorski studij upisuje 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.Doktorsku disertaciju obranila dana 07. siječnja 2011. godine na temu „Modeli kreditnih rizika za predviđanje statusa neispunjavanja obveza“, pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Nataše Šarlije.  Od 1995. godine uposlena u Srednjoj strukovnoj školi u Širokom Brijegu, kao profesor matematike, gdje radi do 30. rujna 2007. godine. Od 1. listopada 2007. godine uposlena na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Kao vanjski suradnik od 2007. godine radi na Agronomskom i prehrambeno–tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na kolegijima Matematika I, Matematika II, Primijenjena matematika, a od 2011. godine i na Fakultetu zdravstvenih studija na kolegiju Osnove matematike.14. srpnja 2011. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docent na kolegije „ Statistika“ i „Optimizacija“.4. listopada 2016. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesore, područje prirodne znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, kolegiji „ Statistika“ i „Optimizacija“.Dobitnica posebnog priznanja o završnom obrazovanju „Ognjen Prica“ u znak priznanja za postignut odličan uspjeh iz svih predmeta i primjereno vladanje tijekom obrazovanja. Dobitnica prve nagrade 2007. godine za objavljen znanstveni rad „Metode u kvantifikaciji rizika“ na Prvoj internacionalnoj konferenciji u Zadru. 2016. godine dobitnica priznanja za nastavno- stručni rad, nastavni rad i za osobit doprinos promociji Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Recenzent udžbenika i radnih bilježnica iz matematike za devetogodišnje osnovno obrazovanje na hrvatskom jeziku. Autorica udžbenika:  "Matematika" za prirodoslovne i tehnološke fakultete, "Matematika 1" udžbenik s riješenim zadatcima i “Zbirka zadataka iz više matematike s riješenim primjerima I dio”, te suautorica udžbenika "Matematika 7" i "Matematika 9" za devetogodišnje osnovno obrazovanje. Članica je Udruge matematičara " Ruđer Bošković" Mostar. Od 2012. - 2019. godine obavlja dužnost pročelnice Studija razredne nastave. Od 2012. godine obavlja funkciju stručnog savjetnika iz predmeta Matematika za Osnovne i Srednje škole.Objavila je više znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na više međunarodnih konferencija.

Kolegiji

Matematika
Matematika 1
Matematika 2
Metodika nastave matematike 1
Metodika nastave matematike 2
Metodika nastave matematike 3
Optimizacija
Statistika u turizmu

dr. sc. Marija Musa

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

355456
marija.musa@ffmo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Životopis

Dr. sc. Marija Musa, izv. prof., rođena je 3. travnja 1954. godine u Zadru, Republika Hrvatska. Osnovnu školu (1969.) i gimnaziju (1973.) završila je u Zadru. Na Filozofskom fakultetu u Zadru 1977. godine diplomirala je studijsku grupu hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti i pedagogiju.Doktorski rad pod nazivom Položaj hrvatskoga jezika u Bosni i Hercegovini u javnoj komunikaciji od 1945. do 2005. godine obranila je na Sveučilištu u Zadru 2012. godine istekla akademski stupanj doktora znanosti (znanstveno područje humanističke znanosti, polje filologija, grana kroatistika).  Od 1978. do 2001.godine radila je kao profesorica hrvatskoga jezika u Gimnaziji Čitluk u Čitluku. Na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (sada Filozofski fakultet) 2001. godine izabrana u zvanje lektorice, 2013. godine u zvanje docentice, a od 20. veljače 2019. u zvanje izvanredne profesorice. Predaje na Poslijediplomskome studiju Jezici i kulture u kontaktu Filozofskoga fakulteta u Mostaru. Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti – na Studiju razredne nastave i Studiju predškolskoga odgoja – izvodi nastavu iz kolegija iz hrvatskoga standardnog jezika.Na Sveučilištu u Zadru od 2006. do 2019. godine na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja predavala  je kolegije iz hrvatskoga standardnog jezika.U svome znanstvenom djelovanju dr. sc. Marija Musa bavi se standardologijom, sociolingvistikom, položajem hrvatskoga jezika u BiH te fonetikom i fonologijom.  Znanstvene i stručne radove objavljuje u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima s međunarodnom recenzijom. Izlagala je naviše znanstvenih skupova. Objavila je znanstvenu knjigu Hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini u javnoj komunikaciji od 1945. do danas (2018.).Autorica je i suautorica udžbenika za hrvatski jezik i književnost za osnovne škole u Bosni i Hercegovini.Bila je mentorica više završnih i diplomskih radova, a bila je mentorica i u izradi  dviju doktorskih disertacija koje su uspješno obranjene.Članica je Hrvatskoga filološkog društva. NagradeZa znanstveno-nastavni i stručni rad u području visokoškolskoga obrazovanja i doprinos razvoju i promicanju Studija hrvatskoga jezika i književnosti 2014. dobila je zahvalnicu u povodu 20. obljetnice Studija hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.  Bibliografija KnjigaHrvatski jezik u Bosni i Hercegovini u javnoj komunikaciji od 1945. do danas (2018.).1. Izvorni znanstveni radovi  Sociolingvistika i teorija varijeteta s primjerima iz hrvatskoga i engleskog jezika, Mostariensia (časopis za humanističke znanosti), Mostar, br. 19,2004., str. 121–199., ISSN 1234-5679; Promjene u imenima naselja u Bosni i Hercegovini u posljednjem desetljeću (u vrijemerata  i nakon njega),izvorni znanstveni rad, Mostariensia (časopis za humanističkeznanosti), Mostar, br. 20, 2004., str. 31–39., ISSN 1234-5679;  Lingvističko-onomastičkipristup imenima tvrtki u zapadnom Mostaru,Hrvatska misao, MH, Sarajevo, siječanj-ožujak, 34/25, 2005., str.96–113., ISSN 1028-2246; Frazemi u Andrićevim pripovijetkama i njihovi prijevodni ekvivalenti u njemačkom jeziku(u suautorstvu s Magdalenom Ramljak), u Zborniku radova s Međunarodnog znanstvenog simpozija Ivo Andrić (u povodu 50.obljetnice dodjele Nobelove nagrade), Hum,Mostar, br.8, 2012., str. 209–243.; ISSN1840-3X; Status hrvatskoga jezika u BiH u administrativnom funkcionalnom stilu od 1945. do 1967.,Hum, Mostar, br. 9, 2012. str. 7–44.;ISSN 1840-233X;Jezik vjerskih publikacija u BiH (Kalendari Dobri pastir i Kršni zavičaj), Hum, br. 10, Mostar (2013.),  str. 107–131., ISSN 1840-233X;Jezičnostilske značajke idioma u TV dnevnicima bosanskohercegovačkih javnih RTV servisa (suautorice: Matić, Martina iBaković, Ivona),Zbornik radova Identitetska i kulturna raznolikost BiH,  ur. I. Šarac. Mostar: Sveučilište uMostaru  (2015.), str. 295–323., ISSN2303-7423;Hrvatski jezik u tekstovima službenih listova u BiH od 1990. do 2005., Hum,br. 17–18, Mostar (2017.), str. 31–55.; ISSN 1840-233X;Jezične značajke tekstova Dnevnog lista (suautorica: Magdalena Ramljak), Motrišta,br. 77–78, Mostar (2014.),  str. 35–49.,ISSN 1512-5475;Pravopisna i gramatička obilježja kalendara Mladi Hercegovac (suautorice: Jukić, Martina; Baković, Ivona), Zbornik rado vas Međunarodnoga znanstvenog skupa Fra(don) Franjo Milićević, hrvatski narodni preporoditelj (u povodu 180.obljetnice njegova rođenja) / ur. I. Ševo. Mostar, (2016.) str. 251–271.,ISBN 978-9958-37-072-4;Hrvatski jezik kao čimbenik u zaštiti demografske perspektive Hrvata (suautor:  Musa, Š.), Zbornik radova s Međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa Demografska kriza hrvatskoga naroda u BiH, ur. Š. Musa. Mostar: HAZU BiH, „Motrišta“,god. br. 93 – 94 (2017.),  str. 116–130.,ISSN 1512-5475. 2. Pregledni radovi  (a2)Školstvo i hrvatski jezik u BiH s posebnim osvrtom na udžbenike hrvatskog jezika i književnosti (suautor: Š. Musa),Magistra Iadertina, 3(3), Zadar, 2008., str. 57–82.,  ISSN 1846-3606; pregledni članak.Udžbenici za hrvatski jezik i književnost u Bosni i Hercegovini (suautor: Šimunom Musom), Metodika, Zagreb, vol. 9, br.16, 2008., str. 74–87., ISSN 1332-7879.; pregledni članak. 3. Suautorski udžbenici (stručni radovi)MUSA, M. – BULJAN, M., Hrvatska čitanka 2,udžbenik iz hrvatskog  jezika i književnosti za 2. razred osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar, 2000. i dr. nepromijenjena izdanja MUSA, M. – BULJAN, M., Hrvatska čitanka 3,udžbenik iz  hrvatskog jezika i književnosti za 3. razred osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar, 2000. i druga nepromijenjena izdanjaŠABIĆ, A. G.–VITEZ, I.–BARIČEVIĆ, J.–MUSA, M.–BENOVIĆ, LJ.,  Hrvatska početnica, udžbenik iz hrvatskog jezika i književnosti za 1. razred osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2000., 2002.,2003.KREŠIĆ, K. – MUSA, M., Hrvatska čitanka 4,udžbenik iz hrvatskog jezika i književnosti za 4. razred osnovne škole, Školskaknjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2001., 2002., 2003.ŠABIĆ, A. G.– VITEZ, I.– BARIČEVIĆ, J.– MUSA, M.– BENOVIĆ, LJ., Vježbenica uz Hrvatsku početnicu,     vježbe za učenje čitanja i pisanja u 1. razredu osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar,2003. i druga nepromijenjena izdanjaTEŽAK, S. – KLINŽIĆ, Z. – MUSA, M., Moj hrvatski 7, udžbenik za sedmi razred osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar,2004. i druga nepromijenjena izdanjaLONČARIĆ, M. – BIKIĆ, A. V. – MUSA, M., Moj hrvatski 3, udžbenik iz hrvatskog jezika za 3. razred osnovne škole,Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2004.LONČARIĆ, M. – BIKIĆ, A. V. – MUSA, M., Moj hrvatski 3, vježbenica uz udžbenik iz hrvatskog jezika za 3. razred osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2004.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Početnica Tajna slova za1. razred devetogodišnje osnovne škole (1. polugodište), Školska knjiga/Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2011., 2017.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M.,  Početnica Tajna slova za 1. razred devetogodišnje osnovne škole (2. polugodište), Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar, 2011., 2017.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M.,  Tajna slova, radna bilježnica hrvatskoga jezika za 1. razred devetogodišnje osnovne škole, Školska knjiga/Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2011. 2017.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova – početnica,udžbenik za 1. razred osmogodišnje osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2007., 2009.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova – radna bilježnica hrvatskoga jezika A za 1. razred osmogodišnje osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2007.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova 2 – radna bilježnica uz čitanku za 2. razred osmogodišnje osnovne škole, Školska knjiga/Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2007.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M.,  PočetnicaTajna slova 2 –za 2. razred devetogodišnje osnovne škole, Školska knjiga/Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2007.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova 2 – udžbenik hrvatskog jezika za 2. razred devetogodišnje osnovne škole, Školska knjiga/Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2007.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M.,  Tajna slova 2,  radna bilježnica B za hrvatski jezik za 2.razred devetogodišnje osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar, 2007., 2017.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova 2 – udžbenik hrvatskog jezika za 2. razred devetogodišnje osnovne škole,  1. polugodište, Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2010., 2017.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova 2 – udžbenik hrvatskog jezika za 2. razred devetogodišnje osnovne škole,  2. polugodište, Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar,  2010., 2017.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova 3 – čitanka za 3. razred devetogodišnje osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar,2010., 2017.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova 3 – radna bilježnica uz čitanku za 3. razred devetogodišnje osnovne škole,  Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar, 2010.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova 3 – udžbenik hrvatskoga jezika za 3. razred devetogodišnje osnovne škole,  Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar,2010., 2017.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova 3 – radna bilježnica za hrvatski jezik 3. razred devetogodišnje osnovne škole,  Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar, 2011., 2017.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova 4 – čitanka za 4. razred devetogodišnje osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2010., 2017.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova 4 – radna bilježnica uz čitanku 4. razred devetogodišnje osnovne škole,  Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar, 2009., 2014.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova 4 – udžbenik hrvatskoga jezika za 4. razred devetogodišnje osnovne škole,  Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar,  2010., 2016.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova 4 – radna bilježnica za hrvatski jezik 4. razred devetogodišnje osnovne škole,  Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar, 2010., 2017.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova 5 – čitanka za 5. razred devetogodišnje osnovne škole,  Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar, 2010., 2017.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova 5 – radna bilježnica uz čitanku 5. razred devetogodišnje osnovne škole,  Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar, 2009., 2014.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova 5 – udžbenik hrvatskoga jezika za 5. razred devetogodišnje osnovne škole,  Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar, 2010., 2014.ZOKIĆ, T. – BRALIĆ, J. – MUSA, M., Tajna slova 5 – radna bilježnica za hrvatski jezik 5. razred devetogodišnje osnovne škole,  Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar,   2011., 2016.DIKLIĆ, Z. – MUSA, M., Moj hrvatski 4, udžbenik za četvrti razred osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar, 2006.DIKLIĆ, Z. – MUSA, M., Moj hrvatski 4,vježbenica za četvrti razred osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar, 2007.TEŽAK, S. – KANAJET, L. – MUSA, M., Moj hrvatski 5, udžbenik za peti razred osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2007.TEŽAK, S.  – BOBAN,M. – MESIĆ, A. – PAUN, M. – MUSA, M., Hrvatski jezik 7,  udžbenik za sedmi razred osnovne škole,Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2009. TEŽAK, S.  – BOBAN,M. – MESIĆ, A. – PAUN, M. – MUSA, M., Hrvatski jezik 7, radna bilježnica zasedmi razred osnovne škole, Školska naklada, Mostar, Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar,  2010.BOBAN, M. – MUSA, M., Radni  listovi,  za sedmi razred osnovne škole, Školska knjiga/Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2009. DIKLIĆ, Z. – SKOK, J. – MUSA, M., Sjetva riječi 6, hrvatska čitanka za 6. r. osmogodišnje osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar, 2008.SKOK, J. – DIKLIĆ, Z. – MUSA, M., Radost čitanja 2, radna bilježnica uz čitanku i lektiru za 6. r. osmogodišnje osnovne škole,Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2008.SKOK, J. – DIKLIĆ, Z. – MUSA, M., Žetva riječi 7, hrvatska čitanka za 7. r. osmogodišnje osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar, 2009.SKOK, J. – DIKLIĆ, Z. – MUSA, M., Radost čitanja 3, radna bilježnica uz čitanku i lektiru za 7. r. osmogodišnje osnovne škole,Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2009.SKOK, J. – DIKLIĆ, Z. – MUSA, M., Darovi riječi 8, hrvatska čitanka za 8. r. osmogodišnje osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada,Zagreb-Mostar, 2010.SKOK, J. – DIKLIĆ, Z. – MUSA, M., Radost čitanja 4, radna bilježnica uz čitanku i lektiru za 8. r. osmogodišnje osnovne škole,Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2009. ŠOJAT, Anita – MUSA, Marija, Snaga riječi, hrvatska čitanka za 6. razred osnovne škole, Školska knjiga / Školska naklada, Zagreb – Mostar, 2017., str. 246., IBSN978-953-0-13683-0.ŠOJAT, Anita – MUSA, Marija,Snaga riječi, hrvatska čitanka za 7. razred osnovne škole, Školska knjiga / Školska naklada, Zagreb – Mostar, 2017., str. 259., IBSN978-953-0-13684-7.ŠOJAT, Anita – MUSA, Marija,Snaga riječi, hrvatska čitanka za 8. razred osnovne škole, Školska knjiga / Školska naklada, Zagreb – Mostar, 2017., str. 231., IBSN978-953-0-13685-4.ŠOJAT, Anita – MUSA, Marija, Snaga riječi, hrvatska čitanka za 9. razred osnovne škole, Školska knjiga / Školska naklada, Zagreb – Mostar, 2017., str. 247., IBSN978-953-0-13686-1. SUDJELOVANJA NA MAĐUNARODNIM I DOMAĆIM ZNANSTVENO-STRUČNIM SKUPOVIMAMeđunarodni znanstveni skup Semantika prirodnoga jezika i metajezik semantike, Split,14–16. svibnja 2004. Podnesak: Semantičko-sociolingvistička obrada imena tvrtki u zapadnom Mostaru.Međunarodni znanstveni simpozij Ivo Andrić (u povodu 50. obljetnice dodjele Nobelove nagrade), Mostar, 4. studenoga 2011. Podnesak: Frazemi u Andrićevim pripovijetkama i njihovi prijevodni ekvivalenti u njemačkom jezik (u suautorstvu s Magdalenom Ramnjak).Književno-znanstveni Ikavski skup, Mostar, 7. studenoga 2011. Podnesak: Jezičnostilske značajke Dobrog pastira i Kršnog zavičaja (u suautorstvu s Martinom Matić i Magdalenom Ramljak).Frančeskovi dani: Aktualna jezična situacija u Bosni i Hercegovini,Brčko distrikt BiH, u organizaciji HKD „Napredak“, 19. listopada 2012. Podnesak: Položaj hrvatskog jezika u BiH u administrativnom funkcionalnom stilu. Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 10, Rijeka, R Hrvatska, 28. – 30.studenoga 2014. Podnesak: Leksičke značajke tekstova službenih listova u BiH od 1990. do 2005.Međunarodni znanstveni skup Identiteti-kulture-jezici, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 4. i 5. lipnja 2014. Podnesak: Jezičnostilske značajke idioma u TV dnevnicima bh javnih RTV servisa.Međunarodni znanstveni simpozij Identiteti-kulture-jezici, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina, 5. lipnja 2015.Podnesak: Internacionalizmi kao dio društvenog leksika u javnoj komunikaciji u Bosni i Hercegovini.Međunarodni znanstveni skup Fra (don) Frano Milićević, hrvatski preporoditelj (u povodu 180. godišnjice njegova rođenja), Mostar, Bosna i Hercegovina, 27. studenoga 2015. Podnesak: Pravopisna i gramatička obilježja kalendara Mladi Hercegovac (suautorice: Matić,Martina i Baković, Ivona). Međunarodni znanstveni skup Demografska kriza hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, HAZU BiH, Mostar, Bosna i Hercegovina,  4. ožujka 2016.Podnesak: Hrvatski jezik kao čimbenik u zaštiti demografske perspektive Hrvata (Suautorica sa Šimunom Musom,)Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru, Zadar, R Hrvatska,21. – 23. rujna 2017. Podnesak: Jezik kao znak identiteta –osobitosti nastave hrvatskoga jezika u primarnome obrazovanju (Suautorica:Korda, Danka).  Članica je uredništva Zbornika radova o fra Petru Bakuli, o 200. obljetnici njegova rođenja, Mostar, 2018.   

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik 1
Hrvatski jezik 2
Jezična kultura
Kultura izražavanja

dr. sc. Slavica Pavlović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

+387 (0)36 355 767
slavica.pavlovich@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

četvrtkom, od 14.30 do 15.30 i po dogovoru (preko kontakt e-maila)

Ured

Ured 322

Kolegiji

Osnove pedagogijske statistike
Pedagogija slobodnog vremena
Pedagogija umjetnosti
Pedagogijska statistika
Seksualna pedagogija
Školska pedagogija
Stručno-pedagoška praksa

dr. sc. Sonja Kovačević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

sonja@ffst.hr

Kolegiji

Didaktička teorija
Didaktičke teorije
Opća pedagogija
Opća pedagogija
Osnove pedagogije
Pedagogija
Pedagoška komunikacija

dr. sc. Tonćo Marušić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036 355476
tonco.marusic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Ponedjeljak u 13.00

Ured

Zgrada FPMOZ-a ured106

Životopis

Rođen 5. travnja 1963. god. u Š. Brijegu. 1969-1977. – Osnovna škola Ivo Lola Ribar Široki Brijeg. 1977.- 1981. Gimnazija Ivan Goran Kovačić Široki Brijeg. 1981.-1987. Mašinski Fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar. 2002.-2006. Poslijediplomski studij Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru. 2006.- Obranjen magistarski rad pod nazivom „Sistematizacija kriterija za vrednovanje dizajna korisničkog sučelja za interaktivno učenje“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav (Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu). 2007.-2009. Izrada disertacije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2009.- Obranjena disertacija pod naslovom „Unaprjeđenje nastave informatike strategijom interaktivnog učenja u mrežnom okružju“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav.

Kolegiji

Informacijski sustavi
Informatika
Informatika
Informatika u pedagogiji
Korisnička sučelja
Metodički informatički seminar s praksom
Metodičko informatički seminar sa praksom
Metodologija istraživanja u obrazovanju
Osnove informatike
Poznavanje računala
Poznavanje računala
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Računalo u učenju i poučavanju
Računarstvo
Uvod u računarstvo
Uvod u računarstvo u struci
 • „Izrada informacijske baze podataka o razmještaju, površini i osnovnim značajkama neplanskih odlagališta otpada na području JZ BiH“
 • „Obrada fotografija snimljenih iz zraka i implementacija algoritama računalnog vida u svrhu automatske detekcije ljudi u misijama potrage i spašavanja“
 • “Informatizacija sustava osiguranja kvalitete Sveučilišta u Mostaru” financiranom od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, 2010-2011.
 • „Modernizing Teacher Education in a European Perspective – MOTED“, 2010-2013
 • • „Analiza performansi algoritama nadziranog učenja u klasifikaciji dokumenata na temelju rukopisa“, Zbornik radova Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, ISSN: 1986-5236, Mostar 2014., Časopis
 • METHOD OF EVAULATING THE QUALITY OF ROOM ACOUSTIS BASED ON ENERGY TELATIONS OF SOUND, Časopis
 • „Designing Information Systems in Education as Prerequisite for Successful Management Results”, , Časopis
 • Visual Search on Aerial Imagery as Support for Finding Lost Persons, Časopis
 • Region proposal approach for human detection on aerial imagery, Časopis
 • ICT in Higher Education: Teachers' Experiences, Implementation and Adaptations, Časopis
 • Identification of authors of documents based on offline signature recognition, Časopis
 • • „Learning through computer network“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 19, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2007., str. 175 – 189., Časopis
 • „Verification Of  Knowledge Within Interactive Learning With Authoring Systems“, Mostariensia, Sveučilište u Mostaru, br. 26, ISSN 1023-8638, Mostar, 2007., str. 139 – 152., Časopis
 • „A strategy of interactive learning of informatics within a network environment“, Znanstveni časopis „Pedagogijska istraživanja”, ISSN 1334-7888, godina VII, broj 1, Zagreb, 2010., str. 129 – 140., Časopis
 • • „User interface of interactive systems“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 20, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2008., str. 121 – 130., Časopis
 • • „ICT COMPETENCIES OF STUDENTS, Proceeding of International Conference on Information Technology and Development of Education“, ITRO - a Journal for Information Technology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Science, Časopis
 • „Customer Satisfaction as a Significant Measure of Successful ERP Implementation“,  Journal of Information Technology and Applications - JITA – APEIRON, sv. 7, br. 1, Banja Luka, 2014., str. 31 – 40., Časopis
 • „THE MODELS OF USING COMPUTERS IN EDUCATION“ , XXIII Naučno-stručni skup INFOTEH, Vrnjačkabanja, 2008., , Konferencija
 • • „Aplication of ICT in education“, International scientific conference Digital tehnologies and new form of learning, ISBN 978-953-7395-35-3, Split, 2011., str. 249 – 254. , Konferencija
 • „IMPROVING THE TEACHING OF INFORMATICS IN B&H THROUGH LEARNING IN THE NETWORK ENVIRONMENT“, ITRO 2011 - International Conference Information technology and development of education, Proceedings ISBN 978-86-7672-134-4, Technical Faculty, Zrenjanin, 20, Konferencija
 • • „The Evalution Of User Interface To Interactive Learning“, Conference Technics/Technology Education in Serbia, zbornik radova, Čačak, 2006., str. 356 – 364. , Konferencija
 • „IDENTITY IN THE CYBERSPACE WITH SPECIAL EMPHASIS ON UNIVERSITY EDUCATION“, 34th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2011, Proceedings Vol. IV, ISBN 978-953-233-063-2, ISSN 184, Konferencija
 • „RECOMMENDER SYSTEM IN E-STUDENT WEB-BASED ADAPTIVE EDUCATIONAL HYPERMEDIA SYSTEM“, Proceedings of the 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO 2012, ISBN 978-1-4673-2577-6,, Konferencija
 • • „Interactive Educational Software for Preschool Children in Distance Learning“, TIO Conference / Technics and Informatics at Education / Proceedings, Čačak, 2008., str. 90 – 96., Konferencija
 • • „Informaciono-komunikacione tehnologije u osnovnoj školi u BiH“, 5. međunarodni simpozijum Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja, Zbornik radova I dio, ISBN 978-86-7447-083-1, Novi Sad, lipanj, 2009., str. 219 – 229., Konferencija
 • „The  Models Of Design User Interface For Interactive Learning“, Međunarodni skup: Tehnologija, Informatika, Obrazovanje 4, Institut za pedagoška istraživanja u BG, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike u NS, PMF u NS, 2007., st, Konferencija
 • „Utjecaj Interneta na realizaciju učenja na daljinu u redovnoj osnovnoj školi“, MIPRO 2009., 32. International Convention of information and communication technology, electronics and microelectronic, IEEE Proceedings, ISBN 978-953-233-042-7, Vol. IV,, Konferencija
 • Osnove digitalne tehnike, sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Mostaru., Knjiga

dr. sc. Vesna Bedeković

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Kolegiji

Interkulturalni kurikulum
Školski menadžment
Školski menadžment *
Školski menedžment

dr. sc. Anita Lukenda

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+387 (0)36 355 767
anita.lukenda@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Utorak, 11-12 sati

Ured

322

Kolegiji

Andragogija
Međunarodno obrazovanje

dr. sc. Antea Čilić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+387 36 355 462
antea.cilic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

ponedjeljkom u 10:00 sati

Ured

ured br. 218

Životopis

Rođena 1986. godine u Čapljini. Opću gimnaziju u Čapljini završila je 2005. godine. Na Fakultetu prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru diplomirala je 2011. godine i stekla zvanje magistra pedagogije. Bila je dobitnica Nagrade Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti najboljim studentima.U akademskoj 2012./2013.godini upisala je Poslijediplomski studij odgojnih znanosti-pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. 2017. godine obranila je doktorski rad pod nazivom Čimbenici učinkovitosti osnovnih škola, pod mentorstvom prof. dr. sc. Branka Rafajca, te stekla zvanje doktora znanosti.Od 2007. – 2011. godine angažirana kao demonstrator u nastavi na studiju Pedagogije. Od akademske 2011./2012. godine radi kao vanjska suradnica na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Akademske 2012./2013. godine izabrana je u zvanje asistenta, 2016. godine u zvanje višeg asistenta, a 2018. u zvanje docenta.Angažirana je u nastavi na preddiplomskoj i diplomskoj razini na studiju Pedagogije, Predškolskog odgoja, Razredne nastave, Edukacijske rehabilitacije i Kineziologije.Nositeljica je kolegija: Osnove pedagogijske metodologije, Pedagogijska metodologija, Istraživački instrumenti i evaluacija, Kvantitativna i kvalitativna istraživanja, Akcijska istraživanja, Osnove metodologije pedagoških istraživanja, Novi mediji u odgoju i obrazovanju, Didaktičke teorije, Osnove pedagogije.Aktivno sudjelovala na međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu. Objavila je više stručnih i znanstvenih radova.Angažirana je, kao voditelj ispred Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih Sveučilišta u Mostaru, u međunarodnom projektu SEECEL.  Sudjeluje u međunarodnom projektu Erasmus + TEACHER . Sudjelovala je u studijskom putovanju Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovačka.Promotor je zbornika radova te recenzent više znanstvenih radova u znanstvenim časopisima, kao što su: Management Journal of Contemporary Management Issues, Acta Iadertina, Croatian Journal of Education.Članica je organizacijskog odbora 3. međunarodne znanstvene konferencije „Pedagogija, obrazovanje i nastava“.Obavljala je dužnost tajnice studija Edukacijske rehabilitacije.Obavljala je dužnost tajnice doktorskog studija odgojnih znanosti-pedagogije.Službeni je recenzent časopisa Croatian Journal of Education.Članica je znanstvenog vijeća časopisa Suvremena pitanja.Članica je stručnog vijeća doktorskog studija pedagogije.Članica je povjerenstva za izradu elaborata doktorskog studija odgojnih znanosti - pedagogije.Angažirana je u nastavi u okviru programa Pedagoško-psihološkog obrazovanju nastavnika.Angažirana je u nastavi na međunarodnoj razini, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore.Mentor je na više završnih i diplomskih radova.Na funkciji je koordinatora za CEEPUS mrežu ispred FPMOZ-a. Na funkciji je pomoćnice dekana za studente i studentska pitanja.Aktivno se služi engleskim jezikom. Udana je i majka četvero djece. 

Kolegiji

Didaktička teorija
Novi mediji u odgoju i obrazovanju
Osnove metodologije pedagogijskih istraživanja
Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
 • SEECEL - Sout East European Centar for Enterpreneurial Learning
 • TEACHER, ERASMUS+
 • Teachers' competences for educational work, Časopis
 • Čimbenici učinkovitosti škola, Časopis
 • Book review; How do I empower my teachers to lead and learn , Časopis
 • Book review; How Educators' Beliefs Impact Student Learning, Časopis
 • Pripremljenost stručnih suradnika za rad u uvjetima inkluzije, Konferencija
 • Načini provođenja slobodnog vremena srednjoškolaca, Konferencija
 • Kvalitetan nastavnik – indikator kvalitetne škole, Konferencija

Dražan Milas

Profil nastavnika

Zvanje

Bez zvanja
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

drazan.milas@tel.net.ba

Kolegiji

Glazbena kultura
Glazbena kultura s praktikumom
Metodika glazbene kulture 3
Metodika nastave glazbene kulture 1
Metodika nastave glazbene kulture 2
Metodika nastave glazbene kulture 3
Notno pismo
Poznavanje instrumenata  1
Poznavanje instrumenata 1
Poznavanje instrumenata 2
Upoznavanje instrumenata  1
Upoznavanje instrumenata 2
Vokalni praktikum
Vokalno - instrumentalni praktikum
Vokalno-instrumentalni praktikum
Zborsko pjevanje

dr. sc. Edita Vučić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036/315-769
edita.vucic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Ponedjeljak, 12:00-13:00 sati

Ured

318

Kolegiji

Likovna umjetnost na tlu bih i hrvatske od prapovi
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća*
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapoviprapovijesti do kraja xx. stoljeća
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20. stoljeću
Povijest umjetnosti
 • „Kontesktualizacija nekropola stećaka u teorijskoj arheologiji“, u: Hercegovina, časopis za kulturno i povijesno naslijeđe“ Izvorni znanstveni rad, Časopis
 • Srednjovjekovni kulturni krajolik-interpretacija prostornoga rasporeda nekropola stećaka, u: Osvit, Časopis za književnost, kulturu i društvene teme, Godište XXV./97-98, ISSN 1024-6150, Izvorni znanstveni rad , Časopis
 • Ante Uglešić, Edita Vučić: „Ikonografija stećaka zapadne Hercegovine“, u: Suvremena pitanja-časopis za prosvjetu i kulturu, No 18, ISSN 1840-1252, Izvorni znanstveni rad, Časopis
 • Edita Vučić: "Stećci u Hercegovini", u: Suvremena pitanja-časopis za prosvjetu i kulturu, No 15., ISSN 1840-1252, Pregledni rad, Časopis
 • „Stećci – Medieval tombstones as a great potential for development of tourism in western Herzegovina region“, in: Book of proceedings of ITHMC 2017; (https://www.ithmc.com/sites/default/files/ithmc_2017_book_of_proceedings_v1.pdf), Izvorni znanstven, Konferencija

dr. sc. Ivan Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+387 (0)36 445-450
kvesic.ivan@sum.fpmoz.ba

Konzultacije

srijedom od 11:00 sati

Ured

111c, Kampus Rodoč

Životopis

Rođen: 20.06.1986. Mostarivan.kvesic@fpmoz.sum.baRADNO ISKUSTVO2018-, Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, docent2015-2018, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, viši asistent/poslijedoktorant2016-, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, vanjski suradnik2013-, Sveučilište u Mostaru, Farmaceutski fakultet, vanjski suradnik2017-, Sveučilište u Mostaru, Medicinski fakultet, vanjski suradnik2014-, Nogometni klub Široki Brijeg, trener2016-2018, Ženska nogometna U16 te „A“ reprezentacija Hrvatske2018-, Ženska nogometna „A“ reprezentacija Bosne i HercegovineOBRAZOVANJE:2018, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, DR. SC.2011, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, profesor/magistar kineziologije2004, Opća Gimnazija fra Dominika Mandića, Široki Brijeg2016-, nositelj UEFA „A“ licence sa diplomom Hrvatske nogometne akademije u Zagreb, (HNS)

Kolegiji

Atletika
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
 • Tjelesna i zdravstvena kultura i inkluzivno obrazovanje-stavovi nastavnika, 2. Međunarodna znanstvena konferencija: „Pedagogija, obrazovanje i nastava“, Mostar, br. 2 (3/2013.), god., str. 24.-30., Časopis
 • Tjelesni aktivitet, stres i zdravstveni status, Život i škola, Osijek, br. 24 (2/2010.), god. 56. str. 200. – 209., Časopis
 • Organizational forms of work in kinesiological education and curriculum differences in some European countries, 9 FIEP European congress, 7th international scientific congress “sport, stress and adaptation”, Sofia, Bulgaria, (10/2014.), god., str. 42, Časopis
 • Razlike u antropološkom statusu učenika petih i šestih razreda osnovnih škola u odnosu na urbanu-ruralnu pripadnost, 7. Međunarodni simpozij: “Sport i zdravlje”, Tuzla, (10/2014.), god., str. 240. – 244., Časopis
 • ransformacijska učinkovitost plesnih struktura u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, Međunarodna znanstvena konferencija Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - “Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja”, Opatija, Hrvatska,, Časopis
 • Provođenje slobodnog vremena učenika osnovne škole, Međunarodna znanstvena konferencija Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - “Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja”, Opatija, Hrvatska, (4/2015.), god., str. 153.-161., Časopis
 • The influence of various preventive training programs on motorical and functional abilities of lower quality football players, Acta Kinesiologica. 9 (2015) , 1; 50-52., Časopis
 • Importance of red cards in football considering final outcome of the match and league system of competition, Acta kinesiologica (1840-2976) 10 (2016), 2; 79-81., Časopis
 • Differences in some anthropological characteristic of children athletes and non athletes in elementary school, Sport Science, International scientific journal of kinesiology, Travnik, Vol. 9, Issue 2. (12/2016.), god., 44.-47., Časopis
 • Analysis of ball clearance in the first Croatian football league, 8. International Scientific conference on Kinesiology, 20th Anniversary, Opatija-Croatia, (10.-14.05./2017.), god., 359.-362., Časopis
 • Is there a difference between young Judoka and Taekwondo athlets in some dimensions of social support, 4. European science and Judo research symposium & 3. Scientific and professional conference on Judo: „Applicable research in Judo“, Poreč-Croatia, , Časopis
 • Povezanost između različitih oblika reaktivne agilnosti; preliminarna analiza, Kondicijska priprema sportaša 2018., Zagreb-Hrvatska, (23.-24.02./2018.), god., 171.-173., Časopis
 • Primjer obnavljajućeg mikrociklusa u nogometu tijekom prvenstvene stanke, Kondicijska priprema sportaša 2019., Zagreb-Hrvatska, (22.-23.02./2019.), god., 190.-194., Časopis
 • Mogućnost primjene beep testa za procjenu aerobnog kapaciteta kod školske djece u dobi od 11. do 12. godine, Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, br. 20 (6/2011.), god., str. 129. – 132., Konferencija
 • Razlike u nekim antropološkim karakteristikama kod učenika sportaša i nesportaša, 6. Međunarodna konferencija “Sportske nauke i zdravlje”, Banja Luka, BiH, (3/2016.), god., str. 28, Konferencija
 • Povezanost testova za procjenu brzinsko snažnih sposobnosti mladih košarkaša, 25. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč-Croatia, br. 25 (6./7./2016.), god., 365.-370., Konferencija
 • Razlike u postignutim pogodcima na U-17 i U-20 svjetskom nogometnom prvenstvu, 25. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč-Croatia, br. 25 (6./7./2016.), god., 399.-406., Konferencija
 • Relacije eksplozivne snage i fleksibilnosti s rezultatom trčanja na 20 i 30 metara kod mladih nogometaša, 28. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Zadar-Hrvatska, (26.-29.06.2019.), god., 632.-637., Konferencija

dr. sc. Ivana Čerkez Zovko

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-456
ivana.cerkez.zovko@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

112-A, Kampus 2- Rodoč

Kolegiji

Atletika 1 - TM
Atletika 2 - TM
Engleski jezik 1
Kineziterapija
Povijest sporta
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3

mag. Ivana Grbavac

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

ivana.grbavac@ff.sum.ba

dr. sc. Katarina Šimić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+387 36/ 355 770
katarina.simic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

četvrtkom, od 10:30 do 11:30 sati

Ured

323

Životopis

Katarina Šimić, rođena Pinjuh, rođena je 30. srpnja 1985. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Širokom Brijegu. Diplomirala je 2008. godine na studiju predškolskog odgoja na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Iste godine diplomirala je i na studiju psihologije na Univerziteta "Džemal Bijedić", na Nastavničkim fakultetu u Mostaru. Poslijediplomski studij pedagogije na Nastavničkom fakultetu na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru završila je 2013. godine te stekla naziv magistarice edukacijskih nauka iz oblasti pedagogije, a poslijediplomski, doktorski studij pedagogije upisala je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru te doktorirala 2018. godine na temu: Uloga roditeljske kompetencije i odgojnih postupaka roditelja na pojavu rizičnih ponašanja kod djece, pod mentorstvom dr.sc. Maje Ljubetić, red. prof. Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti počinje raditi kako stručna suradnica 2010. godine, a radni odnos zasniva 2013. godine gdje je sudjelovala u izvođenju nastave na Katedri za obiteljsku pedagogiju kao viša asistentica. Sudjelovala je na niz konferencija i stručnih usavršavanja. Objavila je 10 znanstvenih i 13 stručnih radova. Angažirana je na dodiplomskoj i diplomskoj nastavi na Sveučilištu u Mostaru, na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na studiju pedagogije, predškolskog odgoja, edukacije-rehabilitacije i razredne nastave. Obavljala je funkciju tajnice studija predškolskog odgoja od 2013. godine do 2014. godine. Članica je Društva psihologa Bosne i Hercegovine i  Realitetne psihoterapije u Bosni i Hercegovini.  Od 2017. godine do danas sudjeluje kao članica provedbi Teacher projekta -Introducing competence based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina br. 574076-EPP-1-2016-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP, Manchester Metropolitan University, voditeljica Karolina Karadas. Od 2015. do 2016. godine sudjelovala je kao članica radne grupe za eksternu maturu u BiH, Development of a Qualifications framework for general education, pod vodstvom BritishCouncila, voditelj projekta Willem Kolthof.

Kolegiji

Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Obiteljska pedagogija
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Specijalna pedagogija
 • Teahcer projekt
 • Eksterna matura u BiH
 • Stavovi studenata o važnosti razvoja pedagoške kompetencije, Časopis
 • Kockanje - zabava ili opasna ovisnost, Časopis
 • Razlike među roditeljima u percepciji pedagoške kompetencije, Časopis
 • Suočavanje studenata sa stresnim ispitnim situacijama, Časopis
 • Kohabitacija – preduvjet (ne)kvalitetnog braka, Časopis
 • Psihološka ovisnost suvremenog čovjeka - internet, Časopis
 • The position of students and teachers in the teadhing of conflict as a factor in communication, Časopis
 • Pedagoški pristup analizi motoričkog statusa kao faktor usmjerenja djece prema sportu, Časopis
 • Efekti primjene različitih kinezioloških operatora na status kompozitne strukture tijela učenica s posebnim potrebama, Časopis
 • Djeca s posbenim potrebama u Monessori vrtiću, Konferencija
 • Parental Pedagogy Competency in the Preventive Function of Children's Risk Conditions, Konferencija
 • Procjena uspješnosti roditeljskih utjecaja na aktivnosti djece, Konferencija
 • Prihvaćenost djece s razvojinim poteškoćama u redoviti školski program, Konferencija
 • O (ne)partnerstvu obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova, Konferencija
 • Umijeće "slušanja"-važna kompetencija suvremenog odgajatelja, Konferencija
 • Psihosocijalna podrška roditeljica djece s poteškoćama u razvoju, Konferencija
 • Bajka kao terapeutsko sredstvo u radu s djecom rane i predškolske dobi, Konferencija
 • Obiteljska komunikacija, Konferencija
 • Kompetencije odgajatelja kao aktivog sudionika u odrastanju, Konferencija
 • O (de)motivaciji – s aspekta učenika, Konferencija
 • Utjecaj produženog boravka na emocionalni i socijalni razvoj djece, Konferencija
 • Uloga oca u obitelji, Konferencija

dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

00387 36 445 458
lidija.vladic.mandaric@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Ponedjeljak od 11:30 do 13:00

Ured

Kampus Rodoč - 105a

Životopis

LidijaVladić-Mandarić rođena je u Mostaru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Nakon završenoga Pedagoškog fakulteta u Mostaru 2000., postaje magistrom struke glazbene kulture i etnomuzikologije (nakon završenog I. i II. ciklusa) 2010. godine na Studiju glazbene umjetnosti Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu doktorira 2017. godine, napodručju humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologijai etnomuzikologija. Trenutačno obnaša dužnost pročelnice Studija glazbene umjetnosti FPMOZ Sveučilišta u Mostaru.

Kolegiji

Glazbena slušaonica 6
Crkvena glazba 1
Crkvena glazba 2
Etnomuzikologija  4
Etnomuzikologija 1
Etnomuzikologija 2
Etnomuzikologija 3
Etnomuzikologija 4
Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 1
Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 2
Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 3
Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 4
Glazbe svijeta 1
Glazbe svijeta 2
Glazbena slušaonica 2
Glazbena slušaonica 3
Glazbena slušaonica 4
Glazbena slušaonica 5
Glazbena slušaonica 6
Narodna glazbala 1
Narodna glazbala 2
Povijest glazbe BiH 2
Povijest glazbe BiH1
Tradicijska glazba BiH 1
Tradicijska glazba BiH 2
Upoznavanje glazbene literature 1
Upoznavanje glazbene literature 2

dr. sc. Marija Vasilj

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

marija.vasilj@ff.sum.ba

Ured

Filozofski fakultet, ured 51

Životopis

Marija Vasilj rođena je 18. kolovoza 1981. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Čitluku. Studij hrvatskoga jezika i književnosti i filozofije završila je na Fakultetu filozofsko-humanističkih znanosti u Mostaru (današnji Filozofski fakultet). Nakon toga upisala je poslijediplomski studij „Jezici i kulture u kontaktu“ (smjer: kroatistika). Od akademske 2005./2006. godine uposlena je kao asistentica na Studiju hrvatskoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru gdje sudjeluje u izvođenju nastave na nekoliko kolegija iz područja novije hrvatske književnosti i dječje književnosti, a vanjski je suradnik na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti (Studij predškolskog odgoja i Studij razredne nastave). Autoricaje i suautorica niza znanstvenih radova iz područja hrvatske književnosti 19. i 20. stoljeća i dječje književnosti. Sudjelovala je u projektu „Hrvatski narodni preporod u Bosni i Hercegovini“ te na međunarodnim znanstvenim simpozijima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. U svibnju 2012. godine obranila je kvalifikacijski rad s temom Roman Grieh Zvonimira Remete, a potom doktorsku disertaciju s temom Romani Zvonimira Remete. U srpnju 2017. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice za znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, grana teorija i povijest književnosti.   Članica je Lektorske službe i Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 

Kolegiji

Dječja književnost
Dječja književnost 1
Dječja književnost 2
Književnost za mladež
Pregled novije hrvatske književnosti
 • Skrb za narodnu prosvjetu fra Marijana Šunjića, Časopis
 • Religiozna podvojenost u pjesništvu A.B. Šimića, Časopis
 • Jezikoslovni prinosi Marijana Šunjića i osobitosti njegova jezika, Časopis
 • Šunjićev prinos u oblikovanju latiničnog slovnog sustava, Časopis
 • Pjesništvo župe Čerin, Časopis
 • Fra Marijan Šunjić, znameniti franjevac i preporoditelj..., Časopis
 • Stilska obilježja romana Zvonimira Remete, Časopis
 • Osobitosti proznoga stvaralaštva fra Martina Mikulića, Časopis
 • - Fra (don) Franjo Milićević, hrvatski narodni preporoditelj (u povodu 180. obljetnice njegova rođenja), Časopis
 • Pripovjedne tehnike u romanima Zvonimira Remete, Časopis
 • NA PEGAZU BROTNJOM – izbor iz broćanskoga pjesništva, Časopis

dr. sc. Marina Bazina

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036/445-483
marina.bazina@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Utorak, 10:00 - 12:00

Ured

Kampus Rodoč

Životopis

Marina Bazina rođena je u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu,  srednju glazbenu školu Ivana pl. Zajca i gimnaziju fra Grge Martića pohađala je u Mostaru (2006.) Diplomirala je na Studiju glazbene umjetnosti, smjer glazbena kultura na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru (2011.).Od akademske godine 2012./2013. studentica je Poslijediplomskoga doktorskog studija etnomuzikologije na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, gdje je 2. srpnja 2019. godine obranila doktorsku disertaciju Glazbena kultura u mostarskoj katedrali od 1980. do 2012. Od 2011.god. angažirana je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru kao vanjski suradnik. U lipnju 2012. god. izabrana je u zvanje asistenta i zaposlena na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, od listopada 2016. u zvanje višeg asistenta, a od travnja 2020 u zvanje docenta.Dobitnica je  Dekanove nagrade za najuspješnijeg studenta 2009. godine., Zahvalnice za očuvanje tradicijske kulturne baštine (Udruga „Davorija“, 2016.), Zahvalnice za nesebičan doprinos radu IV Susreta zborova (UHAKUD u BiH i HKD „Napredak“ podružnica Kreševo,2017.). Aktivno je sudjelovala na međunarodnim znanstvenim i stručnim koferencijama u zemlji i inostranstvu. Objavila je više stručnih i znanstvenih radova.Jedan je od predavača  Seminara folklora Hrvata u BiH, član povjerenstva Susreta zborova u organizaciji UHAKUD-a u BiH i član povjerenstva Glazbenog festivala u organizaciji Zavoda za školstvo Mostar. Članica je Hrvatskog muzikološkog društva, Akademskog pjevačkog zbora„Pro musica“ iz Mostara i tajnik UHAKUD-a u BiH (Udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini).Obavljala je dužnost tajnika Studija glazbene umjetnosti.Služi se aktivno engleskim jezikom.  

Kolegiji

Elementi glazbenih oblika
Glazbeni stilovi i oblici 19. stoljeća
Glazbeni stilovi i oblici 20. stoljeća
Glazbeni stilovi i oblici od 16. do 18. stoljeća
Instrumentalna polifonija 1
Instrumentalna polifonija 2
Klavir - obligatno 2
Notno pismo
Teorija glazbe 1
Teorija glazbe 2
Vokalna polifonija 1
Vokalna polifonija 2
Vokalna polifonija1
 • Misa: dio liturgije ili glazbeno djelo, Časopis
 • Kršćanstvo i judaizam-povijesna povezanost dvije religije kroz glazbu, Časopis
 • Od odjela glazbene kulture do Studija glazbene umjetnosti, Časopis
 • J.S.Bach: Misa u h-molu Kyrie Polifoni postupci, Časopis
 • Musica ficta u primjerima vokalne i instrumentalne prakse srednjega vijeka, Časopis
 • Učenje tradicijske pjesme, Časopis
 • Zbor mostarske katedrale „Marija“ – osnivanje i počeci djelovanja, Časopis
 • Razvoj umjetničke glazbe u Bosni i Hercegovini, Konferencija
 • Važnost brojalica i njihova zastupljenost u nastavi od predškolskog do ranog školskog uzrasta , Konferencija

dr. sc. Marina Kljajo-Radić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

063459780
marinakljajo@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 11.15 - 12.00

Ured

316

Životopis

MarinaKljajo-Radić rođena je 25. siječnja 1962. god. u Mostaru. Živi u Bijelom Polju.Završila je  Filozofski fakultet uMostaru, Odjel hrvatski jezik i književnost. Na PDS-u Jezici i kulture ukontaktu obranila doktorsku disertaciju Pjesništvo Lucijana Kordića. Radi unastavi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u nastavnom zvanjudocenta.Afirmirana jeknjiževnica, a dužnost predsjednice Društva hrvatskih književnika Herceg Bosneobnašala je od 2008. - 2013. Pjesme su joj zastupljene u mnogim bosanskohercegovačkim, hrvatskim i svjetskimantologijama.Pjesme piše od najranije mladosti. Objavila je šest zbirkipjesama: Tragovi, Mostar, 1997.; Narančasti cvijet, Mostar,1998.; Sjaj slova, Mostar, 2004., Svitac kameniti, 2007., Mostar,S neba cvjetovi, 2010., Mostar – Zagreb i San na rijeci, Mostar, 2015., knjigu književnih ogleda i kritika Plodovi pjesme, Mostar 2015.,monografijuPjesništvo Lucijana Kordića, Mostar,2017., roman Borba za život, Alfa,Zagreb, 2017. i Izabrane pjesme,Mostar, 2020. Svoje radove objavljuje u časopisima: Osvit, Motrišta, Marulić, Most, Hercegovina, Hrvatsko slovo, Republika…Članica je Društvahrvatskih književnika Herceg Bosne, Društva hrvatskih književnika u Zagrebu,Hrvatskog intelektualnog zbora, te Zajednice žena HDZ-a kraljica KatarinaKosača.

Kolegiji

Uvod u književnost
 • Eksperiment kao pjesnički postupak u djelu Lucijana Kordića , Časopis
 • Lucijan Kordić predstavnik hrvatske iseljene književnosti, Časopis
 • Postupni poetski plov u more vjere, Časopis
 • Sveti Josip – arhetip veličajne ljubavi uprisutnjene u svetost svevremene obitelji, Časopis
 • Epifanija duhovnog koračanja u Šetnji sa Starcem, Časopis
 • Kako živjeti puninu kršćanskog života kroz istinsko obraćenje, Časopis
 • Poetizacija Širokog Brijega i zavičajnih motiva, domoljublja i iseljeništva u književnome opusu Lucijana Kordića, Časopis
 • Duhovnost u zaigranosti intelekta i poetike, Časopis
 • Osluškivanje narodnog duha u epskom spjevu Franjo Josip I. Nikole Buconjića, Časopis
 • Prinosi hrvatskoj usmeno-književnoj baštini u mostarskom kraju, Časopis
 • Prinosi hrvatskoj usmeno-književnoj baštini u mostarskom kraju (II. dio), Časopis
 • More u poetičkom diskursu Vesne Parun, Časopis

mr. art. Mario Šunjić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar umjetnosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036 355 473

Konzultacije

utorak, 11.00 -12-00 h

Ured

1-7a

Životopis

Mario Šunjić rođen je 28.prosinca 1975. u Malschu, Kreis Karlsruhe, Njemačka. Na ALU-u Širokom Brijegudiplomirao 2002. slikarstvo u klasi profesora Ante Kajinića. Naposlijediplomskom studiju ARS SACRA diplomirao je 2005. pod vodstvom mentora A.Kajinića. Radio kao asistent na ALU-ti na Širokom Brijegu u periodu od  2003. do 2007. Na kolegijima Crtanje i Slikanje.U periodu od 2006. do 2007. radiou Srednjoj likovnoj školi „Gabrijel Jurkić“ u Mostaru.  Na FPMOZ-u od 2009. bio u zvanju asistenta, aod 2014. u zvanju višeg asistenta na FPMOZ na studijima Razredne nastave, Predškolskogodgoja i Glazbene umjetnosti, gdje od 2019. radi u zvanju docenta. Izlagao na22 samostalne i preko 100 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao uradu brojnih kolonija, simpozija i organizacija izložbi. Radovi mu se nalaze ustalnom postavu Umjetničke galerije BiH i Franjevačke galerije u ŠirokomBrijegu  i mnogim drugim zbirkama uzemlji i inozemstvu, te je autor više javnih djela (vitraji). Dobitnik je višenagrada i priznanja za svoj rad: 2. Bijenale minijature Bih, Tuzla 2003.; Analecrteža BiH, Mostar 2006. i 2009., Salon mladih Collegium artisticum, Sarajevo 2007.;Privatnoi javno, Široki Brijeg 2009.; „Promjena“, Mostar 2016. 

Kolegiji

Metodika nastave likovne kulture 2
Metodike nastave likovne kulture 2
Uvod u povijest umjetnosti 1
Uvod u povijest umjetnosti 2

dr. sc. Marko Tokić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i kultura izražavanja
Medijska kultura
Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskog jezika 1
Metodika nastave hrvatskog jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 1
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3
Scenska kultura
Usmena bajka i tradicijsko stvaralaštvo za djecu
Usmena književnost
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u znanost o književnosti

dr. sc. Sanja Tipurić-Spužević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-463
sanja.spuzevic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

ponedjeljkom od 9 do 11

Ured

219

Kolegiji

Diferencijalni i integralni račun 1
Diferencijalni i integralni račun 2
Diferencijalni i integralni račun II
Diofantske jednadžbe
Matematičke osnove opće fizike
Matematički programski alati
Matematika 1
Matematika 2
Matematika 3
Normiranji prostori
Primjena računala u matematici
Uvod u matematiku

mr. art. Vesna Sušac

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar umjetnosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-473
vesna.susac@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

ponedjeljak 12:00 - 13:00 sati

Ured

1-7a

Životopis

Od 2007. radi kao predavačica likovne kulture i metodike likovne kulture na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. 2011. završila je poslijediplomski studij na ALU Sarajevo u klasi prof. Mustafe Skopljaka, kiparski odjel, na temu „Vizualno-likovni govor kroz prizmu dječjeg i umjetničkog izražavanja“ pod mentorstvom prof. dr. Sadudina Musabegovića. 2014. je u zvanju lektora na kolegijima likovne kulture i metodike na Studiju pedškolskog odgoja i Razredne nastave.2019. je u zvanju docenta na Studiju pedškolskog odgoja, Razredne nastave i Pedagogije. Članica je ULUBiH, DHLU FBiH ilikovne skupine EN FACE. Izlagala je na dvanaest samostalnih i više skupnih i selektivnih izložbi, sudionica je likovnih kolonija, projekata i humanitarnih izložbi. Organizatorica je brojnih edukacijskih ilikovnih radionica, dječjih izložbi. Dobitnica je više stručnih pohvala, nagrada i priznanja.NAGRADE2010. – III. nagrada ULUBiH-a za crtež BiH, XIII. Anale crteža BiH, Mostar2008. – Nagrada “Privatno i javno” ULU ENFACE, Široki Brijeg2005.– I. nagrada za kiparstvo Treće Bijenale minijature BiH, BKCTuzla2003. – Nagrada za kiparstvo DHLU BiH, Mostar

Kolegiji

Dječje likovno stvaralaštvo
Dječje likovno stvaralaštvo
Metodika likovne kulture 3
Metodika likovnoga odgoja
Metodika nastave likovne kulture 2
Metodika nastave likovne kulture 3
Metodike nastave likovne kulture 2
Metodike nastave likovne kulture 3
Pregled novije hrvatske književnosti
Psihologija dječjeg crteža *
Slikanje u radu s djecom predškolske dobi
Suvremena kultura, odgoj i etika *
Uvod u povijest umjetnosti 1
Uvod u povijest umjetnosti 2
 • Teacher Erasmus+

mag. Anita Imre

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

+387 36 355 450
anita.imre@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

ponedjeljak u 13 h

Ured

324

Životopis

Anita Imre ,rođena 23.12.1968.  u Brčkom, gdje je završila osnovnu  i srednju školu. Akademske 2006/07 upisuje studij predškolskog odgoja u Mostaru na FPMOZ-u,, Sveučilišta u Mostaru. Diplomirala je 2011. godine te stekla zvanje Magistra predškolskog odgoja. U vrijeme završne godine diplomskog studija angažirana je kao demonstrator u nastavi na studijima Predškolski odgoj i Razredna nastava. Nakon toga, sudjeluje u nastavi kao stručni suradnik na studiju Predškolski odgoj i razredna nastava, a 2013.godine je izabrana u zvanje asistentice na istom fakultetu gdje izvodi vježbe na kolegijima Didaktika, Metodika predškolskog odgoja 1,2,i 3, Metodika upoznavanja okoline, Projektno učenje u dječjem vrtiću. Nakon toga na istom fakultetu, 2012/2013, upisuje poslijediplomski doktorski studij pedagogije.U akademskoj 2016/ 2017 birana je u zvanje višeg asistenta na istim kolegijima. U rujnu 2016. godine brani synopsis teme doktorskog rada pod nazivom “Profesionalni razvoj odgojitelja djece predškolske dobi “pred povjerenstvom u sastavu : dr. sc. Anita Zovko, red . prof. predsjednik povjerenstva, dr. sc. Mario Vasilj, red. prof. mentor i Sonja Kovačević, izv. prof.,član.Obnašala je dužnost tajnice na Studiju predškolski odgoj od 1.9.2018. do 1.10.2019. na FPMOZ- u, Sveučilišta u Mostaru. Sudjelovala je u mnogim stručnim usavršavanjima, članica je različitih organizacija, te aktivno sudjelovala i izlagala radove na Međunarodnim Konferencijama i stručnim skupovima. Autorica i koautorica je više radova objavljenih u znanstvenim časopisima. Aktivno govori i piše njemački jezik, a pasivno se služi engleskim jezikom.Trenutno je uposlena u zvanju višeg asistenta na studiju Predškolski odgoj na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru, i izvodi nastavu i vježbe na kolegijima : Koncepcije i pristupi u predškolskom odgoju, Metodika predškolskog odgoja 1,2,3, Didaktika, Integrirani predškolski kurikulum i Razvoj dječjih socijalnih kompetencija, te je koordinatorica u realiziranju kolegija Stručno pedagoške izobrazbe za studente na Studiju predškolski odgojna obje razne studija.Stručnausavršavanja Sudjelovanje u projekt - radionici « Djeca umjetnici u svijetu sjena» u okviru Mostarskog proljeća 2012., Matice hrvatske Mostar u suradnji sa Fakultetom prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta  u Mostaru. Sudjelovanje na  obuci Kvalitetno učenje i poučavanje u visokom obrazovanju  pri  Centru  za obrazovne inicijative Step by Step BiH, listopad, 2012.   Sudjelovanje na stručnom skupu Rano djetinjstvo.,Međimurska udruga za ranu intervenciju (MURID), Čakovec, ožujak, 2014. Sudjelovanje na stručnom skupu Uloga umjetnosti u ranom djetinjstvu , Omep-a, Hrvatska, Zadar,  travanj, 2014. Sudjelovanje na obuci u Okviru programaJačanje socijalnog uključivanja – Jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece Sjeverozapadnog Balkana 2016 – 2018., te stjecanja  certifikata Trenera – Mentora, u organizaciji Save the Children, Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-e i  Zavoda za školstvo Mostar Članstva u organizacijama Članica radne skupine u okviru projekta Teacher, Intriducing competence – based preschhool education in Bosnia i Hercegovina u organizaciji Erasmus +. Članica Vijeća za djecu Bosne i Hercegovine, od 2016., kao  predstavnica Sveučilišta u Mostaru Članica je organizacijskog odbora 3. Međunarodne znanstvene konferencije Pedagogija, obrazovanje i nastava. 2016 

Kolegiji

Didaktika
Koncepcije i pristupi u predškolskom odgoju
Metodika predškolskog odgoja 1
Metodika predškolskog odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 3
Metodika upoznavanja okoline
Stručno pedagoška izobrazba 2
Stručno pedagoška izobrazba 3
 • Teacher project
 • Projekt metoda u radu s djecom predškolske dobi“, Časopis
 • Tematsko planiranje u predškolskoj ustanovi – značajka predškolskog kurikuluma“, Časopis
 • „Stilovi vođenja razreda“ , Časopis
 • Guiding principles for the new early childhood professional: Building on strength and competence , Časopis
 • „Vodič za predškolsko obrazovanje program vođenja i profesionalnog učenja za 21. stoljeće“, Prikaz knjige, Časopis
 • Projektna nastava i projekt metoda u radu s djecom predškolske dobi,“ , Konferencija
 • Poticanje motivacije učenika u prvoj trijadi odgojno obrazovnog procesa“,, Konferencija
 • Kompetencije odgajatelja kao aktivnog sudionika u odrastanju, Konferencija
 • Sociodemografski prediktori za razvoj psiholoških poteškoća u djece školske dobi, Konferencija
 • “Percepcija studenata predškolskog odgoja o odgajateljskoj profesiji u odnosu na razinu obrazovanja , Konferencija

dr. sc. Ivana Jovanović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

ivana.jovanovic@fpmoz.sum.ba

Ured

Zgrada FPMOZ-a u Mostaru, ured broj 218

Životopis

IvanaJovanović  rođena je 15. siječnja 1986. uLjubuškom, pohađala je Osnovnu školu „Bijakovići“ u Bijakovićima, usrednjoškolskom centru „Dr. fra Slavko Barbarić“ u Čitluku pohađala je općugimnaziju. Na Sveučilištu u Zagrebu 2004. godine upisuje Ekonomski fakultet uzfinanciranje uz potporu Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa.  U srednjoškolskom centu dr. sc. Fra SlavkaBarbarića u Čitluku radi kao profesorica od 2010. do 2014. Pristupnica jepoložila pedagoško-psihološko-didaktičku skupinu predmeta na Filozofskomfakultetu Sveučilišta u Mostaru 2010. godine, što ju je kvalificiralo za rad usrednjoj školi, gdje je nakon odrađenog vježbeničkog staža položila stručniispit za samostalan stručni rad. Poslijediplomski doktorski studij izdruštvenih znanosti, polje Pedagogija upisuje akademske 2012./2013. godine naSveučilištu u Mostaru na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti,gdje najprije počinje raditi kao vanjska suradnica, a kasnije kao djelatnicafakulteta i viša asistentica na kolegijima Školski menadžment, Menadžmentustanova ranog i predškolskog odgoja, Pedagoška komunikacija i Nastavni modeli.Bila je dio organizacijskog tima, prezentator i moderator Treće međunarodneznanstvene konferencije Pedagogija,obrazovanje i nastava održane od 21.- 23. listopada 2016. Bila je jedna odvoditeljica međunarodnog projekta SEECEL (SouthEast European Center for  EntrepreneurialLearning), čije je cilj bio razvoj poduzetničkih kompetencija studenata uvisokoškolskoj ustanovi. Član je tima Tecaher+projekta u sklopu Erasmus+, čiji jecilj modernizacija i inovacija Nastavnih planova i programa studijaPredškolskog odgoja.  Aktivno govoriengleski i talijanski jezik. 

Kolegiji

Didaktička dokimologija
Didaktičke teorije
Pedagoška komunikacija
Školski menadžment
Školski menedžment
 • SEECEL
 • Teacher+ (Erasmus+)
 • ESTA
 • Stilovi vođenja razreda, Časopis
 • The Ten Minute-Principal: free up ypur time to focus on leadership, Časopis
 • , Časopis
 • Projektna nastava i projekt metoda u radu s djecom predškolske dobi, Konferencija
 • Komunikacija djece i roditelja, Konferencija

mag. Julijana Markota

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

julijana.markota@fpmoz.sum.ba

mag. Marija Krešić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036 355 768
marija.kresic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Petkom, od 12 do 13 sati

Ured

1-7c

Životopis

Marija Krešić (rođ. Šaravanja)rođena je 29. listopada 1986. godine u Mostaru, gdje je završila osnovnu školuIvana Gundulića i opću gimnaziju fra Grge Martića. U listopadu 2005. godineupisala je dvopredmetni studij Hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije naFilozofskom fakultetu u Mostaru. U studenom 2010. godine obranila je diplomskirad na temu Analiza medijskih sadržaja učitankama za osnovne škole te je stekla zvanje magistra hrvatskog jezika iknjiževnosti i pedagogije. Od listopada 2010. godine radi kao asistentica naFakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na Studiju pedagogije,Razredne nastave i Predškolskog odgoja. Sudjelovala je u izvođenju nastave nabrojnim kolegijima: Upravljanje odgojno-obrazovnim sustavima, Pedagogijamedija, Andragogija, Pedagogija cjeloživotnog učenja, Interkulturalnevrijednosti turizma, Kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja,Istraživački instrumenti i evaulacija, Odgoj osobnosti, Teorije odgoja, Odogj iobrazovanje u praksi, Interkulturalni kurikulum, Interkulturalizam u ranom ipredškolskom odgoju, Interkulturalni odgoj i obrazovanje, Interkulturalizam uodgoju i obrazovanju, Savjetodavni pedagoški rad. U srpnju2011. godine izabrana u zvanje asistenta na kolegije: Teorije odgoja iUpravljanje obrazovnim sustavima, a u rujnu 2015. godine izabrana je u zvanjevišeg asistenta na kolegijima: Teorije odgoja, Odgoj osobnosti iInterkulturalizam u odgoju i obrazovanju.U prosincu 2012. godine upisala jeposlijediplomski doktorski studij Pedagogije – odgojnih znanosti na Fakultetuprirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na Sveučilištu u Mostaru. U rujnu 2012. godine sudjelovalaje u ljetnoj školi Tempus projekta pod nazivom „Modernising Teacher Educationin European Perspective, koja se održavala u Munsteru. Odstudenog 2013. član je povjerenstva za polaganje stručnog ispita iz predmetaPedagogija za Herceg-bosansku županiju.Odožujka 2014. do listopada 2019. godine obavljala je dužnost tajnika Studijapedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanostiSveučilišta u Mostaru.Uožujku 2019. godine je nakon uspješno završene dvije godine proučavanja Teorijeizbora i Reallitetne terapije dobila certifikat Europskog instituta zarealitetnu terapiju. Uspješnoje završila i terening za ternere o temama „Didaktika visokog obrazovanja“ i„Planiranje kurikuluma u visokom obrazovanju“, koji je proveden u okviruprojekta stručnog usavršavanja sveučilišnih nastavnika i suradnika (ProgramTRAIN+).Objavilaje nekoliko znanstvenih i stručnih radova te je aktivno sudjelovala nameđunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama u Bosni i Hercegovini iHrvatskoj. Kao član organizacijskog odbora sudjelovala je u pripremi irealizaciji 2. i 3. međunarodne znanstvene konferencije Pedagogija, obrazovanjei nastava. 

Kolegiji

Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Interkulturalni kurikulum
Odgoj osobnosti
Pedagoško savjetovanje
Teorije odgoja
 • Analiza medijskih sadržaja u čitankama za osnovne škole, Časopis
 • Mostar University Students' Self-assessment of Lifelong Learning Competencies, Časopis
 • Research on Teacher Identity: Mapping Challenges and Innovations, prikaz knjige, Časopis
 • Međureligijska i međunacionalna osjetljivost mostarskih srednjoškolaca, Konferencija
 • Vlakom prema jugu: Razlikuje li se pogled na svrhu visokog obrazovanja studenata zagrebačkog i mostarskog sveučilišta?, Konferencija
 • Stavovi učenika srednjih škola u Mostaru o promicanju kulturne raznolikosti u nastavi, Konferencija
 • Neoliberalizam u visokom obrazovanju, Konferencija
 • Autoritet nastavnika u suvremenoj školi, Konferencija
 • Analiza medijskih sadržaja u čitankama za osnovne škole, Knjiga

mag. Mile Volarić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

mile.volaric@fpmoz.sum.ba

dr. sc. Milea Ajduk-Kurtović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-471
milea.ajduk.kurtovic@fpmoz.sum.ba

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2

dipl. ing. Slaven Pehar

Profil nastavnika

Zvanje

Diplomirani inžinjer
Viši asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

00 387 (0)63 312-817
slaven.pehar@fsre.sum.ba; slaven.pehar@tel.ne

Konzultacije

po dogovoru putem e-mail-a

Ured

FSRE Mostar

Životopis

Kolegiji

Informatika
Osnove informatike
Računalo u učenju i poučavanju
Uvod u umjetnu inteligenciju
Uvod u umjetnu iteligenciju

mag. Tanja Zelenika

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036 355 768
tanja.zelenika@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

utorak u 12:30

Ured

1-7c

Životopis

Tanja Zelenikarođena 14. ožujka 1986. godine u Zenici, Bosna i Hercegovina.            Obrazovanje 2012. – upisala Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij odgojnih znanosti – pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru2011. – položila stručni ispit za samostalno izvođenje odgojno-obrazovnoga rada2010. – završen tečaj informatike za rad u Microsoft Office-u2009. – dobitnica Rektorove nagrade  2008. – dobitnica Dekanove nagrade 2007. – dobitnica nagrade Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti za najbolje studente2005.-2010. – upisala Studij pedagogije i hrvatskoga jezika i književnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru i stekla pravo na zvanje Magistra pedagogije i hrvatskoga jezika i književnosti 2001.-2005. – završena Srednja škola Gimnazija Mostar, opći smjer 1993.-2001. – završena Osnovna škola Tina Ujevića, Mostar Radno iskustvo2018./2019. – angažirana kao vanjska suradnica na Teološko-katehetskom institutu Mostar, na kolegiju Religiozni odgoj osoba s posebnim potrebama2018./2019. – angažirana kao vanjska suradnica na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na kolegiju Pedagoška komunikacija2015. – …  –  viša asistentica na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru na sljedećim kolegijima: Osnove predškolske pedagogije,Pedagogija ranoga djetinjstva, Predškolska pedagogija 1, Predškolska pedagogija 2, Metodika rada školskoga pedagoga, Socijalna pedagogija, Pedagoška resocijalizacija i Domska pedagogija2015.-2016. – tajnica Studija edukacijske rehabilitacije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru2013./2014. – angažirana kao vanjska suradnica na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru,na kolegiju Pedagogija s osnovama andragogije2012.-2014. – tajnica Studija pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru2011.-2014. –  asistentica na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Studij pedagogije, na sljedećim kolegijima: Osnove predškolske pedagogije, Pedagogijska statistika, Komparativna pedagogija, Metodika rada školskoga pedagoga,  Pedagoška resocijalizacija, Religijska pedagogija i Domska pedagogija2010.-2012. – pedagoginja u Gimnaziji Mostar2010.-2011. – stručna suradnica na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Studij pedagogije, na sljedećim kolegijima: Osnove pedagogijske statistike, Pedagogijska statistika, Komparativna pedagogija i Domska pedagogija

Kolegiji

Metodika rada školskog pedagoga
Osnove predškolske pedagogije
Pedagoška resocijalizacija
Socijalna pedagogija
 • Kvalitetno učenje i poučavanje u visokom obrazovanju
 • Obuka za vršnjačku medijaciju
 • Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti
 • Dvojezično obrazovanje-interkulturalne perspektive i pristupi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Časopis
 • Osobine nastavnika u odgojno-obrazovnom procesu, Časopis
 • Sadržaja rada razrednika u osnovnim i srednjim školama, Konferencija
 • Navike i obilježja sportskog klađenja adolescenata grada Mostarara, Konferencija

mr. art. Trpimir Grgić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar umjetnosti
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

trpimir.grgic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

utorak 10-11 sati

Ured

ured 1-7

Životopis

Osobni podaci:Imei prezime: Trpimir GrgićDatumrođenja: 29. prosinca 1983.Mjestorođenja: ČapljinaAdresa: Prebivalište: Trebižat-Čapljina 88300Telefon: 063/440 086 E-pošta: trpimir.grgic@fpmoz.sum.ba Obrazovanje:2002. završio Srednju školu likovnihumjetnosti ''Gabrijel Jurkić'' u Mostaru2007. završio Akademiju likovnihumjetnosti na Širokom Brijegu, Sveučilište u Mostaru, smjer slikarstvo u klasiprofesora Antuna Borisa Švaljeka2009. završio poslijediplomski studij ArsSacra na Širokom Brijegu u klasi profesora Ante KajinićaOd 2019. pohađa doktorski studij naAkademiji likovnih umjetnosti na Širokom BrijeguČlan je ULUBiH-a (Udruženje likovnihumjetnika Bosne i Hercegovine i DHLU-a (Društva hrvatskih likovnih umjetnika uFederaciji BiH).Od 2000. sudjeluje na brojnim simpozijimai likovnim kolonijama u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Autor je nekoliko javnih djela (murali uTrebižatu i Metkoviću, postaja križnog puta u crkvi u Ilićima-Mostar)2019. dobitnik nagrade DHLU-a u FBiH  kao najaktivniji članDo sada je izlagao na 15 samostalnihizložbi i oko 100 skupnih izložbiRadno iskustvoOd 2007. do 2009. vanjski suradnik naFakultetu prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u MostaruOd 2009. do 2013. mlađi asistent naFakultetu prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u MostaruOd 2013. do 2017. asistent na Fakultetuprirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u MostaruOd 2017. viši asistent na Fakultetuprirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u MostaruSamostalneizložbe2005.Dubrovnik  HR, Caffe Galerija2006. Sarajevo BiH Collegium artisticum2008. Bugojno BiH, Hrvatski dom2009. Čapljina-Trebižat BiH, Galerija Stara škola2010. Mostar BiH, Galerija Virus 2010. Visoko BiH, Zavičajni muzej2010. Tuzla BiH, Međunarodna galerija portreta2011. Tuzla BiH, Galerija Kristijan Kreković2011. Čapljina BiH, Hotel Mogorjelo2014. Čitluk BiH, Galerija Matice Hrvatske2015. Nijemci (Vinkovci) RH, Pastoralni centar2015. ČapljinaBiH, Galerija Tau2017. KiseljakBiH, Izložbeni paviljon SŠ I.G.Kovačić)-2019. Maribor SLO,Galerija Vetrinjski2019. Mostar BiH,Galerija hrvatskog doma herceg Stjepan Kosača

Kolegiji

Metodika likovne kulture 3
Slikanje u radu s djecom predškolske dobi

prof. Žermenka Lovrić

Profil nastavnika

Zvanje

Diplomirani profesor
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

zermenka.lovric@fpmoz.sum.ba

Kolegiji

Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 2

Anita Čuljak

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Psihologija djetinjstva
Psihologija nastave
Razvojna psihologija 1
Uvod u razvojnu psihologiju

mag. Josipa Madunić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Elektrodinamika
Fizički praktikum 2
Fizički praktikum 3
Fizički praktikum 4
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
Psihologija djetinjstva

mag. Marko Salavarda

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

marko.salavarda@gmail.com

Kolegiji

Vokalni praktikum

mag. Martina Ćorluka

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

martinaa.corluka@gmail.com

Kolegiji

Akademsko pisanje
Akademsko pismo
Filozofija odgoja i obrazovanja
Logika
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Uvod u znanstveno-istraživački rad

dr. sc. Šimun Musa

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Profesor emeritus
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

simun.musa@ffmo.ba

Životopis

Šimun Musa književni je povjesničar s vidnim interesom za jezičnostilske, teorijske i metodičke obradbe, autor brojnih književno-znanstvenih djela, antologičar i priređivač brojnih knjiga te urednik niza zbornika i časopisa. Osim toga Musa je i istaknuti sveučilišni profesor, zapažen po organizacijskim i rukovodnim sposobnostima (profesor, dekan, prorektor, zamjenik rektora) te uspješan društveni i kulturni djelatnik.Rođen je 4. travnja 1951. godine u D. V. Ograđeniku, općina Čitluk (BiH). Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju u Ljubuškom. Na Filozofskome fakultetu (Odjel za slavistiku i kroatistiku), studijsku grupu Hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti i filozofiju, diplomirao je u  Zadru, 1975. godine. Nakon toga radio je kao srednjoškolski profesor u Ljubuškom, Čitluku i Čapljini. Bio je prosvjetni savjetnik te ravnatelj Zavoda za školstvo u Mostaru (1993. – 1995.).Poslijediplomski studij Povijest i teorija književnosti završio je na Sveučilištu u Zagrebu gdje je i magistrirao 1984. godine na temi  Novelistika Mirka Božića.  Doktorirao 1994. g., obranivši doktorsku tezu pod naslovom Život i književno djelo Ilije Jakovljevića na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1993. g. radi na Pedagoškom fakultetu u Mostaru (danas Filozofski fakultet), na kojemu je 1994. godine izabran u zvanje docenta, 1999. u izvanrednog profesora te 2003. godine u redovitog profesora, a 2009. u redovitog profesora u trajnom zvanju. Predaje na kolegijima iz područja povijesti i teorije književnosti. Na Sveučilištu u Zadru surađuje od 2003. godine gdje je redoviti profesor u trajnom zvanju i predaje kolegije iz područja povijesti i teorije književnosti. Bio je pročelnik Odjela za slavistiku i kroatistiku Sveučilišta u Zadru. Obnašao je dužnosti u tijelima vlasti BiH iz područja prosvjete i kulture, bio je član Vlade  F BiH – Ministarstvo prosvjete, kulture, znanosti i športa dva puta (1995. – 1996. i 1998. – 2000.), a nakon toga  bio je zastupnik u Parlamentu F BiH. U okviru programa „Civitas¬ – Obrazovanje u demokraciji“, 1996. godine aktivno je sudjelovao kao predavač i polaznik seminara organiziranog od osnovne škole do sveučilišta u više država SAD-a (New York, Washington, Virginia, Meriland). U tom projektu sudjelovao je  u ime  Vlade Federacije BiH (Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa), nastavljajući suradnju u desetogodišnjem razdoblju na istim i sličnim znanstveno-prosvjetnim programima (obrazovanje u demokraciji).Nakon završetka rata u BiH, pokretač je i utemeljitelj udžbeničkog projekta osnovnih i srednjih škola za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Od 2000. do 2006. g. dekan je Pedagoškog fakulteta, prorektor za razvoj Sveučilišta u Mostaru  i zamjenik rektora Sveučilišta u Mostaru. Kao dekan Pedagoškog fakulteta pokrenuo je više studija te se angažirao u izradbi programa i osiguravanju kadrova pri čemu je intenzivirao i proširio suradnju sa sveučilištima u Zadru, Zagrebu, Osijeku i Sarajevu. Tako razvijajući opseg i sadržaj rada Pedagoškog fakulteta, dolazi se do spoznaje o nužnosti njegove transformacije na dvije nove ustrojbene jedinice Sveučilišta u Mostaru – dva fakulteta (Filozofski fakultet i Fakultet prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti), što je prihvatilo i Fakultetsko vijeće i Senat Sveučilišta. Kao zamjenik rektora Sveučilišta u Mostaru (2000. – 2006.) zadužen za razvoj bio je jedan od pokretača i izvršitelja projekta proširenja i obnove sveučilišnog kampusa koji je uspješno ostvaren uz potporu Vlade Republike Hrvatske, pri čemu je on dao veliki prinos.Baveći se znanstveno-nastavnim, nakladničkim, kulturnim i društveno-političkim radom, postigao je zapažene rezultate, dajući izniman prinos posebice u proučavanju hrvatske književnosti osobito afirmirajući hrvatsku književnost Bosne i Hercegovine. Osim toga on je: -glavni urednik časopisa „Hum“, časopisa humanističkih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru- glavni urednik časopisa „Vidici“, HAZU BiH, Mostar-glavni urednik udžbenika hrvatskog jezika i književnosti u  nakladničkoj kući Školska naklada Mostar – Školska knjiga Zagreb,-urednik u  nakladničkoj kući ZIRAL Mostar,-bio glavni urednik časopisa „Škola“ u Mostaru (1994.),-član uredništva više časopisa:      „Mostariensia“, časopisa za humanističke i društvene znanosti,  Mostar       „Motrišta“, časopis MH, Mostar      „Osvit“, DHK Mostar      „Riječ“, HFD Rijeka.Bio je inicijator, predsjednik, član organizacijskog odbora te sudionik više međunarodnih znanstvenih skupova i glavni urednik  i član uredništava zbornika s tih skupova (međunarodni znanstveni skupovi: o fra Filipu Lastriću; o Ivi Andriću; o A. B. Šimiću; o hrvatskom jeziku u BiH, o demografskoj krizi Hrvata u Bosni i Hercegovini, o fra (don) Franji Milićeviću, o fra Petru Bakuli itd. Bio je i predsjednik organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa i glavni urednik zbornika „Zadarski filološki dani III“.).Kao dekan Pedagoškog fakulteta pokretač je poslijediplomskog studija “Jezici i kulture u kontaktu”, koji se nakon preustroja bivšeg fakulteta sada održava na Filozofskom fakultetu u Mostaru, a na kojem je član Vijeća poslijediplomskog studija gdje predaje kolegije iz područja povijesti i teorije književnosti. Također je mentor Vijeća poslijediplomskog studija Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru.Bio je mentor brojnim studentima u pisanju diplomskih radova na preddiplomskoj i diplomskoj studijskoj razini te mentor poslijediplomantima u izradbi doktorske disertacije od kojih je sedmero obranilo doktorat (Marko Tokić, Marina Kljajo, Goran Zovko, Marija Vasilj na Sveučilištu u Mostaru; Srećko Listeš, Mirela Šušić i Mila Pandžić na Sveučilištu u Zadru), a  nekoliko njih u fazi je dovršetka doktorskog rada.  Bio je član  je Upravnog vijeća i ravnatelj Instituta za hrvatski jezik, književnost i povijest Sveučilišta u Mostaru.Redoviti je član HAZU BiH te u toj instituciji član predsjedništva i tajnik razreda za književnost i filologiju.Član je i:–  Društva hrvatskih književnika u Zagrebu–  Društva hrvatskih književnika HB u Mostaru–  Hrvatskoga društva za znanost i umjetnost u Sarajevu–  Hrvatskoga filološkog društva u Zagrebu.Važnija priznanja i nagrade za znanstvena i društvena postignuća:-Za uzoran znanstveno-nastavni rad na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2005. godine dobio je Zahvalnicu s poveljom Pedagoškog fakulteta.-Za izniman prinos razvoju Sveučilišta u Mostaru 2005. godine dobio je Povelju sa zlatnom medaljom Sveučilišta u Mostaru.-Za osobit prinos svestranom razvoju dobio je Zahvalnicu Fakulteta za prirodoslovno-matematičke i odgojne znanosti (21. XII. 2012.).-Zahvalnicu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za nastavno-stručni rad i osobit prinos promociji fakulteta dobio je 2016. godine. -U počasno zvanje professora emeritusa izabran je 21. studenoga 2016. -Dobitnik je književne nagrade DHK HB Antun Branko Šimić za 2010. godinu.POPIS KNJIGA, ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA Pored brojnih znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u časopisima, zbornicima i drugim publikacijama, autor je ili suautor te priređivač knjiga (navode se samo one u kojima je iznimno važan njegov samostalni autorski prinos).Knjige:1.Hrvatski kulturni preporod u Hercegovini i Franjo Milićević, HKD „Napredak“, Mostar, 1992.2.Sunce je otputovalo iz moje sobe (Riječju i slikom djece u ratu), HKD „Napredak“, Sarajevo, Podružnica Mostar,  Mostar, 1994.3.Antologija hrvatske ratne lirike (u suautorstvu s Gojkom Sušcem), HKD „Napredak“, Sarajevo, Podružnica Mostar,Mostar, 1995.4.Zri znak, dvadeset broćanskih pjesnika (suautor Krešimir Šego), Općina Čitluk, Čitluk, 1996.5.Frano Milićević: Ženidba (svadbeni običaj u broćanskoj župi u Hercegovini), Zagreb,1870.; Radovi JAZU, Zagreb,1915.; MH Čitluk, 1998. (Š. Musa priredio, uredio, predgovor, rječnik i bilješke napisao.)6.Život i književno djelo Ilije Jakovljevića, monografija, ZIRAL, Sveučilište u Mostaru, DHKHB, Mostar, 1998./1999. 7.Hrvatska književnost u BiH u drugoj polovici 19. st. i početkom 20. st., (knjiga 8), Edicija 100 knjiga hrvatske književnosti u BiH, MH, Sarajevo, 2005.(Priredio, napisao predgovor, bibliografiju i rječnik te obradio pojedinačno svakog od 24 autora ove knjige dajući pritom i vrijednosne ocjene njihova rada.)8.Hrvatska književnost u BiH u prvoj polovici 20. st. (knjiga 10), Edicija 100 knjiga hrvatske književnosti u BiH, MH, Sarajevo, 2007.(Priredio, napisao predgovor, bibliografiju i rječnik te obradio pojedinačno svakog od 30 autora ove knjige dajući pritom i vrijednosne ocjene njihova rada.)9.Hrvatska književnost u BiH  u 20. st. (knjiga 12), Edicija 100 knjiga hrvatske književnosti u BiH, MH, Sarajevo, 2007. (Priredio, napisao predgovor, bibliografiju i rječnik te obradio pojedinačno svakog od 27 autora ove knjige dajući pritom i vrijednosne ocjene njihova rada.)10.Studije  i  ogledi, Školska naklada i Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2009. 11.Ilija Jakovljević: Proza i poezija (knjiga 25), Edicija 100 knjiga hrvatske književnosti u BiH,  Sarajevo: Matica hrvatska u Sarajevu, FMC Svjetlo riječi D.O.O.,  2011.(Priredio, napisao predgovor, bibliografiju i rječnik dajući pritom i vrijednosne ocjene njegova rada.)12.Na pegazu Brotnjom –izbor iz broćanskoga pjesništva, antologija,  DHK HB – MH, Čitluk – Mostar, 2017.Autor je dvaju sveučilišnih udžbenika:13.Osnove interpretacije književnosti. Mostar: Školska naklada, 2014. (suautorica Šušić, Mirela).14.Uvod u metodiku, interpretaciju i recepciju književnosti. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2015. (suautori Šušić, Mirela i Tokić, Marko).Glavni je urednik udžbenika hrvatskog jezika i književnosti u  nakladničkoj kući Školska naklada Mostar – Školska knjiga Zagreb i suautor čitanki za I., II., III. i IV. razred gimnazije (Školska naklada, Mostar/Školska knjiga, Zagreb) koje su izašle u više izdanja.1.Čitanka za I. razred gimnazije (suautor), Školska knjiga,  Zagreb /Školska naklada, Mostar, 2010. i 2012. ( V. i  VI.  izdanje), str. 307.2.Čitanka za II. razred gimnazije (suautor), Školska knjiga,  Zagreb /Školska naklada, Mostar, 2011. (IV. izdanje),  str. 341.3.Čitanka za III. razred gimnazije (suautor), Školska knjiga,  Zagreb /Školska naklada, Mostar, 2012. (IV. izdanje),  str. 371.4.Čitanka za IV. razred gimnazije (1. i 2.  izdanje, suautor) Školska knjiga,  Zagreb /Školska naklada, Mostar, 2010., str. 304.Bio je urednik brojnih knjiga u više nakladničkih kuća. Izvorni znanstveni radovi (važniji radovi):1. Međuovisnost teme i stila, „Most“, br. 87/88, Mostar, 1991., str. 43–47.2. Tiskarstvo u Hercegovini, Kalendar – Napredak (godišnjak), Sarajevo,1993., str. 222–231.   3. Monologiziranja kao oblici pripovijedanja u romanu U mraku, „Mostariensia“, br. 1, Mostar, 1994., str. 141–145.4. Roman o gradu Mostaru (Povijesno-teorijski pristup romanu U mraku, Ilije Jakovljevića), „Mostariensia“, br. 2, Mostar, 1995., str. 39–53.5. Biti unatoč zemnosti, Lirika Gojka Sušca, „Osvit“, br. 2–4, Mostar, 1995./1996., str. 117–124.6. Zaplov u zavičaj kroz iskone (Poezija Vinka Grubišića), „Mostariensia“, br. 4, Mostar, 1996., str. 119–126.7. Putovanje vodama puno zebnje (Lirika V. Pavlovića), „Mostariensia“, br. 9, Mostar, 1998., str. 57–70.8. Boja kao kreativni činitelj Šimićeve lirike, Zbornik radova Sto godina A. B. Šimića, Mostar, 1998., str. 113–119.9. Novinsko-publicistička djelatnost u Mostaru u drugoj polovici 19. stoljeća, „Mostariensia“, br. 8, Mostar, 1998., str. 87–102.10.Ilija Jakovljević nošen zavičajnim motivom Hercegovine, Zbornik radova Mostarski dani hrvatskog jezika, Mostar, 1999., str. 281–293.11.Književno i nabožno djelo fra Filipa Lastrića, Simpozij Mostarski dani hrvatskoga jezika, Zbornik radova, Mostar, 2000., str. 13–21.12.Povijesni pregled hrvatskog jezika u BiH, Simpozij Mostarski dani hrvatskog jezika, Zbornik radova, Mostar, 2001., str. 39–51.13.Magija svjetlosti u kratkim prozama Ive Andrića, Zbornik Ivo Andrić i njegovo djelo, Mostar, 2003., str. 115–120. 14.Papuča i  Svilene papuče (Primjeri prestrukturiranja, dorađivanja, preinačavanja, dodavanja – povećavanja i dotjerivanja jedne kraće proze u veću i složeniju),  „Mostariensia“, br. 17, Mostar, 2003., str. 21– 43. 15.Tematska, strukturalna i narativna obilježja romana U mraku Ilije Jakovljević,  “Croatica et Slavica Iadertina”, Zadar, I, 2005., str. 325–344.  16.Andrija  Kačić Miošić i njegovi prosvjetiteljski i jezični prinosi, “Croatica et Slavica Iadertina”, Zadar, II, 2006., str. 249–258.17.Književni rad Mihovila Pavlinovića, “Hum”, Mostar, I, 2006., str. 59–90. 18.Croats in higher education in Bosnia and Herzegovina, “Multi-national reality” –LLinE, Lifelong Learning in Europe, I, Helsinki, Finland, 2006., str. 17–23. (suautor Jozo Rogošić).19.Urbana tematika u novelistici Mirka Božića i njezine jezično-stilske značajke, “Riječ”, sv. II, god. XIII, Rijeka,2007., str.160–168. 20.Dalmatinskozagorska (ruralna) tematika u pripovijetkama Mirka Božića kao odrednica njegova jezika. Zbornik radova sa znanstvenog skupa “Zadarski filološki dani 1”, Zadar, 2007. str. 289–298.     21.Hrvatska narodnopreporodna postignuća u Hercegovini, „Hum“, br. 2, Mostar, 2007., str. 9–53. 22.Hrvatski jezik u BiH s obzirom na njegov zakonski i stvarni položaj u društvu, „Filologija“, knj. 48,  Zagreb, 2007., str. 115–134. 23.Govori Mihovila Pavlinovića, „Riječ“, god. 14., sv. 2, Rijeka, 2008., str.203–211. 24.Skrb za narodnu prosvjetu fra Marijana Šunjića, “Motrišta”, Mostar, br. 41, proljeće 2008., str. 104–112.  (suautorica Marija Vasilj).25.Spisateljski rad fra Antuna Kneževića, “Motrišta”, Mostar, br. 41, 2008., str. 85–102. (suautorica Zdenka Leženić).  26.S. S. Kranjčević, pjesnik skladne cjeline,“Osvit“, Mostar, br. 1-4, 2008., str. 224–239. (suautorica Marina Kljajo).27.Posuda boli - more ljubavi (O životu i pjesništvu Ive Lendića), „Hum“, br. IV, Mostar, 2008., str. 7–35. 28.O jeziku i stilu spisateljskog djela fra Antuna Kneževića, (suautorica Zdenka Leženić),  „Croatica Christiana Periodica“, god. 33, br. 64,  Zagreb, 2009., str. 93–105.29.Putopisna proza Mihovila Pavlinovića,  Zadarski filološki dani II., zbornik radova, Zadar, 2009. godine, str. 233–248.30.Buconjićeva suradnja s mostarskim novinama „Osvit“ (suautor Ilija Musa), Zbornik 6. neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret „N. Buconjić, hrvatski književnik, etnograf, folklorist i historiograf“, br. 6, Opuzen – Zagreb, 2011.,  str. 93 –104.31.Žetva zrela stihovlja – poezija Marine Kljajo-Radić, „Hum“, 2010., br. 6, Mostar, str. 70–81.32.Jezikoslovni prinosi Marijana Šunjića i osobitosti njegova jezika (suautor M. Vasilj), „Suvremena pitanja“, god. 6. br.  11–12, Mostar, 2011., str. 192–208.33.Pjesništvo Stojana Vučićevića, „Zadarski filološki dani III.“, zbornik radova, Zadar, 2011., str. 15–33.34.Hrvatske političke novine u Mostaru na smjeni XIX. i XX. stoljeća, Zbornik radova „Hum i Hercegovina kroz povijest“, Zagreb,  2011., str.   133–148. (suautor Ilija Musa).   35.Religiozna podvojenost u poeziji A.B. Šimića, Zbornik radova „Suvremena znanost i 36.Značajke Andrićeva pjesništva iz ranog razdoblja  „Hum“, Mostar, br. 8., 2012.,  str. 25–61.37.Što može oluja potonuloj barci, „Sanjari i znanstvenici“, Zbornik radova u čast 70-godišnjice rođenja Branke Brlenić-Vujić, Osijek, 2012., str. 309–322.38.Lirika u stihu i prozi u ranoga Andrića, „Zadarski filološki dani IV, zbornik radova, Zadar, 2013., str. 15–44. 39.Kordićeva atomska lirika, Zbornik radova „Fra Lucijan Kordić – hrvatski književnik, franjevac, emigrant“, 8. neretvanski književni, znanstveni i kulturni susreti (Neum-Metković – Ploče – Opuzen – Čitluk,  27., 28. i 29. rujna 2012.), Zagreb, 2013., str.  111–120.40. Proročki pjev Janka Bubala „Osvit“, god. XX, br. 77–78, 2014.,  Mostar, str. 221–23341. Eksperiment kao pjesnički postupak u djelu Lucijana Kordića, „Motrišta“, br. 75 – 76, Mostar, 2014., str. 74–87. (suautorica Marina Radić-Kljajo)42. Avangardizam – ekspresionizam i Ivanišinova šifra K, „Croatica et Slavica Iadertina“, Vol. 9/1 No. 9., Zadar, 2013., str. 213–223.43.Pjesništvo Krešimira Šege,  „Motrišta“, br. 83–84, Mostar, 2015. str. 39–49. 44.Teorija recepcije i školska recepcija, „Hum“, god. 10., br. 13, 2015., Mostar, str. 84–110.   (suautorica Šušić, Mirela).45.Ljudevit Jonke, Rasprave i članci – prikaz knjige, Motrišta, 89-90, Mostar, 2016., str. 101–103.46.Novinsko-publistička i prosvjetno-kulturna postignuća Franje Milićevića, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija Fra (don) Franjo Milićević (u povodu 180. obljetnice njegova rođenja), Mostar, 2016. str. 363–378.47. „Teorijske postavke i odnos opće metodike i metodike književnosti, Suvremena pitanja, časopis za prosvjetu i kulturu Matice hrvatske u Mostaru i Fakulteta prirodno- matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. X, 20; Mostar, 2015., str. 38–58.48. „Poetičko-poezijska specifičnost pjesništva Lucijana Kordića“  Zadarski filološki dani V , ur. R. Božić i S. Sambunjak, Sveučilište u Zadru, Zadar,  2015., str. 283.–292.49. „Hrvatski jezik kao čimbenik u zaštiti demografske perspektive Hrvata“, Demografska kriza hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini , HAZU BiH, Mostar, Motrišta, god. br. 93–94, Mostar, 2017., str. 116–130. (suautorica  Marija Musa).50. „Hrvatski jezik i književnost kao nacionalna i europska vrijednost (iz bosanskohercegovačke perspektive)“, Zbornik radova  s međunarodnog znanstveno-stručnoga skupa Hrvati Bosne i Hercegovine – nositelji europskih vrijednosti, Neum, 2017., str. 197–210. 51. „Kratka proza Ivana Slamniga“, Zbornik radova s Dvanaestih neretvanskih književnih, znanstvenih i kulturnih susreta Ivan Slamnig, Zagreb – Metković, 2018., str. 64–73. 52. „Položaj hrvatskoga jezika u Bosni i Hercegovini“, Mostariensia, god. 22, br. 1, Mostar, svibanj 2018., str. 379–392.53. Fenomen Bakula, Zbornik sa znanstveno-stručnoga simpozija o fra Petru Bakuli o 200. obljetnici njegova rođenja, FRAM-ZIRAL Mostar, Mostar,  2018., str. 181–204. 54.Bubalovo pjesništvo i njegov proročki glas, Zbornik radova s međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa u povoduo 100. obljetnice Franjevačke klasične gimnazije s pravom javnosti na Širokom Brijegu, Široki Brijeg – Mostar, 2019., str. 100–113. 55.Povijesni hod hrvatskoga jezika i Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika kao međaš na putu njegova planiranja i razvoja, „Vidici“, časopis HAZU BiH, vol. I, br. 1, Mostar, 2019., str. 18–102. 56.Ustavno-pravni i stvarni položaj hrvatskoga jezika u poslijedejtonskoj BiH i njegovo usklađivanje s europskim standardima ( s osvrtom na obrazovni sustav), Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem “Europski ustav za Bosnu i Hercegovinu”, Mostariensia, vol. XXIII, br. 1, Mostar, 2019., str. 323–338.Pregledni radovi (važniji radovi):1.Mogući metodički pristup u interpretaciji kratke pripovjedne proze, “Škola“, br. 1–2, Mostar, 1995., str. 45–56. 2.Odnos turskog i austrougarskog doba na području Hercegovine, Zbornik Ljubuški         kraj, ljudi i vrijeme, Mostar – Zagreb, 1996., str. 233–245. 3.Položaj Kroatistike na Sveučilištu u Mostaru i hrvatskog jezika u BiH, Zagrebačka slavistička škola, Zbornik radova 2001., Zagreb, 2002., str. 137–143.4.Etika ratnih i satira poratnih novela Mirka Božića ( Znamenje, Tko je koga vodio, Kipić,   Sastanak), „Mostariensia“, Mostar, br. 21,  2005. str. 87–95. 5.Udžbenici za hrvatski jezik i književnost u Bosni i Hercegovini, „Metodika“, Zagreb, god. 9, br. 16, 1/2008., str. 74–87. (suautorica Marija Musa).6.Sjaju li zvijezde, „Hum“, br. 5, 2009., Mostar, str. 145–152. 7.Vrutak što pjesmom zori, „Hum“, br. 5, 2009., Mostar, str. 233–238. Stručni radovi (važniji radovi):1. Jezik je svetinja naroda, „Škola“, br. 1-2, Mostar, 1995., str. 5–10. (suautor Krešimir Čilić).2. Vladimir Pavlović, „Osvit“, br. 1–2–3–4, Mostar, 1996., str. 5–7.3. Zavičaj kao ljubav i sudbina (o poeziji Vlade Puljića), „Motrišta“, br. 4, Mostar, 1997., 113–114.4. Život i djelo Ilije Jakovljevića (u povodu 100. obljetnice rođenja i 50. obljetnice smrti), „Motrišta“, br. 9, Mostar, 1998., str. 62–66.5. Pogovor u knjizi Zdravka Kordića, Mirisi olovne kiše, Mostar, 1994., str. 87–88.6. Pogovor u knjizi Slave A, Bage, Golub mira, Mostar, 1995., str. 5–7.7. Pogovor u knjizi Gojka Sušca, Izabrane pjesme, Zagreb, 1995., str. 131–136.8. Težnja za jezičnom čistoćom, Mile Mamić, Jezični savjeti, „Osvit“, br. 1, 2, 3, 4, Mostar, 1996., str. 150–152. 9. Predgovor knjizi Ivana Ićana Ramljaka Kruh sv. Ante i druge izabrane priče (pripovijesti za djecu), ZIRAL, Mostar, 1997., str. 5–8.10.Predgovor knjizi Vlade Puljića, Vodokradica, MH, Mostar, 1997., str. 5–8.  11.Gojko Sušac, Jutarnja novost, „Osvit“, br. 1-4, Mostar, 1997., str. 136–138.12.Težnja za puninom, Veselko Koroman, Na dan svega, „Motrišta“, br. 5 – 6, Mostar, 1998., str. 93–94.13.Cjelokupno tumačenje povijesti, Mladen Ančić, Putanja klatna (Mostar, 1997.), „Motrišta“, br. 5 – 6, Mostar, 1998., str. 101–102.14.Predgovor knjizi Vladimira Pavlovića Izabrane pjesme, Mostar, 1997., str. 5–27.15.Prinos pravilnosti i ljepoti hrvatskoga jezika, Velimir Laznibat, Učimo hrvatski, „Motrišta“, br. 7, Mostar, 1998., str. 126–127.16.Predgovor knjizi poezije Drago kamenje Mije Tokića, DHK HB, Mostar, 2000., str. 5–9.17.Školstvo i školske sestre franjevke u Hercegovini, Simpozij u povodu 100. obljetnice dolaska sestara franjevaka u Mostar, Zbornik, 2002. str. 177–180.18.August Šenoa, Prosjak Luka, Alfa, Zagreb, 2000. (Priredio, predgovor i bilješke napisao)19.Stih u psalmima hrvatskog ranonovovjekovlja, Divna Mrdeža Antonina: Davidova lira u versih harvackih, „Hrvatska misao“, Sarajevo, travanj – rujan 2004., 31 – 32/23, str. 178–180.20. Miris i bistrina Pavlovićevih lirskih izvora, Pero Pavlović: Travke mirisavke, Gorušičino zrno, „Hrvatska misao“, god, IX., siječanj-ožujak, 34/25, Sarajevo, 2005., str. 180–183.21.Zapisi o nacionalnom identitetu, Mladen Bevanda: Život (ne)svakidašnji, Pedagoški pogledi, „Hrvatska misao“, god. IX., siječanj-ožujak, 34/25, Sarajevo, 2005., str. 183–184.22.Od Điva Gundulića do Miroslava Krleže, Nikola Ivanišin: Od Điva Gundulića do Miroslava Krleže “Hum”, I, Mostar, 2006., str. 357–362. 23.Ljudevit Jonke, Život i djelo, „Hum“, br. 2, Mostar, 2007., str. 393–401. 24.Hrvatska književnost u Zadru u 19. st., Zvjezdana Rados: Hrvatska književnost u Zadru u 19. st., „Hum“, br. 2, Mostar, 2007., str. 405–407.25.Hrvatski kao povijesni jezik, Marko Samardžija: Hrvatski kao povijesni jezik, „Hum“, br. 2, Mostar, 2007., str. 408–410. 26.Izići na svjetlo (o dramama Helene Peričić), „Hum“, br. 2, Mostar, 2007., str. 416–418.27.Ljiljan rano ubrani – Bernardina Franjka Horvat, „Magistra Iadertina“, god. 2., sv. 2, br.2, Zadar, 2007., str. 175–194. (suautorica Elvira Lovrić). 28.Psihološke posljedice reforme osnovne škole (o knjizi Lidije Pehar), „Motrišta“, br. 38, Mostar, 2008. str. 95–96. 29.Hrvatska drama u Bosni i Hercegovini od Matije Divkovića do danas, (o antologiji Veselka Koromana) „Hum“, br. 5, 2008., Mostar, str. 345–349.30.Život i djelo Vlatka Pavletića, „Croatica et Slavica Iadertina”, IV, Zadar, 2008., str. 577–581.31.Radovan Ivšić – pjesnik lude ljubavi i sna (1921.-2009.), „Hum“, br. 5, 2009., Mostar, str. 346.–351.   32.Mirko Marijanović – vlastelin duha i plemić reda književnoga, „Hum“, br. 6, Mostar, 2009., str. 397–401.   33.Epifanijski uzlet u pjesmama Marine Radić-Kljajo, „Dnevni list“, 28. listopada 2010., br. 3314, str. 52–53.34.Predgovor,  u knjizi J. Palada i F. Lovrić: Poziv iz zemlje, Zagreb, 2010., str. 5–14.35.Šegedinove pripovijesti -vrhunac suvremene hrvatske proze (Petar Šegedin: Izabrana djela II, Stoljeća hrvatske književnosti, MH, Zagreb, 2011.), „Zadarska smotra“,  godište LX., br. 2–3,  Zadar, 2011., str. 223–225.36.Miroslav Šicel,  „Zadarska smotra“, LXI, br. 2 (2012), Zadar, str. 137–139.37.Josip Barković, „Zadarska smotra“, LXI, br. 2 (2012), Zadar, str. 140–142.38. Treća knjiga izabranih djela Petra Šegedina (Petar Šegedin, Izabrana djela III., Stoljeća hrvatske književnosti, MH, Zagreb, 2012.) „Zadarska smotra“,  godište LXI, br. 3–4, Zadar, 2012., str. 337–339.39.Nikola Martić (1938. – 2013.), „Osvit“, br. 77 – 78, god. XX, Mostar, 2014., str. 275–277.40.Gojko Sušac (1941. – 2014.), „Osvit“,  br. 77 – 78, god. XX, Mostar, 2014., str. 279.41.Nevenka Košutić-Brozović (1929. – 2013.), „Osvit“, br. 77 – 78, god. XX, Mostar, 2014., str. 281–283.42.Nikola Ivanišin (1923 – 2013.), „Osvit“,  br. 77 – 78, god. XX, Mostar, 2014., str. 284–286.43.Matija Petar Katančić, Izabrana djela, „Hum“, Vol. 9, br. 11– 12, Mostar, 2014.,  str. 351–356.44.Krešimir Šego, „Motrišta“, br. 80, 2014., Mostar, str. 89–90.45.Vladimir Laznibat, „Mostariensia“, vol. 19., br. 1, Mostar, 2015., str.  197–199.46.Izgleda, drugog puta nije bilo – Roman iz novije europske povijesti, Novi roman prof. dr. sc. Šimuna Šite Ćorića, „Hum“, IX, br. 15., Mostar, 2016. str. 205–211.47. Tko svjetlost zaklanja, Zijad Duraković, Tko svjetlost zaklanja?, C.T. – Poslovne informacije, Zagreb, 2012., 217 str., „Hum“, vol. XII, br. 17–18, Mostar, 2017., str. 405–407. 48.Martićev proročki glas//Vrtovi zemlje humske, o poeziji Nikole Martića, XIII. neretvanski književni, znanstveni i kulturni susreti: Nikola Martić, pjesnik hrvatski, „Hrvatsko slovo“, god. XXIII, br. 1176, Zagreb, 3. studenoga 2017., str. 14.49.In memoriam, Marko Samardžija, „Hum“, vol. XIII, br. 20, Mostar, 2018., str. 456–459. 50.In memoriam, Josip Silić, „Hum“, vol. XIII, br. 20, Mostar, 2018., str. 459–461.51.Križ, tvoj štit // Pjesnik Pero Pavlović piše pjesmu nastojeći joj dati znak trajnosti, „Večernji list“, god. 61, br. 19 990, Zagreb, 13.  rujna 2019., str. 40. Istraživački  projekti i programi u kojima je pristupnik bio voditelj–Pokretač je i utemeljitelj udžbeničkog projekta za osnovne i srednje škole po hrvatskom nastavnom planu i programu u Bosni i Hercegovini (projekt pokrenut 1999. godine).–Kao dekan Pedagoškog fakulteta inicijator je i utemeljitelj više studija te pokretač projekta poslijediplomskog studija Jezici i kulture u kontaktu, koji, nakon preustroja fakulteta, otpočinje s radom na Filozofskom fakultetu u Mostaru, a na kojem je član Vijeća poslijediplomskog studija gdje vodi studij Hrvatskog jezika i književnosti i predaje neke kolegije. –Voditelj je znanstveno–istraživačkog projekta u sklopu Instituta za hrvatski jezik, književnost i povijest Sveučilišta u Mostaru Hrvatski narodni preporod  u BiH koji je prijavljen kod Ministarstva prosvjete, kulture, znanosti i športa, Sarajevo,  a odobren i realiziran 2009.

Kolegiji

Dječja književnost
Dječja književnost 1
Dječja književnost 2
Filmska radio i tv kultura
Filmska, radio i tv kultura
Književnost za mladež
Pregled novije hrvatske književnosti
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u književnost

mag. Sonja Jurić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

sonjajuric@gmail.com

Kolegiji

Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3

Denis Lasić

Profil nastavnika

Zvanje


Mlađi asistent
Djelatnik

Kolegiji

Matematika 1
Matematika 2

mr.sc. Marinko Jurilj

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Predavač
Djelatnik

Kolegiji

Pravo u svakodnevici
Sportsko pravo
Sportsko pravo

dr. sc. Tihomir Zovko

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Predavač
Djelatnik

Osobni podaci

tihomir.zovko@hotmail.com

Kolegiji

Likovna umjetnost na tlu bih i hrvatske od prapovi
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća*
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapoviprapovijesti do kraja xx. stoljeća
Povijest
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20. stoljeću
Povijest umjetnosti
Svjetska književnost*

dr. sc. Branko Rafajac

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Stručni suradnik
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

branko.rafajac@uniri.hr

Maja Lasić

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci

maja.lasic73@gmail.com

Kolegiji

Filmska radio i tv kultura
Filmska, radio i tv kultura
Medijska kultura
Scenska kultura

Marko Živko

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Kolegiji

Demogeografija
Metodika nastave prirode i  društva 3
Metodika nastave prirode i društva 1
Metodika nastave prirode i društva 2
Prirodoslovlje

Renata Šimunović

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Kolegiji

Didaktika
Didaktika
Osnove pedagogije
Učitavam...
Anketa