Edukacijska rehabilitacija

Strategije poučavanja učenika s IT1 - upute za studente koji nisu ostvarili pravo na potpis

Subota, 24 Rujan 2016 14:19

Prof.dr.sc.Zrinjka Stančić

 

Strategije poučavanja učenika s IT1

 

Popis studenata prve godine diplomskog studija koji u zimskom ispitnom roku nisu ostvarili pravo na potpis

IME I PREZIME
BROJ INDEKSA

NAČIN UPISA

NASLOV RADA

DATUM I OCJENA

      1. Ana Pavković

1578DS

Izvanredni studij

   

    2. Anamarija Perić

1548DS

Izvanredni studij

   

    3. Anita Zadrić

1561DS

Izvanredni studij

   

    4. Azra Hodžić

1690DS

Izvanredni studij

   

    5. Branka Nešić Jelić

1708DS

Izvanredni studij

Suradničko učenje

18.09.2016., prihvaćen uz komentare

    6. Darija Zovko

1709DS

Izvanredni studij

   

     7. Iva Kvesić

1537DS

Izvanredni studij

   

8. Ivana Tomić

1529DS

Izvanredni studij

Suradničko učenje

12.09.2016., prihvaćen uz komentare

9. Jasna Pačavar Popović

1542DS

Izvanredni studij

   

10. Josipa Znaor

1558DS

Izvanredni studij

   

11. Lara Rosić

1544DS

Izvanredni studij

Suradničko učenje

12.09.2016., prihvaćen uz komentare

 

Poštovani studenti prve godine diplomskog studija,

u nastavku predlažem 13 tema pisanog rada kojima možete ostvariti pravo na potpis u prethodnom zimskom semestru ak.god.2015/2016.

Teme:

1. Okruženje poticajno za učenje u školi

2. Planiranje i programiranje odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi s posebnim programima

3. Pripremanje nastavnog sata – vrste i izvedba po mjeri učenika s teškoćama

4. Nastavne strategije i metode usmjerene potrebama učenika s teškoćama

5. Metodičko- didaktičke posebnosti za odabir nastavnih medija

6. Portfolio

7. Suradničko učenje (odabrale Rosić i Tomić)

8. Vidna, govorna i slušna spremnost učenika s teškoćama u početnoj nastavi čitanja i pisanja-implikacije za praksu poučavanja

9. Didaktička i metodička polazišta u obradi umjetničkog teksta-suvremeni pristupi u inkluzivnoj nastavi

10. Metodički scenariji u nastavnom području Izražavanje i stvaranje

11. Metodičke posebnosti u nastavi prirode i društva

12. Odgoj i obrazovanje i mjesto vrednovanja i ocjenjivanja ishoda učenja

 

Upute za pisanje teme

Odabrane jednu od ponuđenih tema, preporučeno je da svaki student odabere njemu najzanimljiviju temu. Teme se pišu temeljem proučenih članaka, knjiga, priručnika koje ćete pronaći u knjižnici ili na internetu. Preporučeno je koristiti min 3, a maksimalno 5 izvora literature.

 

Molim Vas pišite prema slijedećim uputama i strukturi:

- pisati u Times New Roman 12, prored 1.5,

- numerirati stranice

- odvojiti ulomke radi preglednosti

- dužina seminara od 7 do max 10 stranica (s popisom literature)

 

Prijedlog strukture odabrane teme

Naslovna stranica (ime i prezime studenta, naslov rada, naziv Fakulteta, naziv kolegija, titula, ime i prezime nastavnika, mjesto, mjesec i godina)

1. Uvod (argumentirati važnost ove teme, kratko, sažeto, potkrijepljeno literaturom)

 

2. Razrada teme (podijeliti na odlomke, prikazati temu, postavke, objediniti nalaze iz više izvora, jasno i sažeto prikazati glavne postavke, potkrijepljeno istraživanjema, primjerima razrade/dobre prakse, literaturom).

2.1. Podnaslov

2.2. Podnaslov

3. Kritički osvrt ili primjeri dobre prakse

4.Zaključak (navesti glavne zaključke, vidjeti perspektivu za budućnost, navesti vlastite ideje i smjernice za buduća istraživanja, potkrijepljeno literaturom izvorima, autorima, godinama)

 

5. Literatura (navesti autore i izvore po abecednom redu prema prezimenu u APA stilu, smjernice u nastavku)

 

· u popisu literature navode se svi izvori koje ste citirali u svom radu, dakle, reference citirane u tekstu moraju se pojaviti na popisu literature i obrnuto.

· poredak referenci u popisu složen je prema abecednom redu prezimena prvog autora u radu.

Jedan autor: Prezime, I.

Dva (ili tri) autora: Prezime, I., (Prezime, I.) i Prezime, I.

Više autora: Prvi autor, I. i sur. ili et al.

Knjiga i dio knjige:

Prezime, I. (2010). Naslov knjige. Grad: Izdavač.

Prezime, I. (2010). Naslov poglavlja ili dijela knjige. U I. Prezime (Ur.), Naslov knjige (str. 50-70). Grad: Izdavač.

Članak u časopisu:

Prezime, I. (2010). Naslov članka u časopisu. Ime časopisa, 18 (2), 44-59.

(U ovome primjeru 18 označava broj sveska/godišta, a 2 broj u tekućem godištu)

 

Članak u konferencijskom zborniku:

Prezime, I. (2010). Naslov članka u konferencijskom zborniku. U I. Prezime, i I. Prezime (Ur.), Naziv konferencijske publikacije (str. 33-44). Grad: Izdavač.

Dokumenti, izvješća i druge institucionalne publikacije

Institucionalni ili skupni autor. (2010). Ime dokumenta ili izvješća. Ustanova, Odjel. Grad: Izdavač.

Radovi i drugi izvori na Internetu

Ime, P. (15. rujna 2010). Ime dokumenta s mrežnoga odredišta (Web site). Preuzeto 16. rujna 2010. iz Ime mrežnoga odredišta: http://www.webadresa.....

Prezime, I. (15. rujna 2010). Mrežna stranica (Web page). Preuzeto 16. rujna 2010. iz Mrežnoga odredišta: www.webadresa

Članak ili prilog u novinama

Prezime, I. (15. rujna 2010). Ime članka u novinama. Ime novina, XX (122), str. 8-9.

(U ovome primjeru XX označava broj godišta, a 122 broj dnevnih novina ili tjednika)

 

 

 

 

Obavijesti Opširnije...


Prikupljanje potpisanih dnevnika prakse

Petak, 23 Rujan 2016 20:40
Poštovani,
obavještavamo Vas da će se u ponedjeljak, 26.9. u 16 h, dvorana 208, održati sastanak za prikupljanje uvezanih, ovjerenih i potpisanih dnevnika, koje ste u sklopu kolegija Praksa bili obavezni napisati. Molimo sve vas koji do sada niste predali dnevnike, da se odazovete i dođete na sastanak.

Obavijesti Opširnije...


Edukacijska rehabilitacija

U okviru studijskog programa edukacijske rehabilitacije prvostupnici stječu uvid u komplementarne koncepte o razvoju odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih znanosti te razvijaju profesionalni identitet u područjima: oštećenja vida, motorički poremećaji, kronične bolesti i art terapije te inkluzivni odgoj i obrazovanje i rehabilitacija.  Studenti stječu temeljna znanja o dijagnostičkim, odgojno-obrazovnim i terpijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji. U dijelu studijskog programa odgojno-obrazovne rehabilitacije koji se odnosi na proučavanje fenomenologije osoba s teškoćama vizualne percepcije, provstupnici usvajaju temeljna znanja o biološkom, psihološkom i socijalnom funkcioniranju osoba s teškoćama vizualne percepcije, o važnosti odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog procesa za rast i razvoj djece s teškoćama vizualne percepcije, kao i o specifičnostima odgojno-obrazovnih programa koji se primjenjuju u ovom području. Studenti stječu i spoznaje o antropološkim dimenzijama i fenomenologiji motoričkih poremećaja i kroničnih bolesti; bioetičkim i deontološkim načelima u analizi raznih problemskih područja na kronološkom kontinuumu tijekom rasta i razvoja; raznim doktrinama psihosocijalne i kompleksne rehabilitacije; ranoj razvojnoj rehabilitaciji; rehabilitacijskom i konduktivnom odgoju i obrazovanju; paradigmi sofrologije u razvoju discipline; interdisciplinarnosti (profesionalnoj etici i kompetencijama); povezanosti znanosti (biomedicinske, humanističke, društvene i druge discipline) i umjetnosti; profilaktičkoj i terapijskoj funkciji kreativnosti; transpovijesnim, transkulturnim i suvremenim pristupima u konceptima kreativnih i art terapija; kao i o drugim komplementarnim pristupima usmjerenima na otkrivanje i podržavanje životnih potencijala i kvalitete življenja u čovjeka.  Kroz dio studijskog programa koji se odnosi na inkluzivni odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju, studenti usvajaju suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava i razvijaju razumijevanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta. Razumiju značajke razvoja i funkcioniranja u različitim okruženjima, djece i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), poremećajima iz autističnog spektra i višestrukim teškoćama. Sposobni su primijeniti temeljne tehnike odgojno-obrazovne rehabilitacijske procjene i interpretirati dobivene podatke. Sposobni su primijeniti odgojno-obrazovne rehabilitacijske postupke s ciljem unaprjeđenja općeg, kao i funkcioniranja u okviru pojedinih (razvojnih) područja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Završetkom studija prvostupnik može sudjelovati, uz nadzor magistra struke, u:

  • kreiranju i primjeni programa podrške u ranom razvoju
  • odgoju i obrazovanju
  • zapošljavanju i uključivanju u život socijalne zajednice djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom.

Studenti su osposobljeni za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija. Imaju razvijenu svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u edukacijsko-rehabilitacijskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje.

Diplomski studij:

U okviru studijskog programa edukacijske rehabilitacije studenti stječu znanja o dijagnostičkim, odgojno-obrazovnim i terapijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji u području inkluzivne edukacije i rehabilitacija.

Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija

Studenti po završetku modula mogu analizirati značajke razvoja i funkcioniranja, u različitim socijalnim kontekstima, djece i odraslih osoba s teškoćama učenja, ADHD-om, sniženim intelektualnim sposobnostima, poremećajima iz autističnog spektra te višestrukim teškoćama. Znaju odabrati primjerene tehnike procjene, provesti procjenu, integrirati podatke iz različitih izvora procjene te razumjeti ishode procjene na izradu individualiziranih programa i procesa poučavanja. Samostalno kreiraju, primjenjuju i evaluiraju individualizirane odgojno-obrazovne i rehabilitacijske postupke primjerene specifičnim potrebama pojedinaca i skupina djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Samostalno kreiraju, provode i evaluiraju plan podrške u ranom razvoju, odgoju i obrazovanju i zapošljavanju. Samostalno kreiraju, provode i evaluiraju aktivnosti unapređenja socijalne inkluzije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na svim razinama ekoloških sustava. Argumentima zastupaju suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava. Zastupaju shvaćanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta (obitelj, odgojno-obrazovne ustanove, šira okolina). Sposobni su promicati prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja kao i osoba s invaliditetom u zajednici.

Magistri edukacijske rehabilitacije imaju usvojena znanja i vještine potrebne za:

  • profesionalnu interdisciplinarnu suradnju (u odgoju i obrazovanju, rehabilitaciji i kliničkoj praksi)
  • neposredni odgojno-obrazovni rad
  • savjetovanje drugih stručnjaka i roditelja, kao i za superviziju rada prvostupnika koji je završio preddiplomski studij odgojno-obrazovne rehabilitacije
  • Osposobljeni su za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija
  • Sposobni su planirati i provoditi znanstvena istraživanja
  • Imaju razvijenu svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u odgojno-obrazovnoj rehabilitacijskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje.

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao/la naziv. Studij je zasnovan na znanjima iz interdisciplinarnog područja odgojno-obrazovnih rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju različiti dijagnostički, odgojno-obrazovni i rehabilitacijski postupci koji su povezani s teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), intelektualnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra, višestrukim teškoćama. Završetkom ovoga studija student stječe kompetencije koje mu omogućavaju zapošljavanje na poslove visoke složenosti.http://www.erf.unizg.hr/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif

Koordinator : Nikolina Knezović 

KONTAKT TELEFON: 036/445-486 KONTAKT E-MAIL: edukacijska.rehabilitacija@fpmoz.sum.ba


Učitavam...
Anketa