Pedagogija


Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}

O studiju

Studij pedagogije je jedan od najmlađih studija na Sveučilištu u Mostaru. Naime, pedagogija se kao dvopredmetni studij na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti studira od akademske 2005./06. godine, dok je početkom 2006./07. akademske godine uveden i jednopredmetni studij pedagogije.

Glavni cilj jednopredmetnog kao i dvopredmetnog studija pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru jest omogućiti studentima stjecanje kompetencija za kvalificirano obavljanje djelatnosti pedagoga u javnim i privatnim odgojno-obrazovnim ustanovama (dječji vrtići, škole, savjetovališta, domovi, ustanovama za organiziranje slobodnog vremena, zavodima za zapošljavanje, andragoškim službama, centrima za obrazovnu i profesionalnu orijentaciju i sl.). Pedagog, između ostalog, organizira odgojno-obrazovni rad, unapređuje nastavu, bavi se savjetodavnim poslovima, radi na organizaciji izvannastavnih aktivnosti i slobodnog vremena, surađuje s roditeljima, provodi razvojna  i akcijska istraživanja itd. Pored toga, studenti također stječu znanja i sposobnosti potrebne i za zapošljavanje izvan odgojno-obrazovnih institucija, primjerice u području medija, kulture, javne uprave, privatnog poduzetništva, nevladinog sektora i sl.

Jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije traje 3+2 godine /deset semestara/ u dva obrazovna ciklusa s tim da preddiplomski studij pedagogije traje 3 godine tj. 6 semestara, a diplomski studij pedagogije traje 2 godine, odnosno, 4 semestra. Završetkom diplomskog studija student stječe kompetencije koje mu omogućavaju obavljanje djelatnosti pedagoga. U akademskoj 2012./13. godini započeo je i treći ciklus studiranja – doktorski studij odgojnih znanosti – pedagogije, u trajanju od 3 godine /šest semestara/.

Završetkom preddiplomskog jednopredmetnog studija pedagogije stječe se naziv prvostupnik/ica iz područja pedagogije, a završetkom preddiplomskog dvopredmetnog studija stječe se naziv prvostupnik/ica iz područja pedagogije i stručni naziv iz odgovarajuće studijske kombinacije.

Završetkom diplomskog jednopredmetnog studija pedagogije stječe se naziv magistar/ica iz područja pedagogije, a završetkom diplomskog dvopredmetnog studija stječe se naziv magistar/ica iz područja pedagogije i stručni naziv iz odgovarajuće studijske kombinacije.

 

KONTAKT E-MAIL: pedagogija@fpmoz.sum.ba

Nastavnici

dr. sc. Anita Zovko

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
klapan@ffri.hr

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Andragogija
Andragogija *
Didaktička dokimologija
Didaktička dokimologija
Didaktika

ddr.sc. Lidija Pehar

Profil nastavnika

Zvanje

Dupli doktorat
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

lidija.pehar@ff.unsa.ba

Kolegiji

Književnost za mladež
Koncepcije i pristupi u predškolskom odgoju
Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Osnove predškolske pedagogije
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Pedagogija ranog djetinjstva
Pedagoška psihologija
Predškolska pedagogija 1
Predškolska pedagogija 2
Psihologija dječjeg crteža *
Psihologija djetinjstva
Specijalna pedagogija
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije
Uvod u razvojnu psihologiju

dr. sc. Neven Hrvatić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

++385 1 4092 168
nhrvatic@ffzg.hr

Životopis

Neven Hrvatić rođen je 8. svibnja 1960. u Pitomači. Diplomirao je pedagogiju 1983. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao 1997. godine s temom Odgoj i izobrazba Roma u Hrvatskoj. Od 1992. godine djelatnik je Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjek za pedagogiju: asistent, viši asistent (1999.), docent (2001.), izvanredni profesor (2006.), redoviti profesor (2010.) i redoviti profesor u trajnom zvanju (2016.), gdje u akademskoj godini 2016.-2017. izvodi nastavu iz kolegija: Osnove pedagogije, Domski odgoj, Osnove specijalne pedagogije, Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama, Pedagoška resocijalizacija i Interkulturalni kurikulum, a nositelj je kolegija Seksualna pedagogija. Voditelj je znanstvenih projekata: Romi u Hrvatskoj, Društveni i razvojni položaj Roma u Hrvatskoj, te 2007. - 2014. Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima (MZOS) 2011. - 2012. Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija (MZOS) 2013. - 2014. Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2013. - 2014. Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora (MZOS) 2014. Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2015. Obrazovanje na manjinskim jezicima i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2016. Obrazovanje na manjinskim jezicima, interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) Voditelj je projekta prve „Ljetne škole djece Roma u Hrvatskoj“ 1994. godine i „Romske odgojne zajednice“ 1995.-1997./2009.-2016. godina. Gostujući je profesor na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru od 2008. godine, na kolegijima: Domska pedagogija, Metodika rada školskog pedagoga, Socijalna pedagogija, Pedagoška resocijalizacija i doktorskom studiju: Pedagoška resocijalizacija, Interkulturalna pedagogija. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (odjel geografije i biologije) predaje kolegij: Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama. Na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, specijalistički/diplomski studij menadžmenta - predaje kolegij: Interkulturalna komunikacija. Na doktorskom studiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu nositelj je kolegija: Interkulturalni kurikulum. Mentor je više od 200 diplomskih, 11 magistarskih i 7 doktorskih radova, sudjelovao je na više od 50 znanstvenih skupova i objavio više od 80 znanstvenih i stručnih radova. Autor je scenskog prikaza: Cvijeće snova - slike iz života i djela hrvatskog pjesnika Petra Preradovića (premijera: Pitomača 1978. godina, drugo izdanje 2006. godina). Predsjednik je Hrvatskog pedagogijskog društva u periodu 2009.-2012. Član je Odbora za pastoral Roma - Hrvatske biskupske konferencije od 1994. godine do danas. Dobitnik je: Godišnje nagrade Fonda Boža Tvrtković iz Bjelovara - 1991. godina Državne nagrade Ivan Filipović za visoko školstvo - 2007. godina Državne nagrade za znanost (u području društvenih znanosti) - 2010. godina Zahvalnice za uspješnu suradnju, zalaganje i osobit doprinos svestranom razvoju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - 2012. godina Srebrne plakete - Grb općine Pitomača za trajni doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka znanosti i obrazovanja te promidžbu Općine Pitomača - 2012. godina Zahvalnice za osobiti doprinos i podršku razvoju Studija pedagogije, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - 2015. godina

Kolegiji

Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Metodika rada školskog pedagoga
Novi mediji u odgoju i obrazovanju
Pedagogija slobodnog vremena
Pedagoška resocijalizacija
Pedagoška resocijalizacija
Socijalna pedagogija

dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

vedrana.spajicvrkas@net.hr

Kolegiji

Antropologija odgoja i obrazovanja
Antropologija ogoja i obrazovanja
Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Međunarodno obrazovanje
Međunarodno obrazovanje

dr. sc. Dijana Vican

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

dvican@unizd.hr

Kolegiji

Odgoj osobnosti
Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
Teorije odgoja

dr. sc. Slavica Pavlović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

+387 (0)36 355 767
slavica.pavlovich@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

četvrtkom, od 14.30 do 15.30 i po dogovoru (preko kontakt e-maila)

Ured

Ured 322

Kolegiji

Osnove pedagogijske statistike
Pedagogija slobodnog vremena
Pedagogija umjetnosti
Pedagogijska statistika
Seksualna pedagogija
Školska pedagogija
Stručno-pedagoška praksa

dr. sc. Sonja Kovačević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

sonja@ffst.hr

Kolegiji

Didaktička teorija
Didaktičke teorije
Opća pedagogija
Opća pedagogija
Osnove pedagogije
Pedagogija
Pedagoška komunikacija

dr. sc. Vesna Bedeković

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Kolegiji

Interkulturalni kurikulum
Školski menadžment
Školski menadžment *
Školski menedžment

dr. sc. Zoran Čuljak

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

+387 36 445 459
zoran.culjak@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Utorak i srijeda: 12 sati

Ured

112b Rodoč

Kolegiji

Akrobatika - TM
Gimnastika u predškolskom odgoju
Motoričko učenje
Sportska gimnastika 1 - TM
Sportska gimnastika 2 - TM
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4

dr. sc. Anita Lukenda

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+387 (0)36 355 767
anita.lukenda@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Utorak, 11-12 sati

Ured

322

Kolegiji

Andragogija
Međunarodno obrazovanje

dr. sc. Antea Čilić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+387 36 355 462
antea.cilic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

ponedjeljkom u 10:00 sati

Ured

ured br. 218

Životopis

Rođena 1986. godine u Čapljini. Opću gimnaziju u Čapljini završila je 2005. godine. Na Fakultetu prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru diplomirala je 2011. godine i stekla zvanje magistra pedagogije. Bila je dobitnica Nagrade Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti najboljim studentima.U akademskoj 2012./2013.godini upisala je Poslijediplomski studij odgojnih znanosti-pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. 2017. godine obranila je doktorski rad pod nazivom Čimbenici učinkovitosti osnovnih škola, pod mentorstvom prof. dr. sc. Branka Rafajca, te stekla zvanje doktora znanosti.Od 2007. – 2011. godine angažirana kao demonstrator u nastavi na studiju Pedagogije. Od akademske 2011./2012. godine radi kao vanjska suradnica na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Akademske 2012./2013. godine izabrana je u zvanje asistenta, 2016. godine u zvanje višeg asistenta, a 2018. u zvanje docenta.Angažirana je u nastavi na preddiplomskoj i diplomskoj razini na studiju Pedagogije, Predškolskog odgoja, Razredne nastave, Edukacijske rehabilitacije i Kineziologije.Nositeljica je kolegija: Osnove pedagogijske metodologije, Pedagogijska metodologija, Istraživački instrumenti i evaluacija, Kvantitativna i kvalitativna istraživanja, Akcijska istraživanja, Osnove metodologije pedagoških istraživanja, Novi mediji u odgoju i obrazovanju, Didaktičke teorije, Osnove pedagogije.Aktivno sudjelovala na međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu. Objavila je više stručnih i znanstvenih radova.Angažirana je, kao voditelj ispred Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih Sveučilišta u Mostaru, u međunarodnom projektu SEECEL.  Sudjeluje u međunarodnom projektu Erasmus + TEACHER . Sudjelovala je u studijskom putovanju Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovačka.Promotor je zbornika radova te recenzent više znanstvenih radova u znanstvenim časopisima, kao što su: Management Journal of Contemporary Management Issues, Acta Iadertina, Croatian Journal of Education.Članica je organizacijskog odbora 3. međunarodne znanstvene konferencije „Pedagogija, obrazovanje i nastava“.Obavljala je dužnost tajnice studija Edukacijske rehabilitacije.Obavljala je dužnost tajnice doktorskog studija odgojnih znanosti-pedagogije.Službeni je recenzent časopisa Croatian Journal of Education.Članica je znanstvenog vijeća časopisa Suvremena pitanja.Članica je stručnog vijeća doktorskog studija pedagogije.Članica je povjerenstva za izradu elaborata doktorskog studija odgojnih znanosti - pedagogije.Angažirana je u nastavi u okviru programa Pedagoško-psihološkog obrazovanju nastavnika.Angažirana je u nastavi na međunarodnoj razini, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore.Mentor je na više završnih i diplomskih radova.Na funkciji je koordinatora za CEEPUS mrežu ispred FPMOZ-a. Na funkciji je pomoćnice dekana za studente i studentska pitanja.Aktivno se služi engleskim jezikom. Udana je i majka četvero djece. 

Kolegiji

Didaktička teorija
Novi mediji u odgoju i obrazovanju
Osnove metodologije pedagogijskih istraživanja
Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
 • SEECEL - Sout East European Centar for Enterpreneurial Learning
 • TEACHER, ERASMUS+
 • Teachers' competences for educational work, Časopis
 • Čimbenici učinkovitosti škola, Časopis
 • Book review; How do I empower my teachers to lead and learn , Časopis
 • Book review; How Educators' Beliefs Impact Student Learning, Časopis
 • Pripremljenost stručnih suradnika za rad u uvjetima inkluzije, Konferencija
 • Načini provođenja slobodnog vremena srednjoškolaca, Konferencija
 • Kvalitetan nastavnik – indikator kvalitetne škole, Konferencija

dr. sc. Davor Mikas

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Prevencija ovisnosti

dr. sc. Dragan Škobić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+ 387 36 445 468
dragan.skobic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Rodoč bb, 88 000 Mostar

Životopis

Godine 1995. upisao sam Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru, smjer biologija i kemija, gdje sam uspješno obranio diplomski rad s temom „Analiza kristala i čestica virusnog izolata iz vinove loze (Vitis vinifera L.)“ pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Krajačića. Poslijediplomski studij pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Ekologija, upisao sam školske godine 2002 / 2003. Nakon položenih svih ispita (14 ukupno) s prosjekom ocjena 5,0 obranio sam rad pod nazivom „Učinak cinkovog i aluminijevog sulfata na vodenu leću (Lemna minor L.) i mentorstvom prof. dr.sc. Branke Pevalek-Kozlina. Godine 2012. uspješno sam obranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Uloga biljnih sekundarnih metabolita u biotskim odnosima između biljaka i životinja“ pod vodstvom prof. dr. sc. Joze Rogošića na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Kompetencije

Od 2003. obavljao sam funkciju tajnika na smjeru biologije, a od 2006. do prosinca 2012. godine obavljao sam funkciju tajnika i sudjelovao u organiziranju novog smjera, Znanost o okolišu, po „bolonjskim“ standardima. Od 2013. obavljam funkciju pročelnika na studijskoj grupi znanosti o okolišu.

Kolegiji

Fiziologija bilja
Opća botanika
Opća ekologija
Osnove biologije
Osnove ekologije i okoliša
Praktikum iz fiziologije bilja
Praktikum iz opće botanike
 • Role of Species Diversity and Secondary Compound Complementarity on Diet Selection of Mediterranean Shrubs by Goats, Časopis
 • Influence of secondary compound complementarity and species diversity on consumption of Mediterranean shrubs by sheep, Časopis
 • Effect of supplementation with barley and activated charcoal on intake of biochemically diverse Mediterranean shrubs, Časopis
 • Ecotoxicologicaleffectsofaluminumandzincongrowthandantioxidants in Lemna minor L., Časopis
 • Effect of supplementation with barley and calcium hydroxide on intake of Mediterranean shrubs by goats, Časopis
 • Response of Chlorophyll a, SPAD Values and Chlorophyll Fluorescence Parameters in Leaves of Apricot Affected Some Abiotic Factors , Časopis
 • Environmental determinants of contrasting caddisfly (Insecta, Trichoptera) biodiversity in the Neretva and Bosna river basins (Bosnia and Herzegovina) under temperate and mediterranean climates, Časopis
 • Anthelmintic effect of three tannin-rich Mediterranean shrubs in naturally infected sheep, Časopis

dr. sc. Gordana Iličić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Politički sustavi EU i obrazovanje

dr. sc. Katarina Šimić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+387 36/ 355 770
katarina.simic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

četvrtkom, od 10:30 do 11:30 sati

Ured

323

Životopis

Katarina Šimić, rođena Pinjuh, rođena je 30. srpnja 1985. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Širokom Brijegu. Diplomirala je 2008. godine na studiju predškolskog odgoja na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Iste godine diplomirala je i na studiju psihologije na Univerziteta "Džemal Bijedić", na Nastavničkim fakultetu u Mostaru. Poslijediplomski studij pedagogije na Nastavničkom fakultetu na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru završila je 2013. godine te stekla naziv magistarice edukacijskih nauka iz oblasti pedagogije, a poslijediplomski, doktorski studij pedagogije upisala je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru te doktorirala 2018. godine na temu: Uloga roditeljske kompetencije i odgojnih postupaka roditelja na pojavu rizičnih ponašanja kod djece, pod mentorstvom dr.sc. Maje Ljubetić, red. prof. Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti počinje raditi kako stručna suradnica 2010. godine, a radni odnos zasniva 2013. godine gdje je sudjelovala u izvođenju nastave na Katedri za obiteljsku pedagogiju kao viša asistentica. Sudjelovala je na niz konferencija i stručnih usavršavanja. Objavila je 10 znanstvenih i 13 stručnih radova. Angažirana je na dodiplomskoj i diplomskoj nastavi na Sveučilištu u Mostaru, na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na studiju pedagogije, predškolskog odgoja, edukacije-rehabilitacije i razredne nastave. Obavljala je funkciju tajnice studija predškolskog odgoja od 2013. godine do 2014. godine. Članica je Društva psihologa Bosne i Hercegovine i  Realitetne psihoterapije u Bosni i Hercegovini.  Od 2017. godine do danas sudjeluje kao članica provedbi Teacher projekta -Introducing competence based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina br. 574076-EPP-1-2016-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP, Manchester Metropolitan University, voditeljica Karolina Karadas. Od 2015. do 2016. godine sudjelovala je kao članica radne grupe za eksternu maturu u BiH, Development of a Qualifications framework for general education, pod vodstvom BritishCouncila, voditelj projekta Willem Kolthof.

Kolegiji

Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Obiteljska pedagogija
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Specijalna pedagogija
 • Teahcer projekt
 • Eksterna matura u BiH
 • Stavovi studenata o važnosti razvoja pedagoške kompetencije, Časopis
 • Kockanje - zabava ili opasna ovisnost, Časopis
 • Razlike među roditeljima u percepciji pedagoške kompetencije, Časopis
 • Suočavanje studenata sa stresnim ispitnim situacijama, Časopis
 • Kohabitacija – preduvjet (ne)kvalitetnog braka, Časopis
 • Psihološka ovisnost suvremenog čovjeka - internet, Časopis
 • The position of students and teachers in the teadhing of conflict as a factor in communication, Časopis
 • Pedagoški pristup analizi motoričkog statusa kao faktor usmjerenja djece prema sportu, Časopis
 • Efekti primjene različitih kinezioloških operatora na status kompozitne strukture tijela učenica s posebnim potrebama, Časopis
 • Djeca s posbenim potrebama u Monessori vrtiću, Konferencija
 • Parental Pedagogy Competency in the Preventive Function of Children's Risk Conditions, Konferencija
 • Procjena uspješnosti roditeljskih utjecaja na aktivnosti djece, Konferencija
 • Prihvaćenost djece s razvojinim poteškoćama u redoviti školski program, Konferencija
 • O (ne)partnerstvu obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova, Konferencija
 • Umijeće "slušanja"-važna kompetencija suvremenog odgajatelja, Konferencija
 • Psihosocijalna podrška roditeljica djece s poteškoćama u razvoju, Konferencija
 • Bajka kao terapeutsko sredstvo u radu s djecom rane i predškolske dobi, Konferencija
 • Obiteljska komunikacija, Konferencija
 • Kompetencije odgajatelja kao aktivog sudionika u odrastanju, Konferencija
 • O (de)motivaciji – s aspekta učenika, Konferencija
 • Utjecaj produženog boravka na emocionalni i socijalni razvoj djece, Konferencija
 • Uloga oca u obitelji, Konferencija

dr. sc. Marko Tokić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i kultura izražavanja
Medijska kultura
Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskog jezika 1
Metodika nastave hrvatskog jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 1
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3
Scenska kultura
Usmena bajka i tradicijsko stvaralaštvo za djecu
Usmena književnost
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u znanost o književnosti

dr. sc. Matilda Karamtić-Brčić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

mkarama@unizd.hr

Kolegiji

Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
Teorije odgoja
Teorije odgoja
Uvod u pedagogiju

dr. sc. Rozana Petani

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

rpetani@unizd.hr

Kolegiji

Obiteljska pedagogija
Partnerstvo obitelji i odgojno obrazovnih ustanova
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova
Pedagoško savjetovanje

mr. art. Vesna Sušac

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar umjetnosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-473
vesna.susac@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

ponedjeljak 12:00 - 13:00 sati

Ured

1-7a

Životopis

Od 2007. radi kao predavačica likovne kulture i metodike likovne kulture na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. 2011. završila je poslijediplomski studij na ALU Sarajevo u klasi prof. Mustafe Skopljaka, kiparski odjel, na temu „Vizualno-likovni govor kroz prizmu dječjeg i umjetničkog izražavanja“ pod mentorstvom prof. dr. Sadudina Musabegovića. 2014. je u zvanju lektora na kolegijima likovne kulture i metodike na Studiju pedškolskog odgoja i Razredne nastave.2019. je u zvanju docenta na Studiju pedškolskog odgoja, Razredne nastave i Pedagogije. Članica je ULUBiH, DHLU FBiH ilikovne skupine EN FACE. Izlagala je na dvanaest samostalnih i više skupnih i selektivnih izložbi, sudionica je likovnih kolonija, projekata i humanitarnih izložbi. Organizatorica je brojnih edukacijskih ilikovnih radionica, dječjih izložbi. Dobitnica je više stručnih pohvala, nagrada i priznanja.NAGRADE2010. – III. nagrada ULUBiH-a za crtež BiH, XIII. Anale crteža BiH, Mostar2008. – Nagrada “Privatno i javno” ULU ENFACE, Široki Brijeg2005.– I. nagrada za kiparstvo Treće Bijenale minijature BiH, BKCTuzla2003. – Nagrada za kiparstvo DHLU BiH, Mostar

Kolegiji

Dječje likovno stvaralaštvo
Dječje likovno stvaralaštvo
Metodika likovne kulture 3
Metodika likovnoga odgoja
Metodika nastave likovne kulture 2
Metodika nastave likovne kulture 3
Metodike nastave likovne kulture 2
Metodike nastave likovne kulture 3
Pregled novije hrvatske književnosti
Psihologija dječjeg crteža *
Slikanje u radu s djecom predškolske dobi
Suvremena kultura, odgoj i etika *
Uvod u povijest umjetnosti 1
Uvod u povijest umjetnosti 2
 • Teacher Erasmus+

dr. sc. Ivana Jovanović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

ivana.jovanovic@fpmoz.sum.ba

Ured

Zgrada FPMOZ-a u Mostaru, ured broj 218

Životopis

IvanaJovanović  rođena je 15. siječnja 1986. uLjubuškom, pohađala je Osnovnu školu „Bijakovići“ u Bijakovićima, usrednjoškolskom centru „Dr. fra Slavko Barbarić“ u Čitluku pohađala je općugimnaziju. Na Sveučilištu u Zagrebu 2004. godine upisuje Ekonomski fakultet uzfinanciranje uz potporu Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa.  U srednjoškolskom centu dr. sc. Fra SlavkaBarbarića u Čitluku radi kao profesorica od 2010. do 2014. Pristupnica jepoložila pedagoško-psihološko-didaktičku skupinu predmeta na Filozofskomfakultetu Sveučilišta u Mostaru 2010. godine, što ju je kvalificiralo za rad usrednjoj školi, gdje je nakon odrađenog vježbeničkog staža položila stručniispit za samostalan stručni rad. Poslijediplomski doktorski studij izdruštvenih znanosti, polje Pedagogija upisuje akademske 2012./2013. godine naSveučilištu u Mostaru na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti,gdje najprije počinje raditi kao vanjska suradnica, a kasnije kao djelatnicafakulteta i viša asistentica na kolegijima Školski menadžment, Menadžmentustanova ranog i predškolskog odgoja, Pedagoška komunikacija i Nastavni modeli.Bila je dio organizacijskog tima, prezentator i moderator Treće međunarodneznanstvene konferencije Pedagogija,obrazovanje i nastava održane od 21.- 23. listopada 2016. Bila je jedna odvoditeljica međunarodnog projekta SEECEL (SouthEast European Center for  EntrepreneurialLearning), čije je cilj bio razvoj poduzetničkih kompetencija studenata uvisokoškolskoj ustanovi. Član je tima Tecaher+projekta u sklopu Erasmus+, čiji jecilj modernizacija i inovacija Nastavnih planova i programa studijaPredškolskog odgoja.  Aktivno govoriengleski i talijanski jezik. 

Kolegiji

Didaktička dokimologija
Didaktičke teorije
Pedagoška komunikacija
Školski menadžment
Školski menedžment
 • SEECEL
 • Teacher+ (Erasmus+)
 • ESTA
 • Stilovi vođenja razreda, Časopis
 • The Ten Minute-Principal: free up ypur time to focus on leadership, Časopis
 • , Časopis
 • Projektna nastava i projekt metoda u radu s djecom predškolske dobi, Konferencija
 • Komunikacija djece i roditelja, Konferencija

mag. Marija Krešić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036 355 768
marija.kresic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Petkom, od 12 do 13 sati

Ured

1-7c

Životopis

Marija Krešić (rođ. Šaravanja)rođena je 29. listopada 1986. godine u Mostaru, gdje je završila osnovnu školuIvana Gundulića i opću gimnaziju fra Grge Martića. U listopadu 2005. godineupisala je dvopredmetni studij Hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije naFilozofskom fakultetu u Mostaru. U studenom 2010. godine obranila je diplomskirad na temu Analiza medijskih sadržaja učitankama za osnovne škole te je stekla zvanje magistra hrvatskog jezika iknjiževnosti i pedagogije. Od listopada 2010. godine radi kao asistentica naFakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na Studiju pedagogije,Razredne nastave i Predškolskog odgoja. Sudjelovala je u izvođenju nastave nabrojnim kolegijima: Upravljanje odgojno-obrazovnim sustavima, Pedagogijamedija, Andragogija, Pedagogija cjeloživotnog učenja, Interkulturalnevrijednosti turizma, Kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja,Istraživački instrumenti i evaulacija, Odgoj osobnosti, Teorije odgoja, Odogj iobrazovanje u praksi, Interkulturalni kurikulum, Interkulturalizam u ranom ipredškolskom odgoju, Interkulturalni odgoj i obrazovanje, Interkulturalizam uodgoju i obrazovanju, Savjetodavni pedagoški rad. U srpnju2011. godine izabrana u zvanje asistenta na kolegije: Teorije odgoja iUpravljanje obrazovnim sustavima, a u rujnu 2015. godine izabrana je u zvanjevišeg asistenta na kolegijima: Teorije odgoja, Odgoj osobnosti iInterkulturalizam u odgoju i obrazovanju.U prosincu 2012. godine upisala jeposlijediplomski doktorski studij Pedagogije – odgojnih znanosti na Fakultetuprirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na Sveučilištu u Mostaru. U rujnu 2012. godine sudjelovalaje u ljetnoj školi Tempus projekta pod nazivom „Modernising Teacher Educationin European Perspective, koja se održavala u Munsteru. Odstudenog 2013. član je povjerenstva za polaganje stručnog ispita iz predmetaPedagogija za Herceg-bosansku županiju.Odožujka 2014. do listopada 2019. godine obavljala je dužnost tajnika Studijapedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanostiSveučilišta u Mostaru.Uožujku 2019. godine je nakon uspješno završene dvije godine proučavanja Teorijeizbora i Reallitetne terapije dobila certifikat Europskog instituta zarealitetnu terapiju. Uspješnoje završila i terening za ternere o temama „Didaktika visokog obrazovanja“ i„Planiranje kurikuluma u visokom obrazovanju“, koji je proveden u okviruprojekta stručnog usavršavanja sveučilišnih nastavnika i suradnika (ProgramTRAIN+).Objavilaje nekoliko znanstvenih i stručnih radova te je aktivno sudjelovala nameđunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama u Bosni i Hercegovini iHrvatskoj. Kao član organizacijskog odbora sudjelovala je u pripremi irealizaciji 2. i 3. međunarodne znanstvene konferencije Pedagogija, obrazovanjei nastava. 

Kolegiji

Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Interkulturalni kurikulum
Odgoj osobnosti
Pedagoško savjetovanje
Teorije odgoja
 • Analiza medijskih sadržaja u čitankama za osnovne škole, Časopis
 • Mostar University Students' Self-assessment of Lifelong Learning Competencies, Časopis
 • Research on Teacher Identity: Mapping Challenges and Innovations, prikaz knjige, Časopis
 • Međureligijska i međunacionalna osjetljivost mostarskih srednjoškolaca, Konferencija
 • Vlakom prema jugu: Razlikuje li se pogled na svrhu visokog obrazovanja studenata zagrebačkog i mostarskog sveučilišta?, Konferencija
 • Stavovi učenika srednjih škola u Mostaru o promicanju kulturne raznolikosti u nastavi, Konferencija
 • Neoliberalizam u visokom obrazovanju, Konferencija
 • Autoritet nastavnika u suvremenoj školi, Konferencija
 • Analiza medijskih sadržaja u čitankama za osnovne škole, Knjiga

mag. Tanja Zelenika

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036 355 768
tanja.zelenika@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

utorak u 12:30

Ured

1-7c

Životopis

Tanja Zelenikarođena 14. ožujka 1986. godine u Zenici, Bosna i Hercegovina.            Obrazovanje 2012. – upisala Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij odgojnih znanosti – pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru2011. – položila stručni ispit za samostalno izvođenje odgojno-obrazovnoga rada2010. – završen tečaj informatike za rad u Microsoft Office-u2009. – dobitnica Rektorove nagrade  2008. – dobitnica Dekanove nagrade 2007. – dobitnica nagrade Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti za najbolje studente2005.-2010. – upisala Studij pedagogije i hrvatskoga jezika i književnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru i stekla pravo na zvanje Magistra pedagogije i hrvatskoga jezika i književnosti 2001.-2005. – završena Srednja škola Gimnazija Mostar, opći smjer 1993.-2001. – završena Osnovna škola Tina Ujevića, Mostar Radno iskustvo2018./2019. – angažirana kao vanjska suradnica na Teološko-katehetskom institutu Mostar, na kolegiju Religiozni odgoj osoba s posebnim potrebama2018./2019. – angažirana kao vanjska suradnica na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na kolegiju Pedagoška komunikacija2015. – …  –  viša asistentica na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru na sljedećim kolegijima: Osnove predškolske pedagogije,Pedagogija ranoga djetinjstva, Predškolska pedagogija 1, Predškolska pedagogija 2, Metodika rada školskoga pedagoga, Socijalna pedagogija, Pedagoška resocijalizacija i Domska pedagogija2015.-2016. – tajnica Studija edukacijske rehabilitacije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru2013./2014. – angažirana kao vanjska suradnica na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru,na kolegiju Pedagogija s osnovama andragogije2012.-2014. – tajnica Studija pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru2011.-2014. –  asistentica na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Studij pedagogije, na sljedećim kolegijima: Osnove predškolske pedagogije, Pedagogijska statistika, Komparativna pedagogija, Metodika rada školskoga pedagoga,  Pedagoška resocijalizacija, Religijska pedagogija i Domska pedagogija2010.-2012. – pedagoginja u Gimnaziji Mostar2010.-2011. – stručna suradnica na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Studij pedagogije, na sljedećim kolegijima: Osnove pedagogijske statistike, Pedagogijska statistika, Komparativna pedagogija i Domska pedagogija

Kolegiji

Metodika rada školskog pedagoga
Osnove predškolske pedagogije
Pedagoška resocijalizacija
Socijalna pedagogija
 • Kvalitetno učenje i poučavanje u visokom obrazovanju
 • Obuka za vršnjačku medijaciju
 • Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti
 • Dvojezično obrazovanje-interkulturalne perspektive i pristupi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Časopis
 • Osobine nastavnika u odgojno-obrazovnom procesu, Časopis
 • Sadržaja rada razrednika u osnovnim i srednjim školama, Konferencija
 • Navike i obilježja sportskog klađenja adolescenata grada Mostarara, Konferencija

Tina Vekić

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Didaktička dokimologija
Opća pedagogija
Opća pedagogija
Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
Uvod u pedagogiju

Renata Šimunović

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Kolegiji

Didaktika
Didaktika
Osnove pedagogije
Učitavam...
Anketa